TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Bakalauro programos

Technologijų pedagogika 

 

Technologijų pedagogikos bakalauro studijų programos tikslas – parengti universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijusius, šiuolaikinės kūrybingos visuomenės poreikius atitinkančius kompetentingus technologijų pedagogus, kurie, vadovaudamiesi technologijų misija šiuolaikinėje visuomenėje, gebėtų profesionaliai dabar ir ateityje atlikti technologinio ugdymo(si) tarpininko, partnerio, galimybių kūrėjo ir lyderio vaidmenį: gebėtų užtikrinti kokybišką vaikų technologinį ugdymą(si) ir kurti naujas jo galimybes, plėtoti asmeninę, socialinę, pažinimo ir kultūrinę ugdytinių ir savo kompetencijas; gebėtų vadovautis įgytomis kompetencijomis savarankiškoje pedagoginėje veikloje ir tolesniame mokymesi.

 

Studijų programos rezultatai:

 1. Gebės kūrybiškai taikyti naujausias filosofijos, pedagogikos, psichologijos, gamtamokslines žinias ir mokslinių tyrimų pasiekimus technologinio ugdymo(si) procesui tobulinti, demonstruos profesionalų požiūrį į darbą, vadovaudamiesi aktualiomis Lietuvos, Europos ir pasaulio švietimo politikos kaitos tendencijomis.
 2. Gebės pažinti ir perteikti technologijų naujovių įvairovę, jų kaitą ir įtaką žmogaus gyvenimo kokybei, sociokultūrinei aplinkai, paaiškinti žmogaus veiklos sukeltus pokyčius ir piliečių asmeninę atsakomybę darnaus vystymosi principų kontekste.
 3. Gebės identifikuoti ir analizuoti aktualias technologinio ugdymo(si) problemas, planuoti ir vykdyti edukologinius tyrimus, analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis, tyrimų rezultatus panaudoti svarbioms pedagoginėms, socialinėms, etinėms problemoms spręsti, technologinio ugdymo(si) kokybei gerinti ir mokslo idėjoms visuomenėje skleisti.
 4. Bus įvaldę mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos bei gaminių dizaino technologijas ir gebės integruotai ugdyti mokinių bendrąsias ir technologines kompetencijas visose technologinio ugdymo(si) veiklos srityse (projektavimas, darbas su informacija, medžiagų pažinimas ir jų pritaikymas, technologinių procesų pažinimas, atlikimas ir rezultatų pristatymas), plėtodami mokinių kūrybingumą, verslumą, kritinį mąstymą, problemų sprendimo gebėjimus.
 5. Gebės planuoti technologinio ugdymo(si) turinį, vadovaudamiesi ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, valdyti technologinio ugdymo(si) procesą, motyvuoti mokinius ir teikti jiems paramą, vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą.
 6. Gebės profesionaliai naudoti daugialypės terpės (teksto, garso, grafikos, foto, video, interneto) technologijas, kūrybiškai taikydami jas technologinio ugdymo(si) procesui organizuoti ir tobulinti, vizualizuodami perteikiamą informaciją, ugdydami mokinių informacinę kultūrą.
 7. Gebės kurti saugią fizinę ir psichoemocinę technologinio ugdymo(si) aplinką, palaikančią mokinių emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi ir skatinančią tautinių kultūrinių tradicijų, moralinės atsakomybės, pagarbos ir tolerancijos kitoms kultūroms puoselėjimą.
 8. Gebės efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su skirtingų poreikių mokiniais ir jų tėvais (globėjais), kolegomis, konstruktyviai dirbti komandoje, įgyvendindami integruotus technologinio ugdymo(si) projektus.
 9. Gebės gimtąja ir užsienio kalbomis priimti ir valdyti technologiniam ugdymui svarbią mokslinę informaciją, perteikti ją besimokančių specialistų ir nespecialistų auditorijoms.
 10. Gebės tobulinti savo profesinę veiklą, reflektuodami ir interpretuodami pedagoginės, kūrybinės ir technologinės veiklos rezultatus, turės nuostatą mokytis visą gyvenimą.

