GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Baigiamieji darbai

Baigiamieji darbai ir baigiamieji egzaminai

 

     Baigiamieji darbai yra pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų programos sudėtinė dalis, skirta įrodyti studijuojant pasiektus studijų rezultatus.

    Studijų krypties (pagrindinės arba gretutinės) baigiamųjų darbų apimtį, reikalavimus ir vertinimo kriterijus nustato studijų programos aprašas.

      Baigiamųjų darbų rezultatams įvertinti fakulteto dekano įsakymu sudaroma Baigiamųjų darbų vertinimo komisija ir / arbaBaigiamųjų egzaminų komisija.

       Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo procedūras bei baigiamųjų egzaminų procedūras nustato Universiteto Studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašas.

 

Kvalifikacinių laipsnių, kvalifikacijų ir mokslo (meno) laipsnių suteikimas

 

     Universiteto absolventu laikomas asmuo, įvykdęs visus kvalifikacinį laipsnį suteikiančios arba laipsnio nesuteikiančios studijų programos reikalavimus.

      Universiteto absolventams, baigusiems pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, išduodamas suteiktą kvalifikacinį laipsnį ir (ar) kvalifikaciją liudijantis diplomas ir diplomo priedėlis (priedas); pademonstravusiems išskirtinius studijų rezultatų pasiekimus absolventams Universiteto nustatyta tvarka išduodamas specialus diplomas su pagyrimu.

   Universiteto absolventams, baigusiems trečiosios pakopos studijų programas ir apgynusiems daktaro disertaciją, išduodamas mokslo (meno) laipsnį liudijantis diplomas.

     Diplomo priedėlis (priedas) yra neatskiriama diplomo dalis, diplomą papildantis dokumentas, pateikiantis informaciją apie įgyto aukštojo išsilavinimo turinį.

   Universiteto absolventams, baigusiems laipsnio nesuteikiančias programas, išduodamas įgytą kvalifikaciją liudijantis pažymėjimas.

     Studentams ir klausytojams, Universitete studijavusiems pasirinktus dalykus (modulius), išduodamas tai patvirtinantis studijų pažymėjimas, kuriame nurodomi visi įskaityti studijų dalykai (moduliai), jų apimtis ir įvertinimai.

 
 
Baigiamieji darbai turi būti užregistruoti LEU bibliotekoje. Plačiau skaitykite bibliotekos svetainėje>>>

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Informacija atnaujinta: 2018-01-12 15:36