TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Studijų kokybės vertinimas

Studijų programų akreditavimas
 
2013 m. spalio 9 d. katedroje lankėsi tarptautiniai ekspertai Dr. Terence Clifford-Amos, Prof. dr. Jesus Maria Angélica Fernandes Sousa, Ilze Vitola, Prof. dr. Tomas Kačerauskas, Ariadna Čiurlionytė, Meda Keleckaitė, kurie vertino technologijų pedagogikos bakalauro ir technologijų edukologijos magistro studijų kokybę.
Vadovaujantis tarptautinių ekspertų išvadomis Studijų kokybės vertinimo centras akreditavo studijų programas: technologijų pedagogika (valstybinis kodas 612X13025) ir technologijų edukologija (valstybinis kodas 621X20018) iki 2020 m. birželio 22 d.
 
Vertinimo išvados:
  • Technologijų pedagogikos bakalauro studijų programa (DOC)
  • Technologijų edukologijos magistro studijų programa (DOC)

Bendrųjų technologijų studijų programa (valstybinis kodas 612H30006) studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu akredituota iki 2017 m. birželio 22 d.

Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl programos akreditavimo (DOC)


2010 m. lapkričio 2 d. katedroje lankėsi tarptautiniai ekspertai prof. dr. Christopher Bezzina, prof. dr. Bluma Dainuvite, doc. dr. Daiva Lepaitė, prof. dr. Peter Van Petegem, dr. Daniele Vidoni, kurie vertino technologijų pedagogikos bakalauro ir technologijų edukologijos magistro studijų kokybę. Vadovaujantis tarptautinių ekspertų išvadomis Studijų kokybės vertinimo centras akreditavo studijų programas: technologijų pedagogika (valstybinis kodas 612X13025) ir technologijų edukologija (valstybinis kodas 621X20018) iki 2014 m. birželio 30 d. (PDF).
 
Vertinimo išvados:
  • Technologijų pedagogikos bakalauro studijų programa (PDF)
  • Technologijų edukologijos magistro studijų programa (PDF)

Technologijų pedagogikos specialybės studentų nuomonė apie programos vykdymą
 
2012 m. rudens semestrą atlikta Technologijų pedagogikos specialybės studentų apklausa apie studijų kokybę. Apklausos rezultatai (DOC

Technologijų edukologijos specialybės studentų nuomonė apie programos vykdymą

 

2012 m. rudens semestrą atlikta Technologijų pedagogikos specialybės studentų apklausa apie studijų kokybę. Apklausos rezultatai (DOC)


Absolventų nuomonė apie Technologijų pedagogikos programos vykdymą

 

2012 m. rudens semestrą atlikta Technologijų pedagogikos specialybės absolventų apklausa. Absolventai teigia, kad studijų metu skatinamas studentų savarankiškumas skiriant individualias užduotis, o bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos – atliekant užduotis grupėse. 35 proc. absolventų mano, kad paskaitų metu nepakankamai taikomi efektyvūs mokymo metodai, skatinantys aktyviai dalyvauti paskaitose. 22 proc. absolventų teigia, kad studijų metu buvo naudojami nevisai aiškūs, objektyvūs vertinimo kriterijai, išaiškinamos padarytos klaidos. 22 proc. absolventų teigia, kad programoje per didelis krūvis. 58 proc. absolventų teigia, kad TP programa  motyvuoja dirbti pedagoginį darbą ir šią programą rekomenduotų kitiems. Kaip tobulintinus TP studijų programos aspektus absolventai pažymi: išsamesnį ir gausesnį elektroninių išteklių kiekį (16,5 proc.), turėti galimybę  mokytis nuotoliniu būdu (16 proc.), norėtų daugiau kūrybinių, praktinių užduočių (36 proc.), daugiau dėmesio skirti bakalauro darbo rašymui (6 proc.), lankstesnio paskaitų grafiko pageidautų 13 proc., daugiau veiklos už universiteto ribų (ekskursijų, seminarų, susitikimų ir pan.) pageidautų 39,6 proc., mažiau tekstilės paskaitų norėtų 56 proc., daugiau dėmesio skirti elektronikai ir konstrukcinėms medžiagoms (32 proc.), daugiau praktikos, mažiau teorijos (13 proc.), susitikimų su verslininkais dirbančiais nagrinėjamoje srityje (3,6 proc.), mokant išbandyti kuo daugiau aktyviųjų mokymo metodų (12 proc.), daugiau dėmesio skirti konstrukcinėms medžiagoms - darbui prie staklių, medžiagų apdirbimui (19,6 proc.), teoriją sieti su praktika, su mokykla (9,6 proc.), per didelis krūvis (3,6 proc.), daugiau floristikos paskaitų (7 proc.), modernesnių auditorijų ir programų (7 proc.), daugiau  IT (6 proc.). Įgytas žinias absolventai planuoja pritaikyti ir dirbdami mokykloje (55 proc.) ir asmeniniame gyvenime (85 proc.).


