Contacts

Dr. Nijolė Leonora Kašelionienė

contacts

Address T. Ševčenkos g. 31, 211 kab.
Phone +370 5 233 06 11
Internal telephone no. 2 305
Fax +370 5 233 52 99
E-mail nijole.kaselioniene@leu.lt
Responsibilities

Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros profesorė.

Jungtinės LEU ir MRU Lyginamosios filologijos doktorantūros komiteto narė.

Education and occupation

1973 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetas; filologė ir prancūzų kalbos ir literatūros dėstytoja.

Scientific degrees and titles

Filologijos mokslų kandidatė (apginta disertacija „Viktoro Hugo kūryba Lietuvoje“); 1993 m. humanitarinių mokslų, filologijos daktarė (nostrifikuotas diplomas); 1993 m. humanitarinių mokslų, filologijos docentė.

Professional experience

1977–1979 prancūzų kalbos dėstytoja Vilniaus universitete (Filologijos fakultetas, Prancūzų kalbos katedra); 1979–1982 m.; 1985–1990 m.– prancūzų kalbos dėstytoja Vilniaus pedagoginiame universitete (Užsienio kalbų fakultetas, Užsienio kalbų katedra); 1982–1985 m. – Vilniaus universiteto aspirantė; 1991 m. iki šiol – Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto Visuotinės literatūros katedros dėstytoja, docentė; 1996-2006 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto Visuotinės literatūros katedros vedėja. 2010 m. išrinkta profesoriaus pareigoms.

Foreign languages known

Prancūzų k. (laisvai), rusų k. (laisvai), italų (patenkinamai).

Awards

Europos veteranų krepšinio čempionė (2012 m.)

Other activities

2000–2002 m. asociacijos ,,Lietuva–Prancūzija“ prezidentė.
2005 m. sausio mėn. 13 d. iki dabar – Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos Kolegijos pirmininkė.
Vilniaus krepšinio veteranų klubo „Kamanė“ pirmininkė.

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Visuotinė literatūra (XIX–XX a.)

 • Master studies
 • Naujausioji visuotinė literatūra, Klasikinė literatūros teorija, Imagologija ir sociolingvistika, Filologinė komparatyvistika

  Research activities

 • Research areas
 • Lyginamieji literatūros tyrimai, lietuvių–prancūzų literatūriniai ryšiai.

 • Scientific publications
 • MOKSLO MONOGRAFIJOS, STUDIJOS

  Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje (iki XX amžiaus): vienos barbarybės istorija. Monografija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. 382 p. ISBN 978-9955-20-601-9.

  Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. L., Radzevičienė S., Pabarčienė R., Europos literatūros matmuo: mokslo studija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, 84 p. 978-9955-20-592-0.

  Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. Komparatyvizmo aktualumas. Lietuvių–prancūzų literatūriniai ryšiai. Studija.Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. 56 p. ISBN 978-9955-20-486-2.

  Straipsniai

  periodiniuose ir tęstiniuose Lietuvos mokslo leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse:

  1. Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. Alfredo Jarry „Karalius Juoba“: dar viena barbariška istorija Lietuvoje. Žmogus ir žodis: mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011, t. 13, nr. 2, p. 5–14. ISSN 1392-8600. (C.E.E.O.L., CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts, EBSCO Publishing: Humanities International Index, MLA: Modern Language Association International Bibliography, The Philosopher's Index).

  2. Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. Napoléon et la Lituanie: un personnage lituanien dans la peinture et la littérature françaises du XIXE siècle / Napoleonas ir Lietuva: Personažas lietuvis XIX amžiaus prancūzų dailėje ir literatūroje. Darbai ir dienos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011, t. 55, p. 85–97. ISSN 1392-0588. (C.E.E.O.L.)

  3. Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. La perspective des recherches imagologiques. Image de Paris dans littérature Lituanienne / Imagologijos tyrimų perspektyva. Paryžiaus įvaizdis lietuvių literatūroje. Acta litteraria comparativa. Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai: mokslo darbai. Vilnius: VPU leidykla, 2010–2011, Nr. 5, p. 169–179. ISSN 1822-5608. (MLA: Modern Language Association International Bibliography).

