GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Įvykdyti projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

 

Projekto pavadinimas: Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymo aplinkas.
Programa:
Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas”. Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003.
Projekto vykdymo trukmė:
2011-11-21–2013-11-21
LEU statusas (pareiškėjas / partneris):
Pareiškėjas.
Vadovas: 
Doc. dr. Dalius Dapkus.

 

Projekto pavadinimas: Aukštos kvalifikacijos specialistų atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos srityje rengimo tobulinimas – BIOMEDOKT.
Programa:
Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas”. Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002.
Projekto vykdymo trukmė:
2011-09-01–2014-01-30.
LEU statusas (pareiškėjas / partneris):
Partneris.
Vadovas: 
Prof. dr. Virginijus Sruoga.

 

Programa: Išankstinis kvietimas teikti valstybės projekto aprašymus pagal Mokyklų tobulinimo programos plius 37 komponentą „Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų ugdymas“.
Projekto vykdymo trukmė:
2011.11.21 – 2013.11.20
LEU statusas (pareiškėjas / partneris):
Pareiškėjas.
Vadovas:
doc. dr. Raimundas Žaltauskas

 

Projekto pavadinimas: Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas.
Programa.
Programa:
Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose.
Projekto vykdymo trukmė:
2010.10.26 – 2013.10.26
LEU statusas (pareiškėjas / partneris):
partneris
Vadovas: 
Prof. habil. dr. Piotr Vasiljev

 

Projekto pavadinimas: Gamtos mokslų mokytojų mokymas pažangiais metodais.

Projekto vykdymo trukmė: 2009-05-01 – 2012-05-01
Programa:  7-oji bendroji programa Pajėgumai (Mokslas visuomenėje). Nr. SIS-CT-2009-234870. 
LEU statusas (pareiškėjas / partneris):  Partneris

Vadovas: doc. dr. Dalius Dapkus.

 

Tarptautiniai projektai

Projekto pavadinimas: Atominių struktūrų skaičiavimai ir jų taikymas astronomijoje ir plazmos fizikoje.
Programa:
The Visby Program.
Projekto vykdymo trukmė:
2010.08.30 – 2013.09.30
LEU statusas (pareiškėjas / partneris):
Partneris
Vadovas:
Prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas

 

Projekto pavadinimas: Lietuvos - Ukrainos bendrų mokslinių tyrimų projektas "Hibridines sistemos dendrimeras-gadolinis Gd(III) – nanodeimantas tyrimas kaip naujo kontrastinio agento magnetinio rezonanso (MRI) vaizdinimui ".
Programa:
TAP -LU-11-009.
Projekto vykdymo trukmė:
2012-2013.
LEU statusas (pareiškėjas / partneris):
Pareiškėjas.

Vadovas: Prof. dr. Rimantas Vaišnoras.

 
Nacionaliniai projektai

 

Projekto pavadinimas: Paukštininkystės ūkiuose naudojamo vandens kokybės gerinimo fizikiniais metodais sistemos įdiegimas, gerinant paukščių produktyvumą ir produkcijos kokybę.
Programa:
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritis „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“. Nr. 1PM-PV-09-1-001494-PR001.
Projekto vykdymo trukmė: 
2010-03-31–2013-04-01.

LEU statusas (pareiškėjas / partneris): Pareiškėjas.

Vadovas: Doc. dr. Rasa Bobinienė.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Informacija atnaujinta: 2016-09-23 08:32