TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Studentų mokslinė draugija

Katedroje veikia Technologijų edukologijos studentų mokslinė draugija, kurioje susibūrusių studentų tikslas – skatinti ir aktyvinti GMTF studentų mokslinę-tiriamąją veiklą, plečiant ir gilinant jų mokslo žinias, tobulinant turimas kompetencijas.

 

Technologijų edukologijos studentų mokslinės draugijos (TESMD) veiklos ataskaita už 2012 m. 

Technologijų edukologijos studentų mokslinės draugijos (TESMD) veiklos planas 2013 m. 

 

Tematika. Sveika mityba ir maisto technologijos, tekstilės technologijos ir dizainas, konstrukcinės medžiagos ir elektronika, jų  mokymo(si) metodikos. 
Vadovas. Lekt. B. Mielkuvienė.
Draugijos pirmininkė. Technologijų edukologijos II k. magistrantė Aušra Jokubauskaitė
Pirmininko pavaduotoja. Technologijų edukologijos I k. magistrantė Miglė Pilvelytė
Tarybos nariai. Evelina Buivydaitė, Miglė Pilvelytė, Agata Mulerovaitė, Agnieška Bilenko

 

 

Technologijų edukologijos studentų mokslinės draugijos nuostatai

1. Bendroji dalis:
1.1 Lietuvos edukologijos universiteto  Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto (toliau – GMTF) Technologijų edukologijos studentų mokslinė draugija (toliau – TESMD) yra nepolitinė, laisvos narystės pagrindu veikianti ne pelno organizacija, vienijanti aktyviai dalyvaujančius mokslinėje veikloje bei ja besidominčius LEU GMFT bakalauro ir magistro studijų studentus.
1.2 Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, LEU Statutu, Akademinės tarybos patvirtintais nutarimais, universiteto vidaus taisyklėmis ir mokslinės draugijos patvirtintais  nuostatais.
1.3 Draugija oficialiuose dokumentuose, reklaminėse programose ar priemonėse turi teisę naudoti žodžių santrumpą – LEU GMFT TESMD ar jos vertinius.
1.4 Draugijos adresas: LEU GMFT, Technologijų ir technologinio ugdymo katedra, Studentų 39, LT-08106, Vilnius, Lietuva.

 

2. Draugijos tikslas ir uždaviniai:
2.1 Draugijos tikslas:
2.1.1 Skatinti ir aktyvinti LEU GMTF studentų mokslinę-tiriamąją veiklą, plečiant ir gilinant jų mokslo žinias, tobulinant turimas kompetencijas.
2.2 Siekdama įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, draugija kelia  uždavinius:
2.2.1 Organizuoti studentų mokslinius renginius (konferencijas, seminarus, susitikimus ir kt.)
2.2.2 Supažindinti akademijos bendruomenę su draugijos veikla ir teikti informaciją apie draugiją.
2.2.3 Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio kolegijų ir universitetų studentų, mokyklų mokslinėmis organizacijomis.
2.2.4 Padėti studentams aktyviai įsijungti į mokslinę tiriamąją veiklą.
2.2.5 Rengti ir vykdyti programas bei projektus ar juose dalyvauti, siekiant studentų mokslinės-tiriamosios veiklos plėtojimo.

 

3. Narystė draugijoje

3.1 Draugijos nariu gali būti kiekvienas LEU GMTF  technologijų edukologiją ir technologijų pedagogiką  studijuojantis ir aktyviai  mokslinėje veikloje dalyvaujantis  studentas.
3.2 Apie ketinimą būti draugijos nariu prieš tai išdėstytas sąlygas atitinkantis studentas raštu pareiškia draugijos Pirmininkui(ei).
3.3 Draugijos narių teisės:
3.3.1 dalyvauti draugijos veikloje bei gauti visokeriopą informaciją apie ją,
3.3.2 turėti balso teisę visuotiniame susirinkime,
3.3.3 teikti pasiūlymus susijusius su draugijos veikla,
3.3.4 rinkti ir kelti kandidatus ir būti renkamais į draugijos valdymo organus,
3.3.5 naudotis draugijos teikiamą paramą, turint lygias teises su kitais draugijos nariais bei ginant savo teisėtus interesus,
3.3.6 turi teisę prašyti atlikti mokslinius tyrimus fakulteto katedrose ir laboratorijose.
3.4 Draugijos narių pareigos:
3.4.1 laikytis SMD nuostatų,
3.4.2 vykdyti SMD Tarybos nutarimus,
3.4.3 dalyvauti SMD vykdomuose renginiuose (konferencijose, seminaruose, programose ir t.t.),
3.4.4 ginti draugijos garbę ir atstovauti jai pagal kompetenciją.
3.5 Jei draugijos narys sąmoningai nesilaiko šių nuostatų, draugijos Tarybos nutarimų, jo narystės klausimas sprendžiamas draugijos Taryboje.
3.6 Draugijos narys turi teisę bet kada išstoti iš draugijos, tačiau ne vėliau kaip prieš penkiolika dienų apie tai raštu pranešęs draugijos Pirmininkui ar Tarybai.
3.7 Narystė draugijoje pasibaigia:
3.7.1 Nutraukus ar pabaigus studijas LEU GMTF,
3.7.2 Asmens narystė draugijoje pripažįstama pasibaigusia Tarybai priėmus sprendimą.
3.8 Laikinai sustabdžius studijas LEU GMFF, narys turi teisę likti draugijos nariu, jei ir toliau laikosi šių nuostatų ir kitų su draugijos veikla bei naryste joje susijusių reikalavimų.

