TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Magistrantūros programos

Technologijų edukologija 

 

Technologijų edukologijos magistrantūros studijų programos tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos technologijų edukologijos magistrus, turinčius pedagogo kvalifikaciją, gebančius savarankiškai vykdyti švietimo srities mokslinius tyrimus ir naujų švietimo iššūkių sąlygomis kūrybiškai projektuoti bei visų lygių ir formų besimokančiose bendruomenėse įgyvendinti inovatyvias, naujausiomis mokslo žiniomis ir tyrimais pagrįstas technologinio ugdymo(si) strategijas.

 

Studijų programos rezultatai:

 1. Gebės analizuoti ir vertinti, savarankiškai plėtoti filosofiniu, psichologiniu ir socialiniu aspektu šiuolaikines technologinio ugdymo(si) teorijas ir kryptis; originaliai ir kūrybiškai pasinaudoti teorinėmis žiniomis ir mokslinių tyrimų rezultatais, įgalinančiais taikyti inovatyvias edukacines idėjas technologiniame ugdyme ir  pedagoginėje veikloje.
 2. Gebės remdamiesi naujausiomis profesinėmis žiniomis, identifikuoti mokslinę ugdymo problemą, inicijuoti ir įvairiose švietimo srityse savarankiškai vykdyti edukologinius tyrimus, reikalingus naujovių diegimui ir pedagoginei veiklai tobulinti; skelbdami kritiškai įvertintus ir apibendrintus taikomųjų pedagoginės veiklos tyrimų rezultatus, aktyviai dalyvauti Lietuvos švietimo kaitoje, globalios žinių visuomenės kūrime.
 3. Gebės moksliškai analizuoti ir vertinti technologinio ugdymo(si) procesą, jį modeliuoti ir tobulinti, spręsdami mokslinės ir pedagoginės veiklos netipinius uždavinius naujose arba nepažįstamose aplinkose, valdyti visų lygių ir formų besimokančiose bendruomenėse neįprastas ir sudėtingas technologinio ugdymo(si) proceso situacijas.
 4. Gebės integruoti naujausias gamtamokslines, filosofines, psichologines, edukologines ir technologines žinias ir taikyti jas, rengdami naujas ir originalias priemones (metodines, technines, informacines, organizacines-vadybines), reikalingas edukologiniams tyrimams, studijoms, pedagoginei, kultūrinei ar meninei veiklai besimokančiose bendruomenėse vykdyti, naujovėms diegti.
 5. Gebės technologinio ugdymo procese taikyti sudėtingų problemų sprendimo gebėjimus, įvertinti netipinių problemų alternatyvius sprendimo variantus ir galimą poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ar aplinkai ir priimti inovatyvius, pagrįstus sprendimus; reflektyviai apmąstydami priimtų sprendimų aspektus, gebės prisiimti už juos etinę ir pilietinę atsakomybę.
 6. Gebės, vadovaudamiesi profesine etika, vertinti kolegų veiklos kokybę ir kompetencijų atitikimą šios veiklos reikalavimams; imdamiesi atsakomybės už pedagoginės veiklos tobulinimą, gebės pasiūlyti tobulinimosi alternatyvas; inicijuos ir koordinuos technologinio ugdymo ir kitus švietimo projektus, orientuotus į inovacijų diegimą ir besimokančiųjų kvalifikacijos tobulinimą.
 7. Gebės specialistų ir ne specialistų auditorijai aiškiai, logiškai ir argumentuotai perteikti kritiškai įvertintą ir apibendrintą informaciją, pagrįstą turimomis integruotomis edukologijos, filosofijos, psichologijos, gamtos ir technologijų žiniomis bei atliktų tyrimų išvadomis. 
 8. Gebės savarankiškai valdyti savo mokymosi procesą; įvertinę savo kompetencijų atitikimą pedagoginės veiklos reikalavimams, gebės pasirinkti tinkamą tobulinimosi kryptį ir mokymosi strategijas, gebės toliau nuolat savarankiškai mokytis.

