Contacts

Assoc. Prof. Dr. Žydronė Kolevinskienė

contacts

Address T. Ševčenkos st. 31, Room 211
Phone +370 5 233 52 99
Internal telephone no. 2 332
Fax +370 5 233 52 99
E-mail zydrone.kolevinskiene@leu.lt
Responsibilities

Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros docentė

Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto studijų prodekanė, laikinai einanti dekano pareigas

LEU LF tarybos narė

Education and occupation

aukštasis universitetinis, gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija

Scientific degrees and titles

Humanitarinių mokslų daktarė

Professional experience

1997–1999 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių literatūros katedros vyr. laborantė;

1999–2004 m. Vilniaus pedagoginio universiteto doktorantė (lietuvių literatūrologija);

nuo 1999 m. iki 2009 m. balandžio mėn. – Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių literatūros kabineto vedėja;

nuo 2003 m. iki 2005 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių literatūros katedros asistentė;

nuo 2006 m. iki dabar – Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių literatūros katedros lektorė;

nuo 2009 m. balandžio mėn. – Lietuvių literatūros katedros vedėja.

Foreign languages known

Rusų kalba (puikiai), anglų kalba (gerai), lenkų kalba (pakankamai)

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Prozos kūrinių analizė

  Moterų literatūros tradicija

  Lietuvių kultūros pėdsakai Jungtinėse Amerikos Valstijose

 • Master studies
 • Naujausioji lietuvių literatūra (proza, esė)

  Research activities

 • Research areas
 • Išeivijos literatūra, lyčių studijos, šiuolaikinė lietuvių literatūra

 • Scientific publications
 • STRAIPSNIAI

  kituose recenzuojamuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos periodiniuose, tęstiniuose arba

  vienkartiniuose leidiniuose, įtrauktuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą tarptautinių duomenų

  bazių sąrašą:

  1. „Moteriškoji patirtis (Nelės Mazalaitės novelistika)“, Darbai ir dienos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2003, nr. 36, p. 171–183.CEEOL.
  2. „Lyčių stereotipų paneigimas Liūnės Janušytės romane Korektūros klaida“, Žmogus ir žodis. Literatūrologija. Mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, t. 2, nr. 7, p. 62–68. ISSN 1392-8600.MLA International Bibliography (OCLC sąrašas) Sociological abstracts (CSA), Humanities International Index (EBSCO sąrašas).
  3. „Vyriškoji ir moteriškoji projekcija laiškuose Nelei Mazalaitei“, Teksto slėpiniai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007, nr. 10, p. 84–102. ISSN 1648-6390.
  4. „Motinystės diskursas lietuvių prozoje: Lauros Sintijos Černiauskaitės Kvėpavimas į marmurą“, Acta humanitarica universitatis saulensis. Vaikas lietuvių ir pasaulio kultūrose. Mokslo darbai, t. 5 (2007), Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2008, p. 96–104. ISSN 1822-7309. (Index Copernicus).
  5. „Apie atsivėrimo Kitam būtinybę“, Žmogus ir žodis. Literatūrologija. Mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, t. 2, nr. 11, p. 83–86. ISSN 1392-8600. MLA International Bibliography (OCLC sąrašas) Sociological abstracts (CSA), Humanities International Index (EBSCO sąrašas).
  6. „Lietuvių rašytojų draugijos veikla 1970–1973 metais“, Teksto slėpiniai, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, nr. 12, ISSN 1648-6390).

  kituose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose:

  1. „Vertybių raiškos formos Nelės Mazalaitės romanuose“, Vertybių raiška literatūroje. Lietuvių raštijos istorijos studijos (mokslinių straipsnių rinkinys), Vilnius: VPU leidykla, 2005, t. 2, p. 163–188, ISBN 9955-516-97-6.
  2. „Mirties šokis Antano Vaičiulaičio novelistikoje“, Būties harmonijos ilgesys. Antano Vaičiulaičio 100-osioms gimimo metinėms, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 122–129. ISBN 978-9955-698-27-2.
  3. „Pavėluotai apie vieną knygą. Kritiko portretas knygoje Literatūra ir laisvė“, Lituanistikos keleivis. Albertas Zalatorius: literatūrologas, kritikas, pedagogas, kultūrininkas. Mokslo straipsniai ir šaltiniai. Atsiminimai, Klaipėda: Eglės leidykla, 2007, p. 130–146. ISBN 978-9955-542-61-1.

