TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Magistro darbai

 

Magistro baigiamojo darbo rengimo ir konsultavimosi su darbo vadovu planas 2016–2018 m.m. (DOC)

Magistro baigiamojo darbo rengimo ir konsultavimosi su darbo vadovu planas 2015–2017 m.m. (DOC)

Magistro baigiamojo darbo rengimo ir konsultavimosi su darbo vadovu planas 2014–2016 m.m. (DOC)

Magistro baigiamojo darbo vertinimo pažymiais kriterijai (DOC)


 Magistro baigiamojo darbo pagrindiniai bendrieji reikalavimai

 

 • Magistro darbo apimtis apie 160 000 spaudos ženklų su tarpais (be darbo priedų), t. y. 80 psl.;
 • Magistro darbo apimties proporcijos – įvadas apie 3 psl., teorinė dalis iki 30 psl., tyrimo metodika apie 5 psl., tyrimo rezultatai ir duomenų analizė apie 30 psl., ir ne mažiau 5 psl. diskusija;
 • Tyrimo metodikos skyriuje turi būti aprašyta: tyrimo loginė schema, tyrimo instrumentai, tyrimo organizavimas, tyrimo imtis, tyrimo etika;
 • Mokslinės literatūros citavimui naudojamas APA (American Psychological Association) citavimo stilius.
 • Magistro darbe apžvelgta apie 80 mokslinės literatūros šaltinių, iš jų trečdalis užsienio kalba;

Technologijų edukologijos studijų programos magistro darbų temos

 

2017 m. 

 1. Preidžiuvienė J. Mokymosi mokytis integruojamosios programos realizavimas technologijų pamokose 7–10 klasėse.
 2. Urbonienė A5–8 klasių mokinių sveikos mitybos įpročių ugdymas dalyvaujant projektinėje veikloje. 
 3. Dinstmanas V. Neformaliojo technologinio ugdymo įvairovė: esama situacija ir mokinių lūkesčiai.
 4. Leščinskytė M9–12 klasių mokinių sveikos mitybos įpročių ugdymas(is) Trakų rajono mokyklose.
 5. Nareikienė JLietuvos edukologijos universiteto studentų mitybos įpročių palyginamoji analizė.
 6. Buivydaitė E.  Technologinio ugdymo pedagogų rengimo Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje ir Suomijoje lyginamoji analizė.
 7. Jokubauskaitė A. Kultūrinės kompetencijos raiška technologijų pamokose 9–12 klasėse.
 8. Voytkevich S. Patirtinio mokymo(si) kaip ugdymo individualizavimo būdo raiška technologijų pamokose.

 

2016 m. 

 1. Jakovleva A. Ugdomojo vadovavimo taikymas technologijų pamokose. 
 2. Kavaliauskaitė N. Technologijų dalykas kaip 9-12 klasių mokinių profesinės karjeros pasirinkimo prielaida. 
 3. Kimutytė A. Darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimas Vilniaus miesto mokyklose. 
 4. Mouchotte V. Neformalus technologinis  ugdymas kaip paauglių socialinės kompetencijos plėtotės prielaida.
 5. Ostanevičienė A. Profesinį mokymą pasirinkusių jaunuolių lūkesčiai: atvejo analizė.
 6. Urbanovič J. Technologijų mokytojų ir būsimų technologijų mokytojų vertybinių orientacijų lyginamasis tyrimas.
 7. Vyšniauskaitė V. Mokymosi aplinka technologijų pamokose 6-7 klasėse.

 

2015 m. 

 1. Jučepienė R. 7, 9 ir 11 klasių mokinių technologinio raštingumo įvertinimas.
 2. Maceikaitė E. Mokytis padedantis vertinimas 7-8 klasių koncentro technologijų pamokose.
 3. Mikulskaitė D. Probleminio mokymo (-si) raiška technologinio ugdymo kontekste 7 ir 8 klasėse.
 4. Minčiūnienė V. Konstruktyvistinės mokymo teorijos idėjų raiška technologijų pamokose 7-8 klasių koncentre.
 5. Nagelytė J. Narkomanijos priežastys ir prevencija Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose.
 6. Norkienė E. Technologijų mokytojų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų formalizavimo prielaidos.
 7. Travkinienė I. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 6-8 klasių mokinių dorovinės kultūros ypatybių tyrimas.
 8. Veličkienė J. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo ypatumai vykdant paauglių delinkventinio elgesio prevenciją.

 

 2014 m.

 1. Jakubauskienė D. Pažinimo kompetencijos ugdymo (si) per technologijų pamokas 7-8 klasėse raiškos tyrimas.
 2. Lechavičienė J. Pagrindinio ugdymo pakopos mokinių vertinimo / įsivertinimo gebėjimų ugdymas(is) per technologijų pamokas.
 3. Plumpaitė J. Saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžių ugdymas per technologijų pamokas realizuojant Žmogaus saugos bendrąją programą.
 4. Vainorytė  B. Interaktyvių lentų naudojimo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose galimybės.
 5. Zabielaitė A. Mokytojų bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimo per švietimo projektinę veiklą galimybių tyrimas.
 6. Ziaziulia E. Veiksnių turinčių įtakos palankios edukacinės aplinkos kūrimui technologijų pamokose analizė.

