GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Stipendijos

STIPENDIJŲ SKYRIMO PRINCIPAI GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETE

 

1. Skatinamosios stipendijos valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams skiriamos iš Fakultetui paskirtų skatinamųjų stipendijų fondo lėšų, atskaičius 5 proc. lėšų, kurios naudojamos vienkartinėms ir vienkartinėms skatinamosioms išmokoms.

2. Skatinamosios stipendijos skiriamos

  2.1. maksimali 3 BSI dydžio stipendija skiriama studentams, turintiems paskutinio semestro pažymių vidurkį 10 balų;

  2.2. vidutinė 2 BSI dydžio stipendija skiriama studentams, turintiems paskutinio semestro pažymių vidurkį nuo 9 iki 9,99 balo;

  2.3. minimali 1 BSI dydžio stipendija skiriama studentams, turintiems paskutinio semestro pažymių vidurkį nuo 8 iki 8,99 balo.

3. Jei taikant šiuos kriterijus, skatinamosios stipendijos dydis tampa mažesniu nei 1 BSI, tos rūšies stipendija neskiriama.

4. Pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmo kurso studentams pirmąjį semestrą skatinamoji stipendija skiriama pagal konkursinį balą (konkursinius balus prilyginant 10 balų sistemai), stipendijų fondą paskirstant pagal valstybės finansuojamas studijų vietas kiekvienoje (I ir II atskirai) studijų pakopoje.

5. Valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams skatinamosios stipendijos skiriamos iš LEU nuosavų lėšų, kurių dydį atitinkamais biudžetiniais metais numato akademinio padalinio vadovas (dekanas). Šios stipendijos skiriamos už analogiškus akademinius rezultatus kaip ir valstybės finansuojamose vietose studijuojantiems studentams, neviršijant tam numatytų Fakulteto nuosavų lėšų einamaisiais kalendoriniais metais.

Patvirtinta GMTF taryboje (2016-12-20 d.)


DĖL PARAIŠKŲ SOCIALINĖMS STIPENDIJOMS 2017 M. PAVASARIO SEMESTRĄ PAPILDOMO PRIĖMIMO KOVO - BALANDŽIO MENESIŲ METU PILDYMO


GMTF stipendijų skirstymo komisija:

Pirmininkas 

Prof. dr. Virginijus Sruoga 

Nariai: 

Kristina Černauskienė 

Karolina Žvikaitė


 

 

 Socialinės stipendijos

Bakalauro ir magistrantūros studijų dieninių arba nuolatinių bei ištęstinių studijų studentai  stipendijas gali gauti, jeigu jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

   1. Yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos įstatymą.
   2. Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45% ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.
   3. Jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa arba jų tėvai (ar tik vienas turėtas iš tėvų) yra mirę.

Stipendijos gauti neturi teisės studentai:

   1. Jau turintys aukštojo mokslo diplomą.
   2. Esantys akademinėse atostogose ar laikinai sustabdę studijas,
   3. Turintys daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Smulkesnė informacija pateikta Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje (www.vsf.lt), skiltyje "Socialinės stipendijos".
 
Laiku nepateikus dokumentų, pretenzijos nebus priimamos. Sekite informaciją apie galimus reikalavimų pasikeitimus GMTF Dekanato skelbimų lentose.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Informacija atnaujinta: 2017-11-30 18:10