GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Pedagoginių studijų baigiamieji darbai

PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ REGLAMENTAS (doc)

MOKYTOJO PROFESIJOS KOMPETENCIJOS APRAŠAS (doc)

PSBD paskutinis lapas  (doc)

PSBD sąžiningumo deklaracija (doc)

PSBD rengimo skaidrės >>>


 

Siūlomos pedagoginių studijų baigiamojo darbo temos

 

1.      Abipusio grįžtamojo ryšio teikimas, siekiant parinkti tinkamesnes mokymuisi strategijas.
2.      Atitinkančios situaciją, dalyko turinį, mokinio poreikius ir amžių, įrangos ir priemonių įvairovė.
3.      Dalykinės kompetencijos ir bendrųjų kompetencijų ugdymo dermė dalyko pamokose.
4.      Informacijos apie mokinio įgytas dalyko žinias ir gebėjimus, sėkmes ir problemas kaupimas, apibendrinamas ir panaudojamas.
5.      Mokymosi būdų ir tempo pritaikymas mokinio mokymosi poreikiams.
6.      Mokinio jėgas atitinkančių iššūkių kūrimas ir sąlygų patirti mokymosi sėkmę sudarymas. 
7.      Mokinių gebėjimai mokomojo dalyko srityje kelti sau mokymosi tikslus/uždavinius.
8.      Mokinių gebėjimai vadovauti savo paties mokymuisi.
9.      Mokinių mokymosi metu kylančių problemų sprendimo būdai. 
10.  Mokinių pastangų mokantis dalyko skatinimas ir vertinimas.
11.  Mokinių požiūris į mokomąjį dalyką ir savo gabumus dalyke.
12.  Nuolatinės visuminės individualios mokinio pažangos užtikrinimas.
13.  Prasmingų mokymosi veiklų mokiniui numatymas.
14.  Sąlygų skleistis mokinių gabumams ir talentams mokykloje sudarymas.
15.  Visų dalykinės kompetencijos dedamųjų ugdymo(-si) užtikrinimas.

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Informacija atnaujinta: 2017-12-06 20:02