TECHNOLOGIJŲ IR TECHNOLOGINIO
UGDYMO KATEDRA
 

Istorija

Technologijų ir technologinio ugdymo katedros kolektyvas: Prof. dr. Birutė  Žygaitienė, doc. dr. Sergejus Borodinas, doc. dr. Diana Gudavičiūtė, doc. dr. Inga Kepalienė, Doc. dr. Romualdas Stankaitis, Dr. Regimantas  Bareikis, Dr. Juratė Česnavičienė, Dr. Habil. Marijona Barkauskaitė, Prof. dr. Irena Zaleskienė, Dr. Gintas Viselga, Lekt. Vidas Augustinavičius, Lekt. Rūta Indičianskienė, Lekt. Leonas Kleniauskas, Lekt. Birutė Mielkuvienė, Lekt. Lina Ringelienė, Lekt. Arūnas Struckas, Vedėjos padėjėja Evelina Buivydaitė, Laboratorijos vedėja Violeta Baktytė Vyresn. laborantė Anžela Žurauskienė, Vyresn. laborantė Miglė Pilvelytė.
 
Technologijų ir technologinio ugdymo katedros kolektyvas 2016 m.
 

2012 m. gruodžio 28 d. reorganizavus fakultetą Chemijos ir technologinio ugdymo katedros pavadinimas pakeistas į Technologijų ir technologinio ugdymo katedrą. Katedra suformuota atjungus Chemijos ir prijungus Bendrųjų technologijų katedrą.
 
Technologijų ir technologinio ugdymo katedros kolektyvas 2013 m.

Buvusios Chemijos ir technologinio ugdymo katedros istorija
 
2012 m. sausio 1 d. sujungus dvi iki tol savarankiškai egzistavusias Chemijos ir Technologinio ugdymo katedras suformuota Chemijos ir technologinio ugdymo katedra. Katedrai vadovavo doc. dr. B. Žygaitienė.
 
 Chemijos ir technologinio ugdymo katedros kolektyvas 2012 m.
 
2012 m. vasario 1 d. pasirašytos bendradarbiavimo sutartyss su Kupiškio technologijos ir verslo mokykla ir Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto gimnazija.
Buvusios Technologinio ugdymo katedros istorija
 
1957 m. Vilniaus Pedagoginio instituto Zoologijos katedroje buvo įsteigtas Namų ruošos fakultatyvas, kurio steigėja buvo tuometinio „Tarybinės moters“ žurnalo redaktorė, buvusi mokytoja Leokadija Kadziauskienė.
 
1969 m. jo pagrindu buvo įsteigtas Visuomeninių profesijų fakultetas, kuriame šalia kitų dalykų studentai trejus metus mokėsi  buities estetikos, tvarkyti bei įrengti butą, organizuoti namų ruošos darbus, įvairių rankdarbių technikų, mitybos pagrindų ir kt.. Didelį indėlį ruošiant ir tobulinant  šių dalykų programas įnešė L. Kadziauskienė, M. Glemžaitė, D. Grabauskienė ir K. Buožytė-Brundzienė. Pažymėjimai, leidžiantys dėstyti buities darbus bendrojo lavinimo mokykloje buvo įteikti šešiasdešimčiai fakultatyvo absolventų.
 
1969 m. buvo įkurta Biologijos - buities kultūros specialybė. 1974 m. dvidešimt šios specialybės studentų tapo pirmaisiais po Antrojo pasaulinio karo kvalifikuotais buities darbų specialistais. Biologijos-buities kultūros specialybę baigė dvi studentų laidos - 47 biologijos-buities kultūros mokytojai.
 
1971 m. buvo įsteigta Chemijos-taikomųjų darbų specialybė. Paruošti 195 chemijos-taikomųjų darbų specialybės mokytojai. Nuo 1989 m. taikomųjų darbų specialybę, kaip antrąją, galėjo rinktis ir kitų specialybių studentai. Šią specialybę rinkosi biologijos-žemės ūkio, rusų k. ir literatūros, lenkų k. ir literatūros  specialybių studentai.
 
1981 m. įkurta Taikomųjų darbų katedra, kurios vedėja paskirta doc. L. Kadziauskienė. Tuo metu katedroje dailės disciplinas  dėstė  D.  Grabauskienė, buities estetiką bei buities darbų didaktiką - Z. Žebrauskienė, drabužių konstravimą, modeliavimą ir siuvimą- K. Buožytė-Brundzienė ir D. Sakavičiūtė, audimą, siuvinėjimą, mezgimą - N. Maskoliūnienė, mitybos mokslo pagrindus – doc. L. Kadziauskienė ir  B.  Mielkuvienė. Katedros dėstytojai patys kūrė mokymo planus bei programas, kurias teko tvirtinti Maskvoje. Tokia specialybė ilgą laiką buvo vienintelė buvusioje Tarybų Sąjungoje. Laikui bėgant ja susidomėjo ir kitų respublikų pedagoginiai institutai.  Remiantis VPI Buities kultūros specialybės programomis panašios specialybės buvo įkurtos Čerkasų, Maskvos srities N. Krupskajos vardo, Krasnojarsko, Drogobiči bei Daugpilio  pedagoginiuose institutuose. Šių aukštųjų mokyklų dėstytojai stažavosi VPI Taikomųjų darbų katedroje, vyko bendros mokslinės konferencijos,  darbų parodos.
 