 

The aim of the study programmeis to train competent teachers of technologies with university education and Bachelor’s degree, who can satisfy the needs of modern creative society, and, following the mission of technologies in the modern society, would be able to take the role of a professional mediator of technological (self-)education, partner, leader and creator of favourable opportunities at present and in the future: would be able to ensure children’s quality technological (self-)education and create new possibilites for it, develop their own and their learners’ personal, social, cognitive and cultural competences, and follow the acquired competences in their self-dependent educational activity and lifelong learning.

 

Learning outcomes:

 1. Students will be able to creatively apply the latest knowledge of philosophy, pedagogy, psychology and natural sciences as well as research achievements to improve the process of technological (self-) education. Students will demonstrate their professional attitude to work following the topical tendencies of the changing educational policy in Lithuania, Europe and the world.
 2. Students will be able to cognize and present a variety of technological novelties, their change and influence on the quality of human life and socio-cultural environment; they will be able to understand the changes caused by human activity and the personal responsibility of citizens in the context of the principles of sustainable development.
 3. Students will be able to identify and analyze topical issues of technological (self-)education, to plan and carry out educational research, to analyze and interpret the received data, to apply research findings when solving important pedagogical, social and ethical issues, improving the quality of technological (self-)education and disseminating scientific ideas in the society.
 4. Students will have mastered the technologies of nutrition, textile, resistant materials, electronics and article design and will be able to integrally develop learners’ general and technological competences in all spheres of technological (self-)education (design, working with information, familiarizing with materials and using them, familiarizing with technological processes, performing them and presenting results) with the aim of developing learners’ creativity, entrepreneurial skills, critical thinking and problem solving abilities.
 5. Students will be able to plan the content of technological (self-)education referring to the documentation that regulates education. They will be able to manage the process of technological education, to motivate their learners and support them, assess learners’ achievements and progress.
 6. Students will be able to professionally use multimedia (text, sound, graphics, photo, video, Internet) technologies and creatively apply them to organize and improve the process of technological (self-) education, to visualize the target information and develop learners’ information culture.
 7. Students will be able create a safe physical and psycho-emotional environment for technological (self-) education that supports learners’ emotional, social, intellectual, spiritual development and encourages fostering of national cultural traditions, moral responsibility, respect and tolerance for other cultures.
 8. Students will be able to effectively communicate and cooperate with children of different needs, their parents (foster parents) and their colleagues. They will be able to work constructively in a team implementing integrated projects of technological (self-)education.
 9. Students will be able to access and master scientific information that is important for technological education in their mother tongue and foreign languages. They will be able to present that information for the audience of both pre-service specialists and non-specialists.
 10. Students will be able to improve their professional activity by reflecting on and interpreting the results of their pedagogical, creative and technological activity, as well as will acquire a positive approach to lifelong learning.

 

I. Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai

  Dalyko pavadinimas Kreditai Atestacijos
1. Specialybės užsienio kalba 3 Egzaminas
2. Specialybės kalba 3 Egzaminas
3. Specialybės užsienio kalba 3 Egzaminas
4. Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija 3 Egzaminas
5. Ugdymo filosofija 3 Egzaminas

II. Technologijų pedagogikos bakalauro studijų programos mokomieji dalykai

  Dalyko pavadinimas Kreditai Atestacijos
1.

