TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Bakalauriniai darbai

Lietuvos edukologijos universiteto pedagoginių studijų baigiamojo darbo reglamentas (Nr. 196, 2013-03-20) (PDF)
Pedagoginių studijų baigiamojo darbo reglamento pataisos (Nr. 196, 2013-03-20) (PDF)

Bakalauro baigiamojo darbo rengimo ir konsultavimosi su darbo vadovu planas 2016-2017 m.m. (DOC)

 • Bendrieji reikalavimai bakalauro baigiamajam darbui (PDF)
 • Bakalauro baigiamojo darbo pateikimo gynimui tvarka (PDF)
 • Bakalauro baigiamojo darbo vertinimo pažymiais kriterijai (PDF)

Technologijų pedagogikos studijų programos bakalauro darbų temos

 

2017 m.

 1. Kryževičiūtė A. Kūrybingumui ugdyti(s) palanki mokymosi aplinka technologijų pamokose.

 2. Lavrukevič B. Mokymosi bendradarbiaujant ypatumai technologijų pamokose 7-8 klasėse.

 3. Petniūnaitė STautinio tapatumo ugdymo ypatumai technologijų pamokose.

 4. Rasickaitė IMokinių ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant(is) sveikos mitybos įpročius.

 5. Skomskis G. Paauglių sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos ugdymas(is) mokantis technologijų.  

   

2016 m.  

 1. Dailydytė G. 5-8 klasių mokinių požiūris į sveikos mitybos įpročių ugdymą(si) technologijų pamokose.
 2. Gabrilavičienė D. Etnokultūrinio ugdymo raiška pagrindinio ugdymo technologijų turinyje ir įgyvendinimas ugdymo procese.
 3. Ivanauskaitė Ž. 5-8 klasių mokinių požiūris į mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą(-si) mokantis technologijų.
 4. Kravchuk M. Kūrybingumo ugdymas(is) mokantis technologijų projektų metodu 8-0 klasių mokinių požiūriu.
 5. Moroz G. Mokinių požiūris į bendradarbiavimą mokantis technologijų.
 6. Narbutienė A. Įtraukusis ugdymas technologijų pamokose 7-10 klasių mokinių ir mokytojų požiūriu.
 7. Pilvelytė M. Dalyko turinio integracija technologijų pamokose.
 8. Pomarnacka I. Šiuolaikinis etninės kultūros ugdymas technologijų pamokose.
 9. Tamošetytė L. Naujosios kartos vertybės. Atvejo analizė.
 10. Burbulis Č.  5-6 klasių mokinių požiūris į mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo(si)galimybes technologijų pamokose.
 11. Dutkuvienė S.  Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo(si) galimybės mokantis mitybos 7-10 klasėse.
 12. Naudžienė I.  Aktyvių mokymo(si) metodų taikymas mokant(is) mitybos 7-10 klasėse.
 13. Sadovskaja A. Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų raiška per technologijų pamokas 7-10 klasėse.

2015 m. 

 1. Buivydaitė E. Paauglių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo technologijų pamokose ypatumai.
 2. Burkaitė R. 9-10 klasių mokinių verbalinės ir neverbalinės komunikacijos ugdymas (-is) technologijų pamokose.
 3. Glaveckaitė D. Neformaliame švietime dalyvaujančių ir nedalyvaujančių mokinių kūrybingumo ypatumai.
 4.  Jokubauskaitė A. Paauglių kultūrinės kompetencijos ugdymo (-si) raiška technologijų pamokose.
 5. Kavaliauskaitė A. 5-8 klasių mokinių mokymasis bendradarbiaujant technologijų pamokose.
 6. Kumpytė V. Problemų sprendimo gebėjimų ugdymas (-is) mokantis 7-8 klasėse technologijų pamokose. 
 7. Telšinskaitė J. 5-7 klasių mokinių mokymosi motyvacija per technologijų pamokas. 
 8. Aleknavičiūtė-Stasiulė R. Saviugdos įtaka technologijų mokytojo kompetencijų ugdymui (-si).

 2014 m.

 1. Jakovleva A. Inovatyvių mokymo(si)  metodų verslumui ugdyti taikymas bendrojo ugdymo mokyklose.
 2. Kavaliauskaitė N. 9 – 12 klasių mokinių technologijų dalyko mokymo(si) motyvacijos ypatumai.
 3. Kimutytė A. Projekto metodo taikymas mokant(-is) tekstilės 7-10 klasėse.
 4. Ovsianskaja J. Ekologinės kultūros  ugdymas(-is)  9 klasėse mokantis technologijų.
 5. Šataitė M. 7-8 klasės mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos raiška naudojant mokymo priemones mokant(is) tekstilės
 6. Šidlauskaitė V. Technologinis ugdymas 10 ir 12 klasėse kaip prielaida mokinių profesijos pasirinkimui.
 7. Urbanovič J. 8 ir 12 klasių mokinių instrumentinių vertybių ugdymo(si) galimybės technologijų pamokose. 