  VADOVĖLIAI AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS, MOKSLO TAIKOMIEJI DARBAI, MOKSLO

  ŠALTINIŲ PUBLIKACIJOS:

  Nelė Mazalaitė. Legendos apie ilgesį, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 390 p. ISBN 978-9986-39-497-6 [Kolevinskienė Ž. knygos sudarymas ir įžangos žodis].

  DALYVAVIMAS REDAKCINĖSE KOLEGIJOSE

  Lietuvos:

  - tęstinių,

  Acta litteraria comparativa.. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, nr. 1, 2, 3, 4. ISSN 1822-5608. [leidinių sudarymas]

  KITUOSE MOKSLO, MENO, KULTŪROS ŽURNALUOSE IR LEIDINIUOSE:

  1. „Nekasdieniai pasimatymai“ (Meilės Kudarauskaitės poezijos knygų Tik valandos gėlėta skiautė (2007) ir Kasdienė (2008) recenzija), Literatūra ir menas, 2008, nr. 16 (3186), balandžio 18, p. 5. ISSN 0233-3260.
  2. „Į praeitį – linksmai“ (Julijos Švabaitės knygos Draugų laivelis recenzija), Nemunas, 2007, nr. 31, rugsėjo 6 d., p. 13.
  3. „...Man reikia gyvo žmogaus“ (pokalbis su rašytoja, Nacionalinės premijos laureate Vanda Juknaite), Literatūra ir menas, 2009 m. kovo 27 d., nr. 13 (3230), p. 3, 23. ISSN 0233-3260.
  4. „Lauros Sintijos Černiauskaitės 'Benedikto slenksčiai'", Draugas, 2010 m. gegužės 1 d., nr. 83(18), p. 6.

  5. "Tyro liūdesio novelistika: Danutės Žilaitytės 'Chrizantemų šviesa'", Draugas, 2010 m. gegužės 15 d., nr. 93, p. 2.

  Project activities

 • National projects
 • 1.„Europos kultūrų dialogai XX amžiaus pabaigos lietuvių literatūroje“ (2007–2008 m., projekto vykdytojas Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių literatūros katedra; projekto vadovas prof. dr. V. Martinkus). Finansavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Projektas pagal LITUANISTIKOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PRIORITETO ĮGYVENDINIMO 2007–2008 METŲ PROGRAMĄ. Ataskaita yra Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde.

  2. „Europos tapatybė: centro ir periferijos sandūros“ (2008–2009 m., projekto vykdytojas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; projekto vadovas dr. Mindaugas Kvietkauskas).

 • Projects of EU Structural Funds
 • 1.„Inovacijos Europos tinkle: Baltijos regiono tapatybė (INBALTA). 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonė „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ (projekto vykdytojas Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija; projekto vadovė Nijolė Leonora Kašelionienė).

 • International projects
 • 1.Kultūros intertekstai (2005 m., projekto vadovė N. Kašelionienė).

  2. Barbaras moderniojoje literatūroje ir mene (2007 m., projekto vadovė N. Kašelionienė).

  3. Vilnius: kultūrinė–literatūrinė refleksija (2008 m., projekto vadovės A. Peluritytė-Tikuišienė ir Ž. Kolevinskienė).

  Applied research activities

 • Compiled research publications
 • Acta litteraria comparativa. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, nr. 1, 2, 3, 4, 5. ISSN 1822-5608.

 • Scientific conferences, seminars
 • 2002 m. balandžio 24–25 d. Pranešimas „Слово женщины в контексте культуры“. Tarptautinė mokslinė konferencija Žodis–tekstas–kultūrinis kontekstas (Vilniaus pedagoginis universitetas).

  2002 m. gegužės 10–11 d. Pranešimas „Žemės Motinos mitas Nelės Mazalaitės prozoje“. Interdisciplininė konferencija Mitai lietuvių kultūroje (Šiaulių universitetas).

  2002 m. gegužės 23 d. Pranešimas „Nelės Mazalaitės legendų orientalizmas“. Respublikinė doktorantų mokslinė konferencija Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2002 (Vilniaus universitetas).

  2003 m. balandžio 11 d. Pranešimas „Nelės Mazalaitės pasakojimo ypatumai“. 1-oji doktorantų mokslinių darbų konferencija Filologija–2003 (Šiaulių universitetas).