 

2013 m.

 1. Abukauskaitė G. 5-6 klasių mokinių socialinės kompetencijos plėtojimo(si) ypatumai  technologijų pamokas.
 2. Baliūnienė V. Paauglių dorovinių vertybių ugdymo ypatumai technologijų pamokose.
 3. Butkutė J. Suaugusiųjų kūrybingumo ir iniciatyvumo kompetencijos raiška mokant(is) drabužių modeliavimo.
 4. Dulinskienė L. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas paauglių psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijoje.
 5. Siliuk-Jackienė O. 6 ir 10 klasių mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos ugdymo(si) per technologijų pamokas raiška.
 6. Mulvinskaitė R. 7-8 klasių mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas(is) per technologijų pamokas.
 7. Motejūnaitė-Trapikienė E. 7-8 klasių mokinių technologinių kompetencijų ugdymas mokant mitybos.
 8. Trubilaitė J. Mokymosi paradigmos įgyvendinimo 6-9 klasėse raiška formaliojo technologinio ugdymos kontekste.
 9. Veličkienė L. 10-12 klasių mokinių požiūris į verslumą ir jo ugdymą.

 

2012 m.

 1. Butrimienė V. 11–12 klasių mokinių technologijų dalyko mokymosi motyvai pirminiame profesiniame mokyme.
 2. Lukšėnienė A. Informacinių technologinių įgūdžių ugdymo galimybės pagrindinės mokyklos technologijų pamokose.
 3. Narvoiš T. 10 klasės mokinių socialinės kompetencijos ugdymo aspektai     per technologijų pamokas.
 4. Pošiūnaitė K. Stojimo į Lietuvos edukologijos universitetą motyvai ir jų kaita (lyginamasis tyrimas).
 5. Šarkauskaitė I. Specialių poreikių turinčių suaugusių verslumo kompetencijos ugdymas mokantis technologijų.
 6. Sinkevičienė J. Vilniaus miesto neformalaus vaikų švietimo technologinio ugdymo organizavimas.

 

2011 m.

 1. Dinapaitė-Astrauskė L. Mokymo individualizavimo ypatumai dėstant mitybos temas technologijų pamokose.
 2. Juodišienė I. Suaugusiųjų technologijų mokymosi poreikiai nuolatinio mokymosi kontekste.
 3. Kaasik R. Būsimųjų technologijų mokytojų profesinių kompetencijų raiška..
 4. Zareckaja N. Animacija kaip ugdymo individualizavimo priemonė mokant technologijų 11–12 klasėse.
 5. Žaliaduonienė J. Mokinių pasiekimų formuojamasis vertinimas mokant technologijų technologijų pamokose.

 

2010 m.

 1. Denutienė A. Suaugusiųjų mokymo centro moksleivių technologinių kompetencijų tyrimas.
 2. Ivanauskaitė V. Mokymo priemonių efektyvumas ugdant mokinių vartojimo kultūrą.
 3. Juškelienė L. Kūrybingumo ugdymas mokant fitodizaino.
 4. Kriukas D. Lietuvių liaudies taikomasis menas kaip tautiškumo ugdymo priemonė technologijų pamokose.
 5. Kurakina Š. Neformaliojo technologinio ugdymo organizavimas Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose.
 6. Norkuvienė E. Technologinis ugdymas kaip 9–10 kl. moksleivių delinkventinio elgesio prevencijos galimybė.
 7. Radionovaitė I. Mokinių nuostatų ekologiškų maisto produktų vartojimo atžvilgiu tyrimas.
 8. Raškevičienė V. Floristų rengimas Lietuvoje: situacija ir problemos.
 9. SkendelienėR. Technologinis ugdymas plėtojant žmonių (suaugusiųjų) su negalia socialinę įtrauktį.
 10. Vosylienė J. Diferencijuoto mokymo sistemos elementų ir 9–10 klasių mokinių technologijų mokymosi motyvacijos sąsajos.
 11. Zaveckienė D. Mokinių požiūrio į greito ir sveikatai nenaudingo maisto vartojimą koregavimo galimybės technologijų pamokose.

 

2009 m.

 1. Abraitytė R. Vilkaviškio rajono mokyklų 8 klasių mokinių mitybos kompetencijų turinio analizė.
 2. Artiomovaitė L. Vilniaus miesto mokyklų 7 klasių mokinių sveikos mitybos nuostatų ugdymo galimybės technologijų pamokose.
 3. Tamulienė J. Mokymosi visą gyvenimą kompetencijų ugdymasis per neformalųjį suaugusiųjų technologijų mokymąsi.

 

2008 m.

 1. Kalesnikienė D. 7–9 klasių moksleivių tekstilės srities technologinio raštingumo tyrimas.
 2. Ribnikova J. Būsimųjų mokytojų informacinių komunikacinių technologijų vartojimo kultūros tyrimas.
 3. Ulevičienė R. Naujų galimybių paieška technologijų pamokose: moderniųjų technologijų integravimas.

1.

Aliona Jakovleva 

Ugdomojo vadovavimo taikymas technologijų pamokose

Application of Educational Management in Technology Lessons

Informacija atnaujinta: 2017-06-19 10:54