2013 m.

 1. Grucytė D. 5–8 klasių mokinių technologijų mokymosi motyvacijos veiksnių tyrimas.
 2. Kaziukonytė E. Vaisių vartojimo skatinimas  5-8 klasėse per technologijų pamokas.
 3. Maceikaitė E. 7 – 8 klasių mokinių mokymo(si) priemonių naudojimo ypatumai technologijų mokymo(si) procese.
 4. Mikulskaitė D. Problemų sprendimų gebėjimų ugdymo(si) raiška per technologijų pamokas 7 ir 10 klasėse.
 5. Tamosynaitė N. Aplinką tausojančio maisto vartojimo skatinimo veiksniai 7-9  klasėse per technologijų pamokas.
 6. Vabals A. Technologijų pedagogikos studentų profesinio apsisprendimo veiksnių tyrimas.

 

2012 m.

 1. Adamovič N. Integruotas etninės kultūros ugdymas per technologijų pamokas tautinių mažumų mokyklose Lietuvoje.
 2. Baltrušaitienė R. Pažinimo kompetencijos ugdymas mokant(is) mitybos technologijų X klasėje.
 3. Bašinskaitė R. Vilniaus miesto mokyklų 7–8 klasės mokinių mitybos įpročių tyrimas.
 4. Gaižutienė J. Skiautinių technologijų mokymas(is) tekstilės pamokose.
 5. Gudebskaitė M. Darnaus vystymosi programos integravimo į technologinį ugdymą galimybės.
 6. Jonaitytė V. 7–8 klasės mokinių sveikos mitybos įpročių ugdymas mokykloje ir šeimoje.
 7. Jutkevič E. Netradicinių technologijų mokymas(is) per tekstilės pamokas.
 8. Kalendienė R. Tradicinio audimo technologijų mokymas(is) tekstilės pamokose.
 9. Kazlauskienė L. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas vykdant psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją.
 10. Laucytė S. Lietuvos edukologijos universiteto (kai kurių fakultetų) studentų mitybos įpročių tyrimas.
 11. Malcienė R. Projekto metodo taikymo galimybės mokant(is) konstrukcinių medžiagų.
 12. Maskoliūnienė D. Didaktinių žaidimų taikymas mitybos pamokose X klasėse.
 13. Petruškevičienė K. Verslumo ugdymo galimybės ir technologijų mokytojų parengtis verslumui ugdyti.
 14. Pinkauskaitė G. Technologijų mokytojo profesinio kompetencijos ugdymo galimybės.
 15. Rakauskienė R. Mokinių motyvacijos skatinimas mokant keramikos neformaliajame ugdyme.
 16. Reikalaitė S. Atsakingo buitinės chemijos vartotojo ugdymas per technologijų pamokas 7–8 kl. koncentre.
 17. Šarkaitė E. 5 ir 8 klasių  mokinių ekologinio sąmoningumo ugdymas per technologijų pamokas.
 18. Stanislauskaitė E. Mokymo diferencijavimas ir individualizavimas per mitybos pamokas siekiant ugdymo kokybės.
 19. Vaiciukevičienė A. Projekto metodo taikymo galimybės mokant(is) tekstilės.
 20. Vainorytė B. Mitybos pamokų vizualizavimas 5–6 kl. koncentre.
 21. Želvetro A. Konstrukcinių medžiagų ir tekstiles programų integravimo galimybės 8–10 klasėse.

 

2011 m.

 1. Gaidys J. Technologijų mokytojų ir mokinių požiūris į tautos tradicijų išsaugojimą, nagrinėjant lietuvių tautinius drabužius.
 2. Motejūnaitė-Trapikienė E. Vitaminų temos integravimas į technologijų pamokas 5–10 klasėse.
 3. Rimkutė L. Būsimųjų mokytojų pasirengimas mokykloje kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką.
 4. Siliuk-Jackienė O. Kulinarinio paveldo tradicijų temos aktualizavimas Šalčininkų rajono mokyklose per technologijų pamokas.
 5. Trubilaitė J. Projektavimo gebėjimų ugdymas per technologijų pamokas 6–8 klasėse.
 6. Švolkienė J. Mokinių mokymo(si) motyvacija ir jos skatinimas.
 7. Baliūnienė V. Paauglių dorovinių vertybių ugdymo ypatumai.
 8. Dulinskienė L. Gimnazijos bendruomenės ir šeimos bendradarbiavimas paauglių alkoholio vartojimo prevencijoje.
 9. Radionova I. 5–6 klasių mokinių ekologinio sąmoningumo ugdymas mokant tekstilės technologijų.
 10. Junčaitė J. 7–8 klasių mokinių požiūrio į ekologiškų maisto produktų ženklinimą analizė.
 11. Minkevič A. 7–8 klasių mokinių požiūrio į maisto dažiklių vartojimą analizė.
 12. Šatinskienė O. 7–8 klasių mokinių kūrybinių gebėjimų ugdymas mokant siuvinėjimo technikų.

