International Conference - Towards Research-Based Education
 

Program

KONFERENCIJOS PROGRAMA / CONFERENCE PROGRAMME

 

9.00–10.00

KONFERENCIJOS DALYVIŲ REGISTRACIJA / CONFERENCE OPENING SPEECHES, WELCOME ADDRESSES

Lietuvos edukologijos universiteto Centriniai rūmai, III aukšto fojė / Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania, Central building, 3rd floor foyer

10.00–10.30

KONFERENCIJOS ATIDARYMAS, PROGRAMOS PRISTATYMAS / CONFERENCE OPENING SPEECHES, WELCOME ADDRESSES

Lietuvos edukologijos universiteto aktų salė / The Auditorium of the Lithuanian University of Educational Sciences

 

10.30–12.30

KONFERENCIJOS PLENARINIS POSĖDIS / PLENARY SESSION

 

PEDAGOGŲ RENGIMO NAUJOVĖS

Prof. Dr. Eve Eisenschmidt, Talino universitetas / Estija

INNOVATIVE PRACTICES IN TEACHER EDUCATION

Prof. Dr. Eve Eisenschmidt, Tallinn University / Estonia  

 

ŠVIETIMO TOBULINIMAS – PAGRINDINĖ SKURDO MAŽINIMO PRIELAIDA

Prof. Dr. Boguslavas Gruževskis, Vilniaus universiteto Darbo rinkos tyrimų institutas / Lietuva

EDUCATIONAL PROGRESS – THE KEY PREREQUISITE FOR POVERTY REDUCTION

Prof. Dr. Boguslavas Gruževskis, The Labour Market Research Institute, Vilnius University / Lithuania

 

12.30–13.30

PIETŪS / LUNCH BREAK 

 

13.30–15.30

APSKRITO STALO DISKUSIJA / ROUND-TABLE DISCUSSION

Moderuoja / Moderators:Doc. Dr. Emilija Sakadolskienė, Doc. Dr. Linas Jašinauskas

 

ŠVIETIMO VIZIJŲ IR KONTEKSTO ĮTAMPŲ TENDENCIJOS

Doc. Dr. Ramutė Bruzgelevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas / Lietuva 

INSTANCES OF TENSION BETWEEN EDUCATIONAL VISION AND ACTUAL CONTEXT

Assoc. Prof. Dr. Ramutė Bruzgelevičienė,Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania

 

Apskrito stalo diskusija tema Švietimo politika siekiant kokybės: tarp vizijos ir praktikos.

Diskusijos dalyviai Lietuvos politikos, mokslo ir praktikos atstovai, dirbantys įvairiose švietimo srityse.

 

A round-table disussion – Educational policy in pursuit of quality: vision vs. practice. Discussion participants include Lithuania’s policy-makers, researchers, and practitioners working in the field of education.

15.30–16.30

PABENDRAVIMAS PRIE KAVOS / REFRESHMENTS

 

* * *

II DIENA / DAY 2

9.00–11.00

ŽODINIAI PRANEŠIMAI / SPOKEN PRESENTATIONS

 

I SEKCIJA. Švietimo politika: kaip pasiekti tai, dėl ko esame susitarę?

CONCURRENT SESSION I. Education policy: How can we accomplish what we have agreed upon?

Moderuoja / Moderator: Dr.Rasa Nedzinskaitė

 

II SEKCIJA. Bendroji didaktika I: kaip priimame nūdienos iššūkius?

CONCURRENT SESSION II. General didactics I: How do we face contemporary challenges?

Moderuoja / Moderators: Doc. Dr. Vaiva Schoroškienė

 

III SEKCIJA. Bendroji didaktika II: kaip priimame nūdienos iššūkius?

CONCURRENT SESSION III. General didactics II: How do we face contemporary challenges?

Moderuoja / Moderator: Agnė Juškevičienė

 

IV SEKCIJA. Mokytojų ugdymas: kaip rengiame mokytoją profesijai?

CONCURRENT SESSION IV. Teacher education: How do we prepare for the profession?

Moderuoja / Moderator: Doc. Dr. Emilija Sakadolskienė

 

V SEKCIJA. Neformalusis švietimas: koks, kada ir kodėl?

CONCURRENT SESSION V. Non-formal education: What, when, and why?

Moderuoja / Moderator: Doc. Dr.Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė,

 

VI SEKCIJA. Švietimo istorija: tęsti, ar kurti iš naujo?

CONCURRENT SESSION VI. The history of education: To continue or to start anew?

Moderuoja / Moderators: Doc. Dr.Linas Jašinauskas, Prof. Dr. Aivas Ragauskas

 

11.00–11.45

STENDINIAI PRANEŠIMAI / POSTER PRESENTATIONS

Lietuvos edukologijos universiteto III ir IV aukšto fojė / 3rd and 4th floor foyers of the Lithuanian University of Educational Sciences

 

11.45–12.45

PIETŪS / LUNCH BREAK

 

12.45–15.15

KONFERENCIJOS APIBENDRINIMO PLENARINIS POSĖDIS / THE CLOSING PLENARY SESSION OF THE CONFERENCE

Lietuvos edukologijos universiteto aktų salė / The Auditorium of the Lithuanian University of Educational Sciences

 

SEKCIJŲ MODERATORIŲ PASISAKYMAI / REPORTS FROM THE CONCURRENT SESSION MODERATORS

 

POŽIŪRIO Į ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄSI KAITA

Prof. Dr. Ona Monkevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas / Lietuva

ATTITUDINAL CHANGES REGARDING EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Prof. Dr. Ona Monkevičienė, Lithuanian University of Educational Sciences / Lithuania

 

EDUKOLOGIJOS TEORIJOS PAVERTIMAS PRAKTIKA

Prof. dr. Marilyn Leask, De Montforto universitetas, Leikesteris / Jungtinė Karalystė

TRANSLATING EDUCATIONAL RESEARCH INTO PRACTICE

Prof. Dr. Marilyn Leask, De Montfort University, Leicester / United Kingdom

 

APIBENDRINIMO ŽODIS

Doc. Dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Lietuvos edukologijos universitetas, Edukacinių tyrimų institutas

CLOSING REMARKS

Assoc. Prof. Dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Lithuanian University of Educational Sciences Educational Research Institute

Responsible for content Daiva Jakavonytė-Staškuvienė.
Updated on: 2017-09-25 13:36