APIE UNIVERSITETĄ
 

Apie universitetą

 

Universiteto tikslai:

 • vykdyti studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę;
 • rengti šalies poreikius tenkinančius aukščiausios kvalifikacijos edukacijos specialistus, kurių profesinės kvalifikacijos kokybė atitiktų Europos Sąjungos šalių specialistų rengimo standartus;
 • vykdyti fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus; 
 • rengti mokslininkus, stiprinti mokslo ir studijų vienybę, daryti poveikį Lietuvos mokslo, švietimo ir kultūros pažangai bei demokratijos ir pilietiškumo visuomenėje plėtotei;
 • sudaryti sąlygas studijuojančiajam įgyti moksliniais tyrimais grindžiamą akademinę kultūrą, naujausių technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją;
 • kelti švietimo darbuotojų pedagoginę ir mokslinę kvalifikaciją, sudaryti sąlygas kitų sričių specialistams, dirbantiems edukacinį darbą, tęsti studijas ir keisti kvalifikaciją;
 • rengti ir leisti mokslo darbus, vadovėlius, žinynus, mokomąsias knygas aukštosioms ir bendrojo lavinimo mokykloms, kitoms švietimo ir edukacinėms įstaigoms, visuomenei;
 • ugdyti mokslui, švietimui ir kultūrai imlią, išsilavinusią ir išprususią visuomenę, gebančią efektyviai naudotis mokslo pasiekimais ir konkuruoti aukšto lygio technologijų ir švietimo, kultūros ir edukacinių paslaugų srityje;
 • plėtoti šalies humanitarinės, informacinės, technologinės ir edukacinės kultūros ugdymui svarbius ir Lietuvos visuomenei aktualius mokslinius tyrimus;
 • ugdyti jaunimo dorą, patriotizmą ir pilietiškumą, toleranciją ir solidarumą pasauliui. 

 

Universitetas, įgyvendindamas savo tikslus, atlieka šias funkcijas:

 • sudaro sąlygas įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, grindžiamą moksliniais tyrimais;
 • skatina mokslo ir technologijų pažangą;
 • organizuoja šiame statute nurodytas studijas;
 • sudaro sąlygas asmens įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoja fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, būtinus studijų ir mokslo vienovei;
 • mokslinių tyrimų pagrindu kuria naujas studijų programas, taip pat jungtines studijų programas su užsienio universitetais ir universitetų tarptautiniais tinklais ir jas įgyvendina;
 • bendradarbiaudamas su visuomenės ir ūkio partneriais, rengia ir įgyvendina mokslinius ir kitus projektus, kuriais ugdoma visapusiškai išsilavinusi, etiškai atsakinga, kūrybinga asmenybė bei skatinama žmogaus, visuomenės, šalies ir jos regionų raida;
 • skleidžia humanistines idėjas, mokslo žinias, puoselėja tautos ir Lietuvos valstybės tapatybę, demokratinius visuomenės ir valstybės gyvenimo procesus;
 • skatina pasaulyje pripažintų pažangiausių mokslo ir studijų standartų įdiegimą.
 
Universitetas, įgyvendindamas savo veiklos tikslus, vadovaujasi šiais principais:
 • kūrybos ir mokslinių tyrimų laisvės;
 • humanizmo ir tautiškumo, pilietiškumo ir patriotinės asmenybės ugdymo, akademinių tradicijų puoselėjimo;
 • studijų ir mokslo vienybės;
 • akademinės etikos, laisvės ir autonomijos;
 • atvirumo visuomenei, Europos Sąjungos bendrijai ir pažangos siekiančiam pasauliui;
 • integracijos į Lietuvos ir užsienio akademinį gyvenimą;
 • akademinės bendruomenės narių bendradarbiavimo.
 
Universitete:
 • pripažįstamos Didžiosios universitetų chartijos, Europos Sąjungos bendros studijų erdvės ir kitos pažangios tarptautinės mokslo ir akademinės bendruomenės nuostatos;
 • puoselėjami demokratinės savivaldos principai;
 • skatinamas studentų aktyvumas, savivalda, dalyvavimas visuomeninėje, mokslinėje ir meninėje veikloje;
 • ugdoma ir gerbiama kompetencija, profesionalumas, atsakomybė ir sąžiningumas.
 
Universitetas rengia specialistus, atsižvelgdamas į valstybės ir darbo rinkos poreikius.
Informacija atnaujinta: 2017-02-23 10:31