TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Kursiniai darbai

Kursinių darbų temos

 

 

Apginti kursiniai darbai


 2017 m. 

Bilenko A. Mokytojo įvaizdis visuomenėje. 

Jankauskas J. Mokinių nenoro mokytis technologijų priežastys: 8 klasės mokinių ir mokytojų požiūris.

Mulerovaitė A. Kulinarinio paveldo poreikis technologijų pamokose Vilniaus rajono gimnazijos 9-10 klasėse.

 

2016 m. 

Rasickaitė I. 5-6 klasių sveikos mitybos įpročių ugdymas(is) technologijų pamokose. 

Kryževičiūtė A. Kūrybingumo ugdymo galimybės kuriant floristinį koliažą per technologijų pamokas. 

Lavrukevič. B. 5-6 klasių mokinių mokymosi stiliai technologijų pamokose.

Petniūnaitė S. Lietuvių liaudies ornamentikos panaudojimas kūrybiniame darbe (rinktinių juostų audimas).

 

2015 m.

Dailydytė G. Aplinką tausojančio maisto vartojimo skatinimas technologijų pamokose.

Gabrilavičienė D. Pagrindinio ugdymo koncentro mokinių etnokultūrinio ugdymo raiška.

Ivanauskaitė Ž. Šeimos įtaka 6 klasių mokinių požiūriui į technologijų pamokas.

Kravchuk M. Metodinių priemonių, skirtų siuvimo įgūdžių formavimui, analizė.

Moroz G. Popieriaus ir metalo derinimas kūrybiniuose darbuose mokant(-is) technologijų dalyko.

Paradnikaitė A. Būsimų technologijų mokytojų pasirengimas darbui mokykloje su vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių.

Pilvelytė M. Ekologinės kultūros ugdymas kuriant iš antrinių žaliavų per technologijų pamokas.

Pomarnacka I. Etnokultūrinių tradicijų puoselėjimas mokant verbų rišimo per technologijų pamokas.

Tamošėtytė L. Individualizavimas technologijų pamokose X klasėse.

Asakavičienė A. 5-10 klasių mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos raiška technologijų pamokose. 

Audriukevičienė L. Tarpdalykiniai ryšiai pagrindinio ugdymo koncentro technologijų pamokose.

Burbaitė A. Pagrindinio ugdymo koncentro mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos raiška technologijų pamokose. 

Liška A. Tarpdalykiniai ryšiai pagrindinio ugdymo koncentro technologijų pamokose.

Liubinienė R. Pagrindinio ugdymo koncentro mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos raiška technologijų pamokose.

Macmillian J. Tarpdalykiniai ryšiai pagrindinio ugdymo koncentro technologijų pamokose.

Masiokas V. Technologinis ugdymas pagrindinio ugdymo pakopos mokinių ir jų tėvų požiūriu.

Matutis R. Tarpdalykiniai ryšiai pagrindinio ugdymo koncentro technologijų pamokose.

Norvaišienė S. Etninės kultūros ugdymo svarba ir galimybės technologijų pamokose 9-12 klasėje.

Preidžiuvienė J. Technologinis ugdymas pagrindinio ugdymo pakopos miesto ir kaimo mokinių ir jų tėvų požiūriu.

Stankevičius K. Technologinis ugdymas pagrindinio ugdymo pakopos miesto ir kaimo mokinių ir jų tėvų požiūriu.

Urbonienė A. Progimnazijos 5-8 klasių mokinių požiūris į technologinį ugdymą.

Voytkevich S. Technologijų programos pasirinkimo I- IV gimnazijos klasėse galimybės X gimnazijoje. 

 

2014 m.

Buivydaitė E.  Floristikos integracija į konstrukcinių medžiagų programą 7-8 klasių mokinių ugdyme.

Burkaitė R.  Grafinio dizaino mokymas(is) per technologijų pamokas.

Kumpytė V. Projektinio dizaino taikymas per technologijų pamokas.

Kavaliauskaitė A. Paauglių socialinės kompetencijos ugdymas(is) technologijų pamokose.

Glaveckaitė D. Esminės prielaidos mokinių kūrybingumui ugdyti technologijų pamokose.

Jokubauskaitė A.  7-8 klasių mokinių kultūrinės kompetencijos ugdymo(si) raiška technologijų pamokose.

Telšinskaitė J.  7-8 klasių mokinių mokymo(si) motyvacija per technologijų  pamokas.

 

2013 m.

Bilienė E.  Avalono plėvelės technikos panaudojimas kūrybiniame darbe ir mokymas (is) per technologijų pamokas ugdant mokinių kūrybiškumą.

Dukavičiūtė G. Pienas ir pieno produktai mokinių mityboje.

Ivanova A.  Mokinių informacija apie genetiškai modifikuotus organizmus: šaltinių analizė.

Jakovleva A. Technologijų ir verslumo ugdymo sąsajos.