1985 m. doc. L. Kadziauskienei išėjus į pensiją, katedros vedėju tapo chemijos katedros docentas J.Stundžia. Nuo 1987 m. iki 1996 m. katedrai vadovavo doc. dr. R. Ruzgienė. Šiame etape išaugo dėstytojų kolektyvas. Dėstytojų gretas papildė  dailininkė L. Kaminskaitė-Ringelienė, Buities kultūros katedros absolventės – R. Dačiulytė, Ž. Gudmonienė, R. Ežerskytė, R. Indičianskienė, Ž. Sederevičiūtė, B.  Žygaitienė. Į katedrą buvo pakviesti dėstyti  dr. A. Pacevičiūtė,  dr. A. Narvilienė, dr. E. Kučinskas,  dr. M. Miškinienė, doc. dr. V. Rimkus bei A. Vaitkevičiūtė. Dėstytojams nuolat talkino ir pagalbinis personalas: J. Jasiūnaitė, I. Janukėnaitė, A. Urbietytė, A. Bagdzevičiūtė, J.  Drevinskienė, A. Žurauskienė, E. Gedmantienė, A. Talačkienė ir kt.
 
1993 m. buvo įkurta atskira Buities kultūros specialybė ir į pirmąjį kursą priimta 20 studentų. 1994 m. metais Taikomųjų darbų katedros pavadinimas pakeistas į Buities kultūros. Iki 1994 m. Vilniaus pedagoginį universitetą baigė 555 buities darbų mokytojai. 1994 m. įsteigtos  Buities kultūros didaktikos magistro studijos.
 
1996 m. katedrai pradėjo vadovauti doc. dr. E. Kučinskas. Buvo iš esmės atnaujinta studijų programa, specialybės absolventams suteikiamas edukologijos mokslų bakalauro laipsnis. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas moksliniam darbui, išaugusi dėstytojų kvalifikaciją įtakojo aukštesnę bakalauro baigiamųjų darbų ir magistro darbų kokybę.
 
1999 m. įsteigtos neakivaizdinės bakalauro studijos.
 
Bendrojo lavinimo mokyklose technologijų dalykui pakeitus Buities kultūrą ir darbus, ženkliai buvo pakeista ir šio dalyko mokytojų rengimo programa. Nuo 2004 m. pradėtas priėmimas į atnaujintą Technologijų ir dailės specialybę.
 
2005 m. katedrai pradėjo vadovauti doc. dr. Ž. Sederevičiūtė. Pakeistas katedros pavadinimas – nuo 2005 m. balandžio mėn katedra vadinasi Technologinio ugdymo katedra. Nuo 2006 m. Technologinio ugdymo katedrai vadovavo doc. dr. R. Dačiulytė.  Tais pačiais metais pradėtas studentų priėmimas į atnaujintą Technologijų edukologijos specialybę. 2008 m. katedrai pradėjo vadovauti doc. dr. B. Žygaitienė. Tais metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
 
2009 m. įkurta galerija „Verdenė“. Tais pačiais metais pasirašytos dar trys bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru, Vilniaus Žvėryno gimnazija ir Lietuvios mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru.
 
Nuo 2010 m. pradėtas studentų priėmimas į atnaujintą Technologijų pedagogikos specialybę. 2010 m. rugsėjo 17 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus turizmo ir verslo mokykla. 2011 m. vasario 1 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Antakalnio vidurine mokykla.
 
Technologinio ugdymo katedros kolektyvas 2007 m.
 
Technologinio ugdymo katedros kolektyvas 2009 m.
 
Technologinio ugdymo katedros kolektyvas 2010 m.

Buvusios Bendrosios technologijos katedros istorija

 

1959 m. buvo įsteigta Pramoninės gamybos pagrindų katedra, kuri egzistavo iki 1966 m. Jos vedėjais dirbo inžinierius vyr. dėst. V. Stonys (1959-1961 m.), inžinierius vyr. dėst. V. Mažrimas (1961-1962 m.), fizikas V. Pocius (1962-1966 m.). 1978 m. rugsėjo 1 d. vėl įkuriama techninio profilio katedra, kuri buvo pavadinta Techninių disciplinų ir darbų katedra. Katedrai vadovavo doc. V. Mažutis. 1983 m. Techninių disciplinų katedra buvo reorganizuota į dvi katedras: Techninių disciplinų ir Gamybinio mokymo. Techninių disciplinų katedrai vadovavo doc. R. Petrauskas 1983-1986 m., o 1986-1994 m. katedros vedėju dirbo doc. T. Narbutas. Techninių disciplinų katedra nuo 2005 m. balandžio 27 d. buvo pavadinta Bendrosios technologijos katedra, kuriai 1994–2009 m. vadovavo doc. J. Tiškevičius. 2009–2012 m. šias pareigas užėmė doc. dr. R. Bareikis.

 
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Inga Kepalienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Miglė Pilvelytė. Informacija atnaujinta: 2016-07-11 09:29