 

The aim of the study programmeis to train highly qualified Masters of ET, possessing a teacher’s qualification, able to self-dependently conduct scientific research in the field of education, creatively design innovative and research-based strategies of technological (self-)education in the light of new challenges to education, as well as implement them in all forms and levels in the learning communities. During their studies, MA students of ET acquire theoretical knowledge of higher level and applying to the latest innovations in education, philosophy, psychology, natural sciences and technologies, and further develop the general cultural, general, professional and special competences, which are essential for the teacher’s profession, and enable them to implement pedagogical activity following the programmes of general, vocational or non-formal education or work as assistant lecturers or lecturers in research and educational institutions. The studies also help to develop research competences, which are essential for the self-dependent scientific (research) activity in educational/research institutions of various types.

 

Learning outcomes:

 1. Students will be able to analyze, assess and independently develop modern theories and trends of technological education in philosophical, psychological and social aspects. They will be able to originally and creatively use theoretical knowledge and scientific research findings that enable them to apply innovative educational ideas in technological education and pedagogical activity.
 2. Referring to the latest professional findings, students will be able to identify a scientific educational problem, initiate and, on their own, conduct educational research in various fields of education, which would be necessary to implement novelties and improve their pedagogical activity; students will present the critically assessed and generalized findings of applied research on pedagogical activity and, thus, will actively participate in changing Lithuanian education and creating the global knowledge society.
 3. Students will be able to academically analyze and assess the process of technological (self-)education, to model and improve it by solving non-typical scientific and pedagogical tasks in new or unfamiliar environments, to manage unusual and complex situations of technological (self-)education at all levels and all forms of learning communities.
 4. Students will be able to integrate the latest knowledge of natural sciences, philosophy, psychology, educology and technology and apply it in the development of new and original aids (methodological, technical, information, organization-managerial ones) which are necessary for educational research, studies, pedagogical, cultural or artistic activity in learning communities as well as for novelty implementation.
 5. In technological education, students will be able to apply their abilities of solving complex problems, to assess alternative solutions for non-typical problems and their possible influence on social, economic, cultural development, welfare or the environment. They will also be able to make innovative, motivated decisions, reflect on the decisions made and take on ethical and civic responsibility for them.
 6. Students will be able to follow professional ethics and assess the quality of their colleagues’ activity as well as the conformity of the competences to the requirements for this activity; they will take on responsibility for the improvement of their pedagogical activity and will be able to suggest self-development alternatives; they will initiate and coordinate projects of technological and other kinds of education that are focused on implementing innovations and developing learners’ qualification.
 7. Students will be able to clearly, logically and reasonably convey critically assessed and summarized information, based on their integrated knowledge of educology, philosophy, psychology, natural sciences and technologies as well as the findings of the conducted research for both specialist and non-specialist audience.
 8. Students will be able to manage their educational process themselves; having assessed how their competences meet the requirements of pedagogical activity, they will be able to choose a proper course of self-development as well as appropriate learning strategies and will be able to pursue lifelong learning.

 

Technologijų edukologijos magistrantūros studijų programos dalykai

  Dalyko pavadinimas

ECTS

Atestacijos
1. Verslas ir vadyba 4 Egzaminas
3. Edukologiniai tyrimai: Mokslinė komunikacija 8 Egzaminas
4. Edukologiniai tyrimai: Socialiniai tyrimai švietimo sistemoje 8 Egzaminas
5. Ugdymas ir lygios galimybės 6 Egzaminas
6. Socialinių kompetencijų ugdymas 6 Egzaminas
7. Švietimo projektų vadyba 6 Egzaminas
8. Šiuolaikinė didaktika 4 Egzaminas
9. Modernioji psichologija 4 Egzaminas
10. Šiuolaikinės mitybos ir maisto koncepcijos: Vegetarinė mityba / Dietinė mityba 8 Egzaminas
11. Dalykinė komunikacija 6 Egzaminas
12. Švietimo organizacijų elgsena 6 Egzaminas
13. Magistro darbo projektas I 6 Projekto gynimas
14. Ekologinė kultūra 6 Egzaminas
15. Andragogika: Lyginamoji andragogika 8 Egzaminas
16. Andragogika: Neformalusis suaugusiųjų švietimas 8 Egzaminas
17. Neformaliojo ugdymo sistemos 6 Egzaminas
18. Inovatyvūs technologinio ugdymo metodai 6 Egzaminas
19. Magistro darbo projektas II 4 Projekto gynimas
20. Tiriamoji  praktika 6 Egzaminas
21. Baigiamasis darbas 24 Baigiamasis darbas
Informacija atnaujinta: 2014-11-17 10:36