Kavaliauskaitė N. 9 ir 11 klasių mokinių informuotumas apie ekologiškus maisto produktus ir jų ženklinimą.

Kimutytė A. Tekstilės technikų panaudojimas kūrybiniame darbe ir mokymas(-is) per technologijų pamokas.

Lazickienė S.  Mozaika technologijų pamokose.

N. Kutkienė „Floristinio koliažo kaip meno ir mokslo sąsajos technologijų mokyme“

Navaitė E.  Europos šalių bendravimo etiketo analizė.

Ovsianskaja J.  7 klasių mokinių sveikos gyvensenos įpročių ugdymas per technologijų pamokas.

Rimaš I.  Pedagoginis etiketas.

Šataitė M.  Siuvinėjimo mokymasis per technologijų pamokas remiantis studentų praktikos metu surinkta vaizdine medžiaga.

Šidlauskaitė V.  Vilniaus miesto mokyklų 10 klasių mokinių mitybos įpročius lemiantys veiksniai: lyginamoji analizė.

Talmontas K. Vilniaus miesto vidurinės (X) mokyklos 5-8 kl. mokinių sveikatos mitybos įpročių analizė.

Urbanovič J.  LEU studentų mitybos įpročių tyrimas.

 

2012 m.

Geringaitė B. Mokymo (si) bendradarbiaujant metodų taikymas rengiant technologijų mokytojus.

Gorbačevskis R.  10-11 klasių mokinių nuomonės apie maisto produktų kokybę ir saugą.

Grucytė D.  Teigiamo požiūrio į mitybos technologijas ugdymas per technologijų pamokas.

Jučepienė R.  Kūrybiškumo ugdymas mokant(is) konstrukcinių medžiagų technologinijų pamokose.

Kaziukonytė E. IX-XII klasių mokinių požiūris į vaisių vartojimą.

Kondrotaitė E. Mėsa ir mėsos produktai 7-8 klasės mokinių  valgiaraštyje.

Maceikaitė E.  Mokymo(si) priemonės 7-8 klasių technologijų mokymo(si) procese.

Nagelytė J. Narkomanija ir jos prevencija bendrojo ugdymo mokyklose.

Navikaitė R. Aktyviujų mokymo metodų panaudojimo galimybės technologijų pamokoje  mokant mitybos technologijų.

Norkienė E. Vandens reikšmė sveikatai ir jo vartojimo realybė tarp mokinių ir tėvų.

Ogurkevičiūtė R.  Maisto priedai Lietuvoje gaminamuose grūdiniuose produktuose.

Paužaitė M. Lėto maisto vartojimo skatinimas per technologijų pamokas X –klasėms.

Rapkauskaitė K. Žinių apie  GMO ir GMP ,jų poveikį sveikatai tyrimas tarp GMF studentų.

Remeikis P. Eko dizainas technologiniame ugdyme.

Sorokinaitė A.  Komandinio darbo ypatumai tchnologijų pamokose.

Tamosynaitė N.  Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakulteto studentų požiūris į aplinką  tausojančio  maisto vartojimą.

Veličkienė J. Maitinimo organizavimas mokyklose: situacija ir problemos.

Vyšniauskaitė V.  Mokymo priemonės V-VI klasių technologinio ugdymo procese. Markevičiūtė V.  Šilko tapyba technologijų pamokose.

 

2011 m.

Adamovič N. Etninės kultūros aktualizavimas technologijų pamokose.

Bašinskaitė R. Valgymo sutrikimai paauglystėje.        

Daraškevič A. Sieninės kompozicijos kūrimas iš gamtinių medžiagų.

Gudebskaitė M. Studentų mokomosios praktikos metu surinktų rankšluosčių nertų galų analizė.

Jakubauskienė D. Senieji Lietuvių Kūčių ir Šv. Kalėdų papročiai.

Jonaitytė V. Sveikos mitybos ugdymas 6 klasėje.

Jutkevič E. Sutažo technikos panaudojimas kuriant sienines kompozicijas.

Laucytė S. Studentų mitybos įpročiai.

Malcienė R. Aktyvaus mokymo(si) metodai technologijų pamokose.

Markovskytė I. Margučių dažymo būdai naudojant gamtines medžiagas.

Petruškevičienė K. Verslumo kompetencijos raiška technologijų bendrosiose programose.

Pinkauskaitė G. Technologinio ugdymo kaita.

Stankutė A. Mokinių greito maisto vartojimo aspektai.

Šarkaitė E. Tekstilės ir konstrukcinių medžiagų panaudojimas rankinių gamyboje.

Vainorytė B. Technologijų pamokų vizualizavimas.

Vaštakaitė Ž. Kūno masės indeksas.

Veličkienė L. Proginių puokščių ypatumai Lietuvoje.

Verbavičienė V. Pieno produktai V-VI klasių moksleivių mityboje.

Želvetro A. Konstrukcinių medžiagų panaudojimas kuriant erdvinę kompoziciją.

 

Informacija atnaujinta: 2017-06-07 10:44