 

4. Struktūra ir valdymas.
4.1 Draugijos struktūra: taryba, pirmininkas, visuotinis narių susirinkimas.
4.2 Taryba.
4.2.1. Taryba sudaroma iš LEU GMTF vykdomų studijų programų atstovų.
4.2.2. Taryba renkama 1 metų kadencijai.
4.2.3. Sprendžia naujų narių priėmimo ir pašalinimo iš draugijos klausimus.
4.2.4. Vykdo mokslinius renginius.
4.2.5. Organizuoja ir rengia visuotinius susirinkimus, pateikia susirinkimui draugijos metinę veiklos ataskaitą, ataskaitas apie draugijos veiklą bei kitą reikiamą informaciją, susijusią su draugijos veikla.
4.3 Pirmininkas (ė):
4.3.1 Pirmininką renka taryba, draugijos narių teikimu arba pačiam bakalauro arba magistro studijų LEU GMTF studentui pasiūlius savo kandidatūrą į draugijos Pirmininkus 1 metams.
4.3.2 Teikia visuotiniam susirinkimui draugijos veiklos ataskaitą.
4.3.3 Šaukia Tarybos posėdžius ir koordinuoja jų veiklą.
4.3.4 Pirmininkas siūlo savo pavaduotojus, kuriuos tvirtina Taryba.
4.3.5 Atstovauja draugiją santykiuose su visomis įmonėmis, įstaigomis bei valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis,
4.3.6 Draugijos Pirmininkas turi teisę atsistatydinti.

 

5. Lėšų šaltiniai ir lėšų panaudojimo tvarka:
5.1 Lėšas draugijos veiklai skiria LEU GMTF Technologijų ir technologinio ugdymo katedra.
5.2 Draugijos lėšos gali būti gaunamos iš atitinkamai vykdomų programų ir projektų pagal jų reikalavimus.

 

6. Nuostatų keitimo tvarka.
6.1 Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti nuostatus turi draugijos Pirmininkas, Taryba.
6.2 Pakeistus ar papildytus nuostatus tvirtina draugijos taryba ir įsigalioja tik juos patvirtinus.

 

7. Draugijos veiklos nutraukimo tvarka.
Draugija gali būti reorganizuojama arba likviduojama visuotinio susirinkimo nutarimu, priimtu balsų dauguma.

 


2015 m. gegužės 7 d. GMTF Technologijų ir technologinio ugdymo ktedroje vyko Studentų mokslinė konferencija. Technologinio ugdymo katedros sekcijoje buvo pristatyti 7 magistro studijų studentų pranešimai ir 8 bakalauro studijų studentų pranešimai.

 

 

Studentų mokslinės konferencijos akimirkos


2014 m. gegužės 8 d.  vyko GMTF SMD konferencija. Technologijų edukologijos sekcijoje buvo pristatyta 17 pranešimų, kuriuos skaitė technologijų pedagogikos IV kurso bakalaurai ir technologijų edukologijos II kurso magistrantai.

 

Konferencijos akimirkos

   

 


2013 m. gegužės 9 d. vyko Gamtos, matematikos ir technologijų  fakulteto bakalaurų ir magistrantų mokslinė konferencija, kurioje savo pranešimus skaitė ir technologijų pedagogikos bei technologijų edukologijos specialybių studentai. Technologinio ugdymo sekcijoje buvo pristatyta 10 pranešimų. Technologijų edukacinių tyrimų sekcijoje pristatyti 9 pranešimai.

 

Konferencijos akimirkos

 


2012 m. gegužės 10 d. GMTF vyko bakalaurų ir magistrantų mokslinė konferencija. Technologinio ugdymo sekcijojoje buvo pristatyta 12 pranešimų, Technologijų edukacinių tyrimų sekcijoje – 8 pranešimai, Technologijų edukologijos sekcijoje – 11 pranešimų, parengtų technologijų edukologijos specialybės IV k. studentų ir magistrų.

 

Konferencijos akimirkos

 

         

 


2011 m. gegužės 5 d. GMTF vyko  bakalaurų ir magistrantų mokslinė konferencija. Technologinio ugdymo sekcijoje buvo pristatyta 18 pranešimų, parengtų technologijų edukologijos specialybės studentų.

 

Konferencijos akimirkos

 

    

 


2010 m. gegužės 6 d. GMTF vyko bakalaurų ir magistrantų mokslinė konferencija. Technologinio ugdymo sekcijoje buvo pristatytas 31 pranešimas, parengtas technologijų edukologijos specialybės studentų. 

 

Konferencijos akimirkos

   

 

Informacija atnaujinta: 2016-09-19 11:39