GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Paskolos studentams

Valstybinis studijų fondas renka prašymus valstybės remiamų  paskolų studijų kainai mokėti, gyvenimo išlaidoms, valstybės paskolų studijų įmokai mokėti. Fondo tinklapyje reikia užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui.


  Valstybinio studijų fondo tinklapis - http://www.vsf.lt

IS (informacinės sistemos) „Paskola v. 3.0“ vartotojo instrukcija

 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Valstybės paskolų studentams suteikimas ir išmokėjimas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140);

Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl  Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,  2009, Nr.64-2569);

Paskolų teikimo studentams nuostatai, patvirtinti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr.V1-29 „Dėl Paskolų teikimo studentams nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 102-4278).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas-anketa (atsidarius IS Paskola langui kairėje pusėje meniu reikia pasirinkti punktą "Prašymas-anketa");

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus atvejus kai studento asmens tapatybės pildant  prašymą-anketą buvo patvirtinta);

3. Studentas,  norintis pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės paskolą, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę, arba jis teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu arba jam yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Fondas per Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos internetinę prieigą www.spis.lt gauna informaciją apie tai, kad asmuo yra iš šeimos arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims    įstatymą (A. Vivulskio 11, LT-03610 Vilnius, www.socmin.lt).

Mokslo ir studijų institucija patvirtina, kad asmuo turi studento statusą, nurodo studijų formą, studijų pakopą, kursą, kuriame studijuoja asmuo,  duomenis apie asmens numatomą studijų baigimo datą, jo mokamą studijų įmoką, studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą), studentus, išbrauktus iš studentų sąrašų, sustabdžiusius ar atnaujinusius studijas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo  Paskolų skyriaus specialistė Uljana Skerlienė, tel. (8 5) 2553 374, uljana.skerliene@vsf.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Paskolų skyriaus vedėja Stanislava Eugenija Lipinskienė,
tel. (8 5) 2647 155, eugenija.lipinskiene@vsf.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Valstybės paskolų teikimo pradžia pavasario semestre skelbiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo, o rudens semestre – ne vėliau kaip rugpjūčio 20 dieną. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos Fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės paskoloms teikti skirtas lėšas, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą, nustato sutarčių pasirašymo pradžios ir pabaigos datas. Su kiekvienu studentu, kuriam siūloma sudaryti valstybės paskolos sutartį, Fondo direktorius arba jo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašo patvirtinimo pasirašo valstybės paskolos sutartį. Valstybės paskolos lėšos per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pervedamos į valstybinės aukštosios mokyklos sąskaitą.

 

Administracinės paslaugos pavadinimas

Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimas ir išmokėjimas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140);

Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl  Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,  2009, Nr.64-2569);

Paskolų teikimo studentams nuostatai, patvirtinti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr.V1-29 „Dėl Paskolų teikimo studentams nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 102-4278).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.  Prašymas-anketa (atsidarius IS Paskola langui kairėje pusėje meniu reikia pasirinkti punktą „Prašymas-anketa");

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus atvejus kai studento asmens tapatybė pildant  prašymą-anketą buvo patvirtinta);

3. Studentas, norintis pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės remiamą paskolą  ar palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis studijų metu, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę, arba jis teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu arba jam yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Fondas per Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos internetinę prieigą www.spis.lt gauna informaciją iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie tai, kad asmuo yra iš šeimos arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą.

Mokslo ir studijų institucija patvirtina, kad asmuo turi studento statusą, nurodo studijų formą, studijų pakopą, kursą, kuriame studijuoja asmuo,  duomenis apie asmens numatomą studijų baigimo datą, jo mokamą studijų kainą ar jos dalį, studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą), studentus, išbrauktus iš studentų sąrašų, sustabdžiusius ar atnaujinusius studijas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Paskolų skyriaus specialistė Eglė Drungilaitė,

 tel. (8 5) 2553 375, egle.drungilaite@vsf.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Paskolų skyriaus vedėja Stanislava Eugenija Lipinskienė,

 tel. (8 5) 2647 155, eugenija.lipinskiene@vsf.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Fondas skelbia valstybės remiamų paskolų teikimo pradžią, studentų registravimo  Fondo internetiniame tinklalapyje pradžios ir pabaigos datas. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos Fondo direktorius, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą ir ne vėliau kaip per  3 darbo dienas jį paskelbia Fondo tinklalapyje.

Studentas, kuriam siūloma suteikti valstybės remiamą paskolą, arba jo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašo paskelbimo Fondo internetiniame tinklalapyje dienos turi kreiptis į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo. Valstybės remiamos paskolos sutartis pasirašoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo.

Paskola ar pirmoji paskolos dalis išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo.

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Informacija atnaujinta: 2013-09-26 22:39