Absolventų nuomonė apie Technologijų edukologijos programos vykdymą

 

2012 m. rudens semestrą atlikta Technologijų edukologijos (TE) specialybės absolventų apklausa. Absolventai pažymi, kad programa skatina savarankiškai tirti ir analizuoti įvairias problemas, skatina pademonstruoti įgytas žinias ir gebėjimus, reikšti savo nuomonę, diskutuoti, klausti. Absolventai teigia, kad studijų metu skatinamas studentų savarankiškumas skiriant individualias užduotis, o bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos – atliekant užduotis grupėse. Paskaitų metu taikomi efektyvūs mokymo metodai, skatinantys aktyviai dalyvauti paskaitose. Studijų metu buvo pateikiami aiškūs, objektyvūs vertinimo kriterijai, išaiškinamos padarytos klaidos. 25 proc. TE absolventų mano, kad paskaitų ir praktinių užsiėmimų laiką buvo galima išnaudoti racionaliau, 12,5 proc. respondentų norėtų, kad studijų metu daugiau reikiamos informacijos būtų galima  pasiekti elektronine forma. 75 proc. absolventų teigia, kad TE programa  motyvuoja dirbti pedagoginį darbą ir šią programą rekomenduotų kitiems. Kaip tobulintinus TE studijų programos aspektus absolventai pažymi: lankstesnį paskaitų lankomumo grafiką (25 proc.), didesnes galimybes atsiskaityti internetu (37,5 proc.), lankstesnes studijų pasirenkamųjų dalykų galimybes (25 proc.), nuotolinio mokymosi galimybes (25 proc.),   išsamesnį ir gausesnį elektroninių paskaitų kiekį (12,5 proc.), daugiau motyvuoti studentus (12,5 proc.). Įgytas žinias absolventai pritaiko tiek dirbdami mokykloje (50 proc.), tiek asmeniniame gyvenime (75 proc.). 37,5 proc. respondentų teigia, kad įgytos žinios naudingos jų darbe (ne mokykloje). 

TE absolventai teigiamai atsiliepia apie studijas: „...patirtį studijuojant LEU TE vadinu „vartais“ kūrybingumo plėtrai bei vertybių ugdymui mokiniuose...“, „...TE studijos išsiskiria disciplinos humaniškumu...“, „... programa davė labai daug, padėjo atsiskleisti kaip asmenybėms...“, „...studijuodamas LEU sugeri dalį ten viešpataujančio savitumo, kurio dėka formuoji deramą savivertę, o kompetentingas TTU katedros personalas, sukurta puiki edukacinė aplinka, visapusiškai paruošia dirbti mokytojais...“, „...TE studijos yra naudingos ne tik dėl profesinės, bet ir asmeninės patirties, kurią galima pritaikyti gyvenime, bendraujant su įvairiais žmonėmis, socialinėmis grupėmis, sprendžiant problemas...“, „...TE labai palanki ir dėkinga specialybė dorovinių vertybių ugdymo integracijai...“, „...mokytojas turi ne tik gerai įvaldyti įvairias technologijas, bet ir būti išprusęs įvairiose srityse, tai suteikia TE programa...“. 


