GEOGRAFIJOS IR TURIZMO KATEDRA
 

Bakalauriniai darbai

Reikalavimai bakalauro darbams

 • Bakalauro darbo apimtis iki 50 psl. (be darbo priedų);
 • Bakalauro darbe būtinai turi būti šios struktūrinės dalys - viršelis, titulinis lapas, darbo turinys, įvadas, struktūrizuota pagrindinė teksto dalis, darbo išvados, panaudotos literatūros ir kitų duomenų šaltinių (bibliografinis) sąrašas ir priedai.
 • Bakalauro darbo apimties proporcijos – įvadas apie 3 psl., teorinė dalis iki 22 psl., tyrimo metodika apie 5 psl., tyrimo rezultatai ir duomenų analizė apie 20 psl.
 • Tyrimo metodikos skyriuje turi būti aprašyta: tyrimo loginė schema, tyrimo instrumentai, tyrimo organizavimas, tyrimo imtis, tyrimo etika;
 • Įvade nurodomas nagrinėjamos temos ar problemos aktualumas, autoriaus atlikto tyrimo naujumas, tyrimo rezultatų praktinis pritaikomumas, suformuluojamas bakalauro darbo tikslas, darbo uždaviniai.
 • Bakalauro darbo turinyje įvardijamos visos struktūrinės darbo dalys, nurodant puslapius, kuriais jos prasideda. Bakalauro darbo turinio struktūra turi būti daugialygė – stambūs darbo skyriai skaidomi į poskyrius.
 • Pagrindinėje bakalauro darbo dalyje pristatoma išsami kitų autorių anksčiau atliktų tyrimų apžvalga darbo tema, išsamiai apibūdinama dar­bo metodologija ir taikyti tyrimo metodai, pateikiami tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatai pristatomi 3–4 stambiuose skyriuose, kurie savo ruožtu skirstomi į 2–4 poskyrius.
 • Bakalauro darbo išvadose glaustai pateikiami apibendrinimai, susiję su stambiaisiais pagrindinės dalies skyriais, apimančiais publikacijų dar­bo tema analizę, metodikos tinkamumą, atskirus stambius darbo skyrius. Išvadose autorius būtinai privalo remtis gautais tyrimo rezultatais, argu­mentuotai juos pateikdamas.
 • Panaudotos literatūros ir duomenų šaltinių (bibliografijos) sąraše nurodomi visų bakalauro darbe naudotų dokumentų (mokslinių mono­grafijų, mokslinių straipsnių, interneto svetainių, žemėlapių, mokslinio tyrimo darbų ataskaitų, statistinių duomenų) sąrašai pagal atitinkamus reikalavimus.
 •  Bakalauro darbo prieduose gali būti pateikiami statistiniai duome­nys, darbui atlikti naudoti žemėlapiai ir kiti grafiniai kūriniai.
 • Bakalauro darbo pabaigoje pateikiama santrauka lietuvių ir anglų kalbomis (iki 2000 spaudos ženklų). Santraukoje nurodoma, kad tai baka­lauro darbas, parašomas darbo pavadinimas, darbo autorius. Santraukos pabaigoje pateikiami 4–6 prasminiai žodžiai. Prie spausdinto darbo pri­dedama elektroninė darbo versija
 • Mokslinės literatūros citavimui naudojamas APA (American Psychological Association) citavimo stilius.
 • Bakalauro darbe apžvelgta virš 30 mokslinės literatūros šaltinių, iš jų trečdalis užsienio kalba.

 

 

Bakalaurinių darbų sritys/temos

Bakalaurinių darbų sritys/temos

 

Pasaulio. Europos, Lietuvos geodemografiniai procesai

Atskirų demografinių rodiklių pasiskirstymo teritoriniai ypatumai mikro, mezo, makro teritoriniuose lygmenyse (įvairiuose pasaulio regionuose, Europoje, Lietuvoje)

Kraštotyriniai tyrimai Lietuvoje, savivaldybėse, gimtojoje vietovėje

Turizmo geografiniai aspektai pasaulyje, Europoje, Lietuvoje

Turistinių rodiklių teritorinė analizė globaliame, regioniniame, lokaliame lygmenyje

Turizmo ištekliai ir jų geografinis pasiskirstymas pasaulyje, Europoje, Lietuvoje

Atskirų regionų geopolitinė padėtis

Politinės geografijos teritoriniai tyrimai

Teritoriniai konfliktai ir politinė geografija

Prof. dr. Saulius Stanaitis

Geomorfologija, kartografija

Prof. dr. Algimantas Česnulevičius

Aplinkosauginių problemų identifikavimas ir jų analizė (saugomose teritorijose, seniūnijų, savivaldybių teritorijose, regionuose)

Rekreacinės sistemos kūrimas (saugomose teritorijose, seniūnijų, savivaldybių teritorijose, regionuose)

Kraštovaizdžio kaitos analizė (saugomose teritorijose, seniūnijų, savivaldybių teritorijose, regionuose)

Kraštovaizdžio funkcinis ir tvarkomasis zonavimas.