Elgesio kultūros ugdymas

6 Egzaminas
2. Pedagoginė etika 6 Egzaminas
3. Dizaino istorija 3 Egzaminas
4. Taikomosios dailės istorija 3 Egzaminas
5. Įvadas į studijas 5 Egzaminas
6. Akademinio raštingumo ugdymas 5 Egzaminas
7. Vartojimo kultūros ugdymas 7 Egzaminas
8. Darnus vystymasis ir socialinė gerovė 7 Egzaminas
9. Kompiuterinė grafika 6 Egzaminas
10. Edukacinė multimedija 6 Egzaminas
11. Dizainas ir dailės technologijos 6 Egzaminas
12. Konstrukcinės medžiagos I 6 Egzaminas
13. Specialiųjų poreikių mokinių technologinis ugdymas 5 Egzaminas
14. Meno terapija 5 Egzaminas
15. Etnokultūra. Tekstilės technologijos I 6 Egzaminas
16. Konstrukcinės medžiagos II 7 Egzaminas
17. Technologinio ugdymo vizualizavimas 6 Egzaminas
18. 3D grafika mokykloje 6 Egzaminas
19. Integruotas projektinis mokymas 3 Egzaminas
20. Edukaciniai kūrybiniai projektai 3 Egzaminas
21. Mitybos fiziologija ir higiena  4 Egzaminas
22. Eko kūryba 6 Egzaminas
23. Etnokultūra. Tekstilės technologijos II 8 Egzaminas
24. Maisto technologijos 5 Egzaminas
25. Mokslinio darbo rengimas ir diagnostikos metodai 5 Egzaminas
26. Siuvinių technologijos I 5 Egzaminas
27. Siuvinių technologijos II 5 Egzaminas
28. Maisto technologijos  ir jų didaktika 5 Egzaminas
29. Technologijų didaktika I 5 Egzaminas
30. Studijų srities bendrųjų pagrindų kursinis darbas  3 Egzaminas
31.

Siuvinių technologijos III

5 Egzaminas
32. Siuvinių technologijos IV 5 Egzaminas
33. Maisto technologijos: Nacionalinė maisto kultūra  7 Egzaminas
34. Maisto technologijos: Pasaulio maisto kultūra 7 Egzaminas
35. Technologijų didaktika II 3 Egzaminas
36. Gaminių priežiūros technologijos 4 Egzaminas
37. Interjero projektavimas 4 Egzaminas
38. Specialiųjų poreikių mokinių technologinis ugdymas 5 Egzaminas
39. Meno terapija 5 Egzaminas
40. Taikomoji elektronika I 6 Egzaminas
41.

Statistinė analizė edukologijoje

3 Egzaminas
42. Edukologinių tyrimų duomenų analizė 3 Egzaminas
43. Baigiamasis darbas 12 Baigiamasis darbas
44. Taikomoji elektronika II 9 Egzaminas
45. Verslumo ugdymas 6 Egzaminas
46. Lyderystės kompetencijų ugdymas 3 Egzaminas
47. Studijų archyvų sudarymas 3 Egzaminas
 III. Pedagoginių studijų dalykai
  Dalyko pavadinimas Kredtiai Atestacijos
1. Bendroji ir socialinė psichologija 3 Egzaminas
2. Sveikatos ugdymas 3 Egzaminas
3. Raidos ir edukacinė psichologija 5 Egzaminas
4. Pedagogika (didaktika ir hodegetika) 4 Egzaminas
5. Ugdymo sistemos 4 Egzaminas
6. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas 12 Baigiamasis darbas
IV. Praktikos
  Dalyko pavadinimas Kredtiai Atestacijos
1. Stebėtojo praktika 6 Egzaminas
2. Pedagogo asistento praktika  6 Egzaminas
3.

Pedagoginė praktika globojant mentoriui 

9 Egzaminas
4. Savarankiška  pedagoginė praktika 9 Egzaminas

 

Studentams, atvykstantiems iš užsienio universitetų, katedros dėstytojai siūlo studijuoti šiuos dalykus anglų kalba:

 

Daugiausiai naudojami studijų metodai Technologijų pedagogikos studijų programoje (DOC)


Bendrosios technologijos 

 