Duomenys apie absolventų įsidarbinimą

 

Duomenys apie studijų programų absolventų įsidarbinimą yra paskutinių penkerių metų, t. y. 2008-2012 m. Apklausos rezultatai rodo, jog  baigę bakalauro studijas 48,6 proc. absolventų pasirinko magistro studijas, iš jų 40,5 proc. sėkmingai baigė TE magistro studijas. Magistro studijų metu 93,3 proc. absolventų studijas derino su darbu, taigi magistro studijose vyrauja tendencija, kad beveik visi studentai jau dirba studijų metu. Po magistro studijų baigimo 6,7 proc. absolventų įsidarbino vėliau nei po metų. Pagal respondentų duomenis, tik vienas absolventas teigia neįsidarbinęs.  12,5 proc. respondentų studijavo Technologijas toliau. Daugiau nei pusė apklaustųjų absolventų nurodo, kad jų profesinė veikla itin glaudžiai siejasi su magistro studijų programa ir įgytas žinias jie sėkmingai pritaiko savo darbinėje veikloje. 30,4 proc. dirbančių pedagoginį darbą magistrų itin palankiai vertina pedagogo darbą, 6,5 proc. išreiškia pasitenkinimą esama padėtimi, tačiau ateityje norėtų užsiimti nepedagogine veikla, 28,3 proc. respondentų, kurių darbinė veikla nėra susijusi su pedagogo darbu, ateityje norėtų dirbti pedagoginį darbą. Tik 6,5 proc. magistrų absolventų teigia nenorintys dirbti pedagoginio darbo.


Gerbiamieji absolventai,

Maloniai prašome užpildyti apklausos anketą apie

  • Jūsų karjerą. Anketa anoniminė, duomenys bus naudojami tik oficialioms ataskaitoms apie Lietuvos edukologijos universitetą baigusių studentų įsidarbinimą. Internete pildomą anketą galite užpildyti čia.
  • LEU Technologijų pedagogikos (edukologijos) programos kokybę (DOC). Anketa anoniminė. Jūsų išsakyta nuomonė padėtų pagerinti studijų kokybę. Prašome anketą užpildyti ir pristatyti į katedrą arba atsiųsti el. p. technologinis.ugd@leu.lt.

Bendrojo ugdymo mokyklų vadovų apklausa 

 

2012 m. rudens semestrą atlikta bendrojo ugdymo mokyklų vadovų apklausa apie technologijų mokytojų poreikį. Buvo apklausta 420 mokyklų vadovų.  22,9  proc. respondentų nurodė per pastaruosius penkerius metus samdę technologijų mokytoją turintį universitetinį išsilavinimą ir technologijų pedagogikos bakalauro laipsnį, 5,7 proc. – turintį universitetinį išsilavinimą ir technologijų edukologijos magistro laipsnį, 9,8 proc. turintį kitą išsilavinimą, 57,1 proc.  nesamdė technologijų mokytojo. 3,6 proc.  direktorių nurodė, kad per artimiausius penkerius metus jų vadovaujamai mokyklai gali prireikti technologijų mokytojo dirbančio visu etatu, 19,8 proc.  – nepilnu etatu.  59,5 proc. direktorių nurodė, kad samdytų technologijų mokytoją turintį universitetinį išsilavinimą ir technologijų pedagogikos bakalauro laipsnį, 28,1 proc.  turintį – universitetinį išsilavinimą ir technologijų edukologijos magistro laipsnį. Išsamesni apklausos duomenys http://apklausa.lt/f/bendrojo-ugdymo-mokyklu-vadovu-anonimine-anketine-apklausa-16vefn2/answers. 


Gerbiamieji dėstytojai,

 

Siekdami išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie technologijų pedagogikos ir technologijų edukologijos studijų programos vykdymą, vadybą ir atsakomybės pasiskirstymą, prašome atsakyti į šios anketos klausimus. Prašome anketą užpildyti ir pristatyti į katedrą arba atsiųsti el. p. technologinis.ugd@leu.lt.

Informacija atnaujinta: 2014-09-22 10:36