 

2010 m.

 1. Valickaja D. Konstrukcinių medžiagų turinio realizavimas technologijų programoje 5–6 klasėse Lietuvos ir Baltarusijos bendrojo lavinimo mokyklose.
 2. Valeikaitė A. Retųjų tekstilės technikų mokymas per technologijų pamokas taikant individualizuotą mokymą.
 3. Tursaitė S. Technologijų dalyko (mitybos srities) palyginamoji analizė Lietuvos ir Slovėnijos mokyklose.
 4. Šarkauskaitė I. Būsimųjų mokytojų pasirengimas darbui mokykloje su vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių.
 5. Šicutė V. Būsimųjų mokytojų požiūris į kulinarinio paveldo išsaugojimą.
 6. Butkevičiūtė R. Informacinių metodų taikymas sveikatos ir mitybos temoms per technologijų pamokas 5–6 klasėse.
 7. Adomavičiūtė N. Tradicinių tekstilės technikų taikymas technologinio ugdymo pamokose.
 8. Sinkevičienė J. Mokymo individualizavimas technologijų pamokose mokant 7–8 klasių mokinius konstrukcinių medžiagų.
 9. Lukšėnienė A. Projektų metodo taikymas technologijų pamokose mokant 9–10 klasių mokinius konstrukcinių medžiagų.
 10. Gudelienė D. Švenčionių krašto kulinarinio paveldo išsaugojimo aktualumas mokant (is) technologijų.
 11. Landžiūtė A. Vievio meno mokyklos mokinių kūrybingumo apraiškų tyrimas.
 12. Narvoiš T. Mokymosi bendradarbiaujant metodo taikymas dirbant su konstrukcinėmis medžiagomis technologijų pamokose (7–10 kl.).
 13. Stankevičienė I. Kulinarinio paveldo tradicijų aktualizavimas mokant technologijų Zarasų rajono mokyklose.
 14. Juodėnienė L. Vilnos vėlimo technikos panaudojimas miestų ir rajonų mokyklų technologijų pamokose.
 15. Kosten V. 5–6 klasių mokinių sveikatinančios mitybos įgūdžių ugdymas technologijų pamokose.
 16. Kozlovskaja A. 7–8 klasių mokinių mitybos įgūdžių formavimas(is) per technologijų pamokas.

 

2009 m.

 1. Ciūnytė D.Pagrindinės mokyklos septintų klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas mokant fitodizaino.
 2. Dinapaitė-Astrauskė L. 5–6 klasių moksleivių mityba bei sveiko maisto pasirinkimo skatinimas.
 3. Gudaitienė D. O. Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto studentų ekologiško maisto produktų pasirinkimo lyginamoji analizė.
 4. Kazlauskienė D. Skiautinių technikos panaudojimas technologijų pamokose ugdant mokinių kūrybiškumą.
 5. Miloš A.Moksleivių įvaizdžio formavimo galimybės per technologijų pamokas
  nagrinėjant temas apie dalykinę stilistiką.
 6. Zarankauskaitė D. Vilniaus Pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto studentų gyvenimo kokybės fizinių ir asmeninių aspektų tyrimas.

 

2008 m.

 1. Baciuškaitė D. Pagrindinės mokyklos 5 klasių mokinių bendrųjų technologinių gebėjimų ugdymas mokant mitybos.
 2. Ivanauskaitė V. Mokinių, kaip vartotojų, ugdymo galimybės per technologijų pamokas nagrinėjant temas apie tekstilės gaminių priežiūrą.
 3. Kakstovienė G. Maitinimo organizavimas mokyklose: situacija ir problemos.
 4. Kriukas D. Lietuvių liaudies ornamentikos puoselėjimas technologinio ugdymo procese.
 5. Lajauskaitė D. Moksleivių mitybos įpročiai ir nuostatos sveikos mitybos atžvilgiu.
 6. Petrošiūtė R. 10–12 klasių moksleivių ir studentų mitybos įpročių palyginimas.
 7. Radionovaitė I. Konstrukcinių medžiagų integravimas kuriant floristines kompozicijas technologijų pamokose.
 8. Radionovaitė Š. Fitodizaino temų dėstymas trečiojo amžiaus universiteto studentams.
 9. Šustavičiūtė R. Įvairių konstrukcinių medžiagų panaudojimas technologijų pamokose mokant tekstilės.
 10. Treščinska V. Lietuvių liaudies ornamentika mokant tekstilės per technologijų pamokas.

Moroz

Austėja Kryževičiūtė

 

Božena Lavrukevič

Silvija Petniūnaitė

Indrė Rasickaitė

 

Kryževičiūtė

Informacija atnaujinta: 2017-06-19 11:00