GEOGRAFIJOS IR TURIZMO KATEDRA
 

Istorija

  Dabartinio Lietuvos edukologijos universiteto istorija prasidėjo 1935 metais, Klaipėdoje įsteigus Respublikos pedagoginį institutą. Prieškaryje ir pokaryje instituto laukė labai sudėtingos peripetijos. 1939 metų pavasarį, Vokietijai okupavus Klaipėdos kraštą, institutas perkeliamas į Panevėžį, o tų pačių metų rudenį – į Vilnių. 1943 metais vokiečiai uždaro institutą. Savo veiklą jis atnaujino 1944 metų rudenį, tačiau kaip Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas. 
     Geografijos katedra Lietuvos edukologijos universitete (tuometinis Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas) buvo įkurta 1945 metų vasario 1 d. Pirmuoju jos vedėju paskirtas žymus  Lietuvos geografas Vaclovas Chomskis. Po metų katedrai ėmė vadovauti Jurgis Stabinis. 1945 metų kovo 1 d. įkurta Ekonominės geografijos ir geologijos katedra, kurios pirmuoju vadovu buvo Paulius Garmus. 1955 m. rugsėjo 1 d. abi katedros sujungtos į vieną Geografijos katedrą. 2000 m. Geografijos katedra buvo reorganizuota į Bendrosios geografijos ir Regioninės geografijos katedras, o nuo 2012 metų reorganizuota į Georgrafijos ir turizmo katedrą.
     Iki 1952 metų institute buvo savarankiškas Geografijos fakultetas. Jo ilgalaikiu dekanu (iki 1950 m.) buvo Jurgis Stabinis. 1952 metais įkuriamas Gamtos ir geografijos fakultetas, kuriame be geografų buvo rengiami biologai, chemikai, fizinio lavinimo specialistai. Ilgus metus (1965–1987) jam vadovavo profesorius Algirdas Stanaitis. 
     Pirmaisiais mokslo metais VVPI glaudėsi miesto centre – Gedimino 24 name. Vėliau, 1946 metų rudenį persikėlė į Bazilijonų vienuolyno pastatą. 1960 metais  Gamtos ir geografijos fakultetas persikėlė į naujai pastatytą pastatą, esantį Studentų gatvėje. 1997 metais Gamtos mokslų fakultetas (pavadinimas pakeistas 1994 metais) persikėlė į naujus rūmus. 1992 metais Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas tapo Vilniaus pedagoginiu universitetu (VPU). 2011 metais VPU tapo viešąja įstaiga ir pakeitė pavadinimą į Lietuvos edukologijos universitetą (LEU).  
     Katedros vedėjais yra dirbę profesorius Vaclovas Chomskis, Jurgis Stabinis, Jokimas Petrulis, profesorius Algirdas Stanaitis, docentas Rimantas Kontvainas, docentas Kęstutis Švedas, profesorius Algimantas Česnulevičius, profesorius Saulius Stanaitis, kuris šias pareigas eina ir dabar.
     Nuo 1990 metų geografijos studijos Lietuvos edukologijos universitete yra dvipakopės. Pirmoje pakopoje rengiami bakalaurai, o antroje – magistrai. Ankstesniais metais buvo parengta daug dvigubas specialybes turinčių absolventų: geografų-biologų, geografų-pedagogų, geografų-istorikų, geografų-fizinio lavinimo mokytojų. Nuo 1993 m. rengiami tik vienos – geografijos – specialybes mokytojai, nors dvigubų specialybių poreikis yra ir vis didėja. Per 1946-2009 m. laikotarpį geografijos studijas baigė 3838 absolventai. 
     Bakalauro studijų programose be specialių dalykų daug laiko skiriama pedagoginei praktikai. Studentai šią praktiką atlieka Vilniaus ir kitų šalies miestų mokyklose, turinčiose gerą materialinę bazę, mokymo kabinetus ir kuriose dirba Lietuvoje žinomi geografijos mokytojai, mokytojai – ekspertai ir mokytojai metodininkai. 
     Lietuvos edukologijos universiteto Senato patvirtinta geografijos studijų apimtis yra 240 ECTS kreditų. Baigę studijas įgyja dalyko pedagogikos, gamtinės ir visuomeninės geografijos  bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Tai vienintelė tokio pobūdžio studijų programa Lietuvos aukštosiose mokyklose. Įgyta kvalifikacija ir gautas mokytojo cenzas leidžia rasti įdomų ir gerai apmokamą darbą gamtos apsaugos, teritorijų planavimo ir valdymo įstaigose, turizmo įmonėse, bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose ir kolegijose. Katedra rengia geografijos specialybės bakalaurus nuolatiniame  ir ištęstiniame skyriuose. Katedrai tenka pagrindinis krūvis ruošiant geografijos specialybės magistrantus ir dieninio skyriaus geografijos bakalaurus su turizmo vadybos atšaka. Ilgą laiką integruoti geografijos mokytojų ir turizmo specialistų rengimą juridiškai nebuvo galima. Tokia galimybė atsirado tik suteikus aukštosioms mokykloms teisę turėti studijų krypties specialaus lavinimo šakos programas. Nuo 2000 m. katedroje yra rengiami turizmo vadybos specialistai. Per visą šį laikotarpį katedra yra parengusi XIII laidas, daugiau 200 specialistų. Pradėjus rengti turizmo vadybininkus, po dviejų metų, programa buvo tikslinama ir pildoma. Įvestos naujos disciplinos: turizmo marketingas, turizmo teorija ir strategija, iki penkių savaičių prailgintas praktikos turizmo agentūrose laikas, Pasaulio istorijos ir kultūros paveldas ir kt. Įvykdžius Turizmo vadybos atšakos programą, be įgyjamų gamtos mokslų bakalauro laipsnio ir bendrojo lavinimo mokyklos geografijos mokytojo profesinės kvalifikacijos, suteikiama turizmo vadybos kvalifikacija ir išduodamas kvalifikacinis pažymėjimas, turizmo vadybininko, AMADEUS bilietų rezervacinių sistemų pažymėjimai.

      Nuo 2013 metų rugsėjo mėnesio Lietuvos edukologijos universitete Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete pradėtos vykdyti geografijos nuotolinės studijos. Tai puiki galimybė įgyti universitetinį išsilavinimą ir bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos (Lietuvoje ar užsienyje). Nuotolinės studijos savo apimtimi ir turiniu niekuo nesiskiria nuo kitų studijų organizavimo būdų ir teikia tokias pačias kompetencijas. Tai studijų organizavimo būdas pagal tas pačias akredituotas studijų programas su lygiaverčiu joms diplomu.

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Saulius Stanaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Jolanta Butkutė. Informacija atnaujinta: 2013-11-29 09:19