  4. Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. Lietuvos įvaizdis Napoleono armijos kariškio memuaruose / The Image of Lithuania in the Memoirs of the Napoleon Army Soldier. Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai. Vilnius: VPU leidykla. 2010, t. 2, Nr. 12, p. 73–77. ISSN 1392-8600. (C.E.E.O.L., CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts, EBSCO Publishing: Humanities International Index, MLA: Modern Language Association International Bibliography, The Philosopher's Index).

  5. Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. The Achievements of this Congress will be Measured by Time. Acta litteraria comparativa. Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai: mokslo darbai. Vilnius: VPU leidykla, 2010–2011, Nr. 5, p. 438–440. ISSN 1822-5608. (MLA: Modern Language Association International Bibliography).

  6. Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N., Vilniaus universiteto profesorius – Balzaco herojaus prototipas, Literatūra: Vakarų literatūros tyrinėjimai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, Nr. 51 (4), p. 19–38. ISSN 0258-0802. (MLA International Bibliography).

  7. Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N., Apie barbarus ir varles: iš lietuvių-prancūzų literatūrinių ryšių istorijos, Acta litteraria comparativa: Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje. Mokslo darbai, Vilnius: VPU leidykla, 2008, Nr. 3, p.135–147. ISSN 1822-5608. (MLA International Bibliography).

  8. Vaičiulėnaitė-Kašelionienė Nijolė, Barbarybės byla Europos kultūroje, Acta litteraria comparativa: Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje, Vilnius, 2008, Nr. 3, p. 7–12. ISSN 1822–5608. (MLA International Bibliography).

  kituose recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose

  Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. Sigito Gedos paskyrimų poema Fransua Vijonui: komparatyvinė analizė, XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, p. 391–420. ISBN 978-609-425-024-8.

  Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N., Prancūzų poezijos trauka šiuolaikinėje lietuvių lyrikoje: François Villonas ir Charles‘as Baudelaire’as, Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje. Lyginamieji aspektai. Lituanistinės studijos. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2009, p. 32–60. ISBN 978-9955-20-476-3.

  Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N., „Didžiųjų lietuvių“ byla šiandien : Adomas Mickevičius, Oskaras Milašius ir Czeslawas Miłoszas, Tapatybės problema XX amžiaus lietuvių literatūroje. Mokslo straipsniai ir studijos, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p. 9–25. ISBN 978-9955-20-377-3.

  Kašelionienė N. Prancūzų rašytojai Antano Venclovos akiratyje, Antanas Venclova epochų vėjuose, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, p. 142–154. ISBN 978-9955-698-45-6.

  kituose mokslo ir kultūros leidiniuose

  Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N., Des identités nationales difficiles, Oscar Milosz, Adam Mickiewicz et Czeslaw Milosz, Cahiers de l‘association Les amis de Milosz 47, Paris: André Silvaire/Editions du Rocher, 2008, p. 35-48. ISBN 978-2-268-06742-1.

  Vaičiulėnaitė-Kašelionienė Nijolė, L‘Ode de Victor Hugo sur le sujet lituanien: question du genre, Fortunes et infortunes des genres littéraires. Cahiers de l‘Echinox, volume 16, Cluj, România, 2009, p. 244–253. ISSN 1582-960X (România), ISBN 2-905725-54-0 (France). Revista acreditata CNCSIS (categoria B+) indexata in ERIH (European Research Index for the Humanities) si CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

  Spausdinta konferencijų medžiaga

  Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. Kaip tirti baltišką tapatybę? Keli baltų literatūrinio įvaizdžio aspektai Prancūzijoje. Iš: Tarptautinės mokslinės konferencijos „Baltijos regiono tapatybė: lyginamieji literatūros tyrimai“ konferencijos tezės. Vilnius: leidykla „Edukologija“, 2011, p. 5. ISBN 978-9955-20-709-2.

  Vadovėliai, metodinės ir mokymo priemonės aukštajai mokyklai

  Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. Literatūrinė komparatyvistika: pamatinės teorijos ir atsinaujinanti praktika: mokomoji priemonė filologijos studentams. Vilnius : Edukologija, 2013. 71 p. ISBN 9789955208266.

  Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N. Komparatyvistikos pagrindai: mokomoji knyga filologijos studentams, Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. 46 p. ISBN 9955-20-107-X.

  Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N., Komparatyvistinė metodologija, in: XX amžiaus literatūros teorijos: vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams, Vilnius: VPU leidykla, 2006, p.325–347. ISBN 9955-20-125-8. Vadovėlis laimėjo antrąją premiją 2008 m. Aukštojo mokslo vadovėlių konkurse (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas Nr. 1631).

  Project activities

 • National projects
 • 2007–2008 m. dalyvavau Lituanistikos mokslinių tyrimų projekte „ Posovietinis literatūros mokslo posūkis: refleksija ir plėtra“ ir projekte „Europos kultūrų dialogai XX amžiaus pabaigos lietuvių literatūroje“.

  2009 m. – „Europos tapatybė: centro ir periferijos sandūros“.

  2010 m. vykdomas Lituanistikos plėtros projektas „Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje: istorinė raida ir transformacijos“.

  Applied research activities

 • Compiled research publications
 • Acta litteraria comparativa. Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje, ISSN 1822–5608, Vilnius, 2008, Nr. 3

 • Scientific conferences, seminars
 • Atotrūkiai Europos literatūros istorijoje. Pranešimas skaitytas antrame Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo kongrese Genties dialektai, Florencija (Italija): Florencijos universitetas, 2005 m. rugsėjo 15-17 d.

  Tarptekstinis dialogas 8-ojo dešimtmečio lietuvių lyrikoje: Blogio gėlių vaikai. Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje VPU 70-šimtmečio jubiliejui Kultūros intertekstai, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, 2005 m. spalio 14-15 d.

  Lyginamasis literatūros mokslas: cenzūruotas ir atviras tekstas. Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje prof. habil.. dr. Vytauto Kubiliaus 80-šimtmečiui: Kritikas lūžio metais, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006 m. lapkričio 24 d.

  Viktoro Hugo odė lietuvišku siužetu: žanro klausimas. Pranešimas skaitytas trečiame Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo kongrese Literatūrinių žanrų likimas Europoje, Clermon-Feranas (Prancūzija): Blaise‘o Pascalio universitetas, 2007 m. rugsėjo 9-10 d.

  Apie barbarus ir varles (iš prancūzų–lietuvių literatūrinių ryšių istorijos). Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Barbaras literatūroje ir mene, Vilnius: Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007 m. lapkričio 9–10 d..

  Imagologijos tyrimų perspektyva. Paryžiaus įvaizdis lietuvių literatūroje. Pranešimas skaitytas ketvirtame Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo kongrese Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai, Vilnius: Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 m. rugsėjo 11–13 d.

 • Work in editorial boards
 • Mokslinių periodinių leidinių „Žmogus ir žodis. Literatūrologija. Mokslo darbai“ (VPU), „Literatūra“ (VU) redaktorių kolegijų narė.

 • Work in training researchers
 • Ingos Litvinavičienės daktaro disertacijos „Autobiografinio žanro pokyčiai Annie Ernaux kūryboje“ oponentė 2008 m.;
  Neringos Klišienės daktaro disertacijos „XX a. IV dešimtmečio lietuvių literatūra: prancūziškieji kontekstai“ oponentė 2009 m.

 • Work in research institution and organisation activities
 • VPU Tarybos narė, LLTI Atestacinės komisijos narė, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos Kolegijos pirmininkė nuo 2005 m.

  Educational and science dissemination activities

 • Popular science and didactic publications
 • Komparatyvistikos pagrindai : mokomoji knyga filologijos studentams, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. – 46 p.

  Komparatyvistinė metodologija, in: XX amžiaus literatūros teorijos: vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams, Vilnius: VPU leidykla.- ISBN 9955-20-125-8, 2006, p.325-347. Vadovėlis laimėjo antrąją premiją 2008 m. Aukštojo mokslo vadovėlių konkurse (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas Nr. 1631).

 • Public lectures
 • Dalyvavimas televizijos laidose: jubiliejinė 2-jų dalių laida, skirta Oskarui Milašiui; laida „Kultūros ženklai“.