GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Pedagoginės praktikos

 

  Pedagoginė praktika privaloma kiekvienam studentui, studijuojančiam programoje, suteikiančioje pedagogo kvalifikaciją.

  Pedagoginės praktikos paskirtis – padėti būsimam pedagogui tobulinti bendrakultūrines, bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas, įgyjant praktiniam darbui reikalingus įgūdžius.

  Pedagoginė praktika gali būti atliekama Lietuvos ir užsienio mokyklose arba kitose praktikos institucijose, kurios atitinka studijų programos bei praktikos pobūdį, Universitetas yra sudaręs su jomis sutartis arba vykdo jungtinę studijų programą ir kurios atitinka praktinei pedagoginių studijų daliai vykdyti būtinus reikalavimus.

  Praktikos atlikimo laikas studentams pranešamas likus ne vėliau kaip 1 mėn. iki praktikos pradžios. Studentai į praktikos atlikimo institucijas skiriami Universiteto rektoriaus įsakymu. Studentai, turintys akademinių skolų, dekanui/instituto direktoriui leidus praktiką gali atlikti išimties tvarka, išskyrus savarankišką pedagoginę praktiką.

       Studentui dėl pateisinamų priežasčių praleidus iki 30 proc. praktikos laiko, praktika, suderinus su praktikos institucijos vadovu ir mentoriumi, dekano/instituto direktoriaus įsakymu gali būti pratęsta. Praleidus daugiau nei 30 proc. praktikos laiko, praktika neįskaitoma.

 


 

 

Įstojusiems iki 2013 m. pedagoginę praktiką sudaro 4 etapai: 

  1. stebėtojo praktika;
  2. pedagogo asistento praktika;
  3. pedagoginė praktika globojant mentoriui;
  4. savarankiška pedagoginė praktika.

  Įstojusiems nuo 2013 m. ir naujai rengiamose studijų programose pedagoginę praktiką sudaro 3 etapai: 

  1. pedagogo asistento praktika;
  2. pedagoginė praktika globojant mentoriui;
  3. savarankiška pedagoginė praktika.

 Pedagoginių praktikų grafikai 2017-2018 m. m. pavasario semestre 

 Pedagoginių praktikų grafikai 2017-2018 m. m. rudens semestre 


 Praktikų atlikimo tvarka

Pedagoginių praktikų reglamentas (Nr. 1-640, 2013-05-24) (PDF)

Pedagoginių praktikų reglamentas (Nr. 427, 2015-12-16) (PDF). Pedagoginių praktikų reglamentas taikomas įstojusiems 2014 m. ir vėliau.Pedagoginių praktikų reglamentas (Senato nutarimas Nr. 219, 2013-05-22) netenka galios nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. nuolatinių studijų ir nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. ištęstinių studijų studentams. 


Pedagoginės praktikos sutarties forma (DOC)

Apskaitos lapas (DOC)

Dėl leidimo praktikantams atlikti pedagoginių studijų baigiamojo darbo tyrimus mokykloje (PDF)


Studentų pedagoginės praktikos įvertinimo kortelės

Pedagogo asistento praktika (PDFDOC)

Pedagoginė praktika globojant mentoriui (DOC)

Savarankiška pedagoginė praktika (PDFDOC)

Integruotų pedagoginių praktikų užduočių pedagoginės praktikos apskaitos ir įvertinimo kortelė (DOC)


Integruotos Edukologijos, Psichologijos, Sveikatos ir fizinio ugdymo katedrų pedagoginių praktikų užduotys

Asistento pedagoginė praktika (DOC)

Pedagoginė praktika globojant mentoriui (DOC) (PPT)

Savarankiška pedagoginė praktika (DOC)


 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Informacija atnaujinta: 2018-02-13 15:05