Kraštovaizdžio politikos priemonių įgyvendinimo analizė.

Doc. dr. Zenonas Gulbinas

Visuomeninė, regioninė geografija

Doc. dr. Darius Česnavičius

Didaktika, Lietuvos gamtinė  ir visuomeninė geografija

Doc. dr. Regina Venckienė

Humanitarinė geografija
Geografinių vaizdinių ir įvaizdžių tyrimai
Geografijos semiotiniai ir tekstologiniai tyrimai
Regioninio ir lokalinio tapatumo tyrimai
Genius loci geografinių aspektų tyrimai
Lokaliniai geografiniai tyrimai
Lietuvos erdvinių geostruktūrų tyrimai
Visuomenės geografinės kultūros tyrimai
Geosociokultūrniai tyrimai
Mentaliniai geografiniai tyrimai
Psichogeografiniai tyrimai
Visuomenės klimatologinio ir meteorologinio raštingumo (kultūros) tyrimai

 Doc. dr. Zigmas Kairaitis

Upių slėnių apgyvendinimas

Upių slėnių antropogeniniai kraštovaizdžiai

Rekreacinės teritorinės sistemos

Doc. dr. Virginijus Gerulaitis

Gyvenimo kokybės tyrimai. Gyvenimo kokybės tyrimų problemos ir nauda

Gyvenimo kokybės tyrimai, gyvenimo kokybės tyrimų problemos ir nauda

Gyvenimo kokybės teritoriniai skirtumai Lietuvoje

X savivaldybės socialinis ir ekonominis vertinimas

X seniūnijos gyventojų užimtumo analizė ir perspektyvos

X seniūnijos gyventojų užimtumo problemos ir didinimo galimybės kaimo vietovėse

Jaunimo užimtumo ir nedarbo teritorinis pasiskirstymas bei įsidarbinimo galimybės Lietuvoje

Edukacinių aplinkų pritaikymas geografijos pamokose: būklė ir perspektyvos (X mokyklos pavyzdžiu)

Lekt. Gintaras Brazauskas

Tarpvalstybinių saugomų teritorijų raida ir pasiskirstymas (pasaulyje)

Tarpvalstybinių saugomų teritorijų plėtra Lietuvoje

Vilkokšnio ežero morfometrinių rodiklių analizė (naudojant GIS)

Vilkokšnio ežero baseino hidrografinio tinklo analizė (naudojant GIS)

Dieveniškių IRP miškingumo ir kelių tinklo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Dieveniškių IRP hidrografinio tinklo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Dzūkijos NP miškingumo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Dzūkijos NP kelių tinklo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Dzūkijos NP hidrografinio tinklo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Aukštadvario RP kelių tinklo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Aukštadvario RP hidrografinio tinklo kaita XIX a. pab. – XXI a. pr.

Užlieti karjerai Lietuvoje

Užliejamos pievos Lietuvoje

Sureguliuotų ežerų renatūralizavimas Lietuvoje po 1990 m.

Čepkelių-Katros pelkinio komplekso skaitmeninis reljefo modelis: sukūrimas ir taikymo

galimybių vertinimas

Čepkelių raisto miškingumo kaita XX a. antroje pusėje – XXI a. pradžioje

Vilniaus apylinkių dvarai ir palivarkai XIX a. pab. – XX a. pr.

Vilniaus upeliai ir šaltiniai

 lekt. Marijus Pileckas

Kraštotyra ir turizmas, etnografiniai regionai, politinė geografija, pasikeitimai politiniame žemėlapyje, neramumai, „karštieji taškai“, Lietuvos gamtinė geografija.

Etnografinių Lietuvos regionų vertinamoji analizė

Baltijos šalių etnografinių ypatybių palyginimas

Pasaulio politinio žemėlapio pokyčiai. Separatistiniai judėjimai

Rusijos ir Amerikos tarpusavio santykių analizė ir vertinimas

Ukrainos geopolitinis kodas

Lietuva pasaulio kontekste (užsieniečių akimis)

Lietuvos kulinarinis paveldas

Lietuvos tautinis paveldas

Lekt. Jolanta Butkutė

 

Bakalauriniai darbai (2011 m.

Bakalauriniai darbai (2012 m.)

Bakalauriniai darbai (2013 m.)
Bakalauriniai darbai (2014 m.)

Bakalauriniai darbai (2015 m.)

Bakalauriniai darbai (2016 m.)

Bakalauriniai darbai (2017 m.)

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2017-02-07 09:51