Bendrųjų technologijų studijų programos tikslas – parengti mechanikos inžinierių, disponuojantį geromis inžinerijos mokslų pagrindų žiniomis, suprantantį teorinius mechaninės inžinerijos technologijų pagrindus ir taikymo principus, gebantį projektuoti mašinas, mechanizmus ir turintį praktinius inžinieriaus technologo įgūdžius, įgalinančius dirbti su mechanikos inžinerija susijusį darbą projektavimo, gamybos, aptarnavimo srityse, o greta to, išugdyti programos absolventams kompetencijas pagal pasirinktą modulį – arba pedagogo profesinę kvalifikaciją atitinkančias kompetencijas, įgalinančias dirbti inžinerinės ir technologinės krypties dalykų dėstytojais ar profesijos mokytojais profesinio rengimo įstaigose bei bendrojo technologinio ugdymo mokytojais, taip pat dirbti kitą pedagoginį darbą  formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose, turinčiose technologinį-inžinerinį profilį, arba pagrindines informatikos kompetencijas, praplečiančias mechanikos inžinieriaus veiklos galimybes.

 

Studijų programos rezultatai:

 1. Absolventai išsiugdys bendrakultūrines kompetencijas – įgis žinių, suvokimo ir gebėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų ir kitų asmeninių savybių, sąlygojančių ne tik sėkmingą profesinę veiklą, bet ir žmogaus veiklą konkrečioje kultūrinėje aplinkoje, taps kūrybingomis, išsilavinusiomis, oriomis, etiškai atsakingomis, pilietiškomis, savarankiškomis ir versliomis asmenybėmis, puoselės civilizacinę Lietuvos tapatybę, palaikys, plėtos ir kurs savo šalies ir tarptautines bendruomenines kultūros tradicijas.
 2. Įgis pagrindines bendrąsias profesines technologo inžinieriaus kompetencijas ir specialiąsias (mechanikos inžinerijos) kompetencijas– turės pagrindines gamtos mokslų, informacinių technologijų, medžiagų technologijų, mechanikos, elektrotechnikos, mechatronikos, gamybos technologijų ir kt. naujausias žinias ir supratimą, išsiugdys gebėjimus projektuoti, konstruoti, parinkti ir dirbti technologine įranga, identifikuoti ir spręsti inžinerines problemas, turės technologinio-gamybinio ir mokslinio-inžinerinio tiriamojo darbo žinių ir įgūdžių.
 3. Pasirinkusieji informatikos technologijų modulį turės pagrindines bazines ir taikomąsias  informatikos dalyko kompetencijas - įgis žinias, susiformuos gebėjimus , įgaus įgūdžius, reikalingus veikti ne tik inžinerinių ir informatikos mokslų sankirtoje, bet ir  kitose sritytse, kur pritaikoma informatika kaip mokslas – statistikoje, moksle ir mokyme, versle.
 4. Turės specifinių taikomojo pobūdžio technologinių žinių ir gebėjimų pagal pasirinktą dalykų bloką (automobilio eksploatavimo technologijų, taikomosios dailės technologijų ar aplinkotyros technologijų), kuris ne tik praplės profesines inžinieriaus technologo kompetencijas, bet suteiks parengtam specialistui papildomo adaptyvumo darbo rinkoje.

 

I. Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai

  Dalyko pavadinimas Kredtiai Atestacijos
1. Ugdymo filosofija 3 Projektas
2. Specialybės užsienio kalba  6 Projektas
3. Filosofija 3 Projektas
4. Profesinės kalbos kultūra  3 Projektas