  2003 m. gegužės 9 d. Pranešimas „Ankstyvoji Nelės Mazalaitės proza“. Konferencija Lietuvių literatūros pokyčiai XX a. pirmoje pusėje (1900–1944) (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas).

  2004 m. balandžio 30 d. Pranešimas „Salomėja Nėris ir Marcė Katiliūtė: asmenybių sąlyčio taškai“. III visuotinis Lenkijos lietuvių mokytojų draugijos narių suvažiavimas (Punsko licėjus, Lenkija).

  2005 m. birželio 3 d. Pranešimas „Moteriškumo konstruktai Liūnės Janušytės romane Korektūros klaida“. Nacionalinė tarpdisciplininė konferencija Lytis ir tapatybė (Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras).

  2006 m. birželio 22 d. Pranešimas „Mirties šokis Antano Vaičiulaičio novelistikoje“. Jubiliejinė mokslinė konferencija Būties harmonijos ilgesys: Antanui Vaičiulaičiui – 100 (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

  2007 m. spalio 19 d. Pranešimas „Vyriškoji ir moteriškoji projekcija laiškuose Nelei Mazalaitei“. Jubiliejinė mokslinė konferencija ...Ir širdį veja ilgesys: Nelei Mazalaitei – 100 (Vilniaus pedagoginis universitetas).

  2007 m. spalio 29 d. Pranešimas „Nelės Mazalaitės refleksija Alberto Zalatoriaus darbuose“. Nacionalinė mokslinė konferencija Lituanistikos keleivis Lietuvoje ir pasaulyje (Alberto Zalatoriaus 75-osioms gimimo metinėms) (Vilniaus pedagoginis universitetas).

  2007 m. lapkričio 16 d. Pranešimas „Tapatumo paieškos išeivijos moterų prozoje“. Konferencija Lietuvė moteris emigracijoje (Lietuvių išeivijos institutas, Kaunas).

  2007 m. gegužės 17–18 d. Pranešimas „Trikdantis motinystės diskursas (Lauros Sintijos Černiauskaitės Kvėpavimas į marmurą)“. Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija Vaikas lietuvių ir pasaulio kultūrose (Šiaulių universitetas).

  2007 m. gegužės 22–23 d. Pranešimas „Motinystės diskursas lietuvių prozoje“. Tarptautinė konferencija Vroclavas–Vilnius 2007. Dialogas tarp kultūrų. Literatūra–kalba–istorija, (Vroclavo universitetas Lenkija),

  2009 m. gegužės 21 d. Pranešimas „Tyro liūdesio novelistika (Danutės Žilaitytės „Chrizantemų šviesa“)“. Nacionalinė mokslinė konferencija Laimės žiburys XX a. lietuvių prozoje (Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultetas).

  2009 m. rugsėjo 11–13 d. Pranešimas „Savo ir svetimo susitikimai: išeiviškoji tapatybė moterų prozoje (Monikos Ali „Plytų gatvė“ ir Irenos Mačiulytės Guilford „Glėbys“). Tarptautinis mokslo kongresas Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai (Vilniaus pedagoginis universitetas).

 • Work in editorial boards
 • Acta litteraria comparativa. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, nr. 1, 2, 3, 4, 5. ISSN 1822-5608.

  Educational and science dissemination activities

 • Popular science and didactic publications
 • Kartu su Rašytojų klubu aktyviai dalyvaujama literatūriniuose vakaruose, pristatomos naujos knygos (Jolitos Skablauskaitės, Vandos Juknaitės, Meilės Kudarauskaitės, Bronės Liniauskienės, Lauros Sintijos Černiauskaitės, Donato Petrošiaus, Vidmantės Jasukaitytės ir kt.). Skaitomi pranešimai Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokytojams, Nacionalinės moksleivių akademijos dalyviams.

  1998–2000 m. – Pasaulio lituanistų bendrijos sekretorė;

  nuo 2004 m. – Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos Kolegijos narė;

  nuo 2009 m. – Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo narė.

 • Creation and maintenance of online scientific resources
 • 2009 m. rengta metodinė medžiaga, skirta Ugdymo plėtotės centro orgaznizuoto virtualios mokymosi aplinkos MOODLE kurso "Lituanistų avilys" moduliui "Šiuolaikinė lietuvių literatūra".