II. Bendrųjų technologijų bakalauro studijų programos mokomieji dalykai

  Dalyko pavadinimas Kredtiai Atestacijos
1. Matematika I, II 14 Egzaminas
2. Inžinerinė grafika I 5 Egzaminas
3. Inžinerinė grafika II 5 Projektas
4. Bendroji fizika I,II 12 Egzaminas
5. Chemija 3 Projektas
6. Taikomoji matematika 7 Projektas
7. Teorinė mechanika 4 Egzaminas
8. Gaminių technologijos ir praktika 8 Projektas
9. Medžiagų mokslas 4 Egzaminas
10. Mechanizmų ir mašinų teorija 4 Egzaminas
11. Medžiagų mechanika 4 Egzaminas
12. Aplinkos ir žmonių sauga 4 Projektas
13. Kompiuterinis projektavimas 5 Projektas
14. Taikomoji elektrotechnika 5 Egzaminas
15. Elektronikos pagrindai 4 Projektas
16. Mašinų elementai ir kursinis  projektas 6 Projektas
17. Standartizacija ir gaminių kokybė 3 Egzaminas
18. Pjovimo procesas ir įrankiai; kursinis projektas 6 Projektas
19. Įrenginių surinkimo technologijos 3 Egzaminas
20. Mechatronika 3 Projektas
21. Techninių sistemų ir procesų automatizavimas 4 Projektas
22. Profesinės veikos praktika 9 Projektas
23. Gamybos technologijos ir praktika 9 Projektas
24. Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas 10 Darbo gynimas

 III. Alternatyviai pasirenkami dalykai

  Dalyko pavadinimas Kredtiai Atestacijos
1.
Automobilių eksploatacinės medžiagos1
Alternatyvioji energetika2
Techninė estetika3
3  Projektas
2.
Vidaus degimo varikliai1
Aplinkos kokybės kontrolės metodai
Mikroklimatas2
Meninių medienos gaminių dizainas ir technologijos3
 5
 Egzaminas
3.
Automobiliai1
Aplinkos technologiniai ištekliai2
Klasikinės liaudies tekstilės technologijos3
 4
 Projektas
4.
Automobilių sauga1
Emisijų valdymo technologijos2
Juvelyrikos medžiagos ir įranga3
 3
 Projektas
5.
Automobilių elektros ir elektroniniai įrenginiai1
Ekologinė teisė2
Taikomosios metalo apdirbimo technologijos3
 3
 Projektas
6.
Automobilių eksploatacija1
Tvarioji plėtra2
Juvelyrikos technologijos3
 4  Baigiamasis darbas

 IV.  Pasirenkamojo modulio (pedagoginių studijų) dalykai

  Dalyko pavadinimas Kredtiai Atestacijos
1. Sveikatos ugdymas 3 Projektas
2. Bendroji ir socialinė psichologija 3 Projektas
3. Raidos ir edukacinė psichologija 4 Egzaminas
4. Pedagogika 5 Egzaminas
5. Technologijų didaktika  I 4 Projektas
6. Technologijų didaktika  II 4 Egzaminas
7. Ugdymo sistemos 4 Egzaminas
8. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas  3 Darbo gynimas
9. Stebėtojo - asistento praktika 6 Projektas
10. Pedagogo asistento  praktika 6 Projektas
11. Pedagoginė praktika globojant  mentoriui 9 Projektas
12. Savarankiška pedagoginė praktika 9 Baigiamasis projektas

 V.  Pasirenkamojo modulio (informacinių technologijų) dalykai

  Dalyko pavadinimas Kredtiai Atestacijos
1. Kompiuterių architektūra ir organizacija 3 Projektas
2. Visuomeniniai ir profesiniai informacijos aspektai 3 Projektas
3. Sisteminė programinė įranga 4 Projektas
4. Programavimo metodai 5 Egzaminas
5. Programavimo pagrindai 6 Projektas
6. Kompiuterinė grafika 6 Projektas
7. Hipertekstinės technologijos 5 Egzaminas
8. Algoritmų teorija 4 Egzaminas
9. Objektinio programavimo įvadas 6 Projektas
10. Algoritmų sudėtingumas 3 Projektas
11. Kompiuteriniai tinklai 4 Egzaminas
12. Dinaminis HTML ir AJAX 4 Projektas
13. Web 2.0 technologijos 4 Projektas
14. Atviroji programinė įranga 3 Projektas
Informacija atnaujinta: 2014-12-08 09:26