Contacts

Prof. Dr. Linas Selmistraitis

contacts

Address Studentų St. 39, Room 119
Phone +370 5 275 1032
Internal telephone no. 1230
E-mail linas.selmistraitis@leu.lt
Responsibilities

LEU Filologijos fakulteto studijų proceso ir mokslinės veiklos koordinavimas

LEU Senato posėdžių dokumentacija
Teorinių ir praktinių kursų skaitymas Anglų filologijos katedros ir Rusų filologijos ir didaktikos katedrų studentams

Education and occupation

Aukštasis universitetinis
Anglų ir rusų kalbų bei istorijos pedagogas

Scientific degrees and titles

Docentas, daktaras

Professional experience

LEU Filologijos fakulteto prodekanas nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

LEU Senato sekretorius nuo 2012 m.
LEU Filologijos fakulteto Tarybos primininkas nuo 2009 iki 2014 m.
LEU Anglų filologijos katedros vedėjas nuo 2005 iki 2014 m.
LEU Anglų filologijos katedros docentas nuo 2003 m.
LEU Rusų filologijos ir didaktikos katedros docentas 2003-2013 m. vasario mėn.
LEU Mokslo skyriaus vyr. referentas 1999-2004 m.

Foreign languages known

Anglų, rusų

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Anglų kalbos gramatika ir jos teorija

  Anglų kalbos leksikologija

  Anglų kalbos stilistika

  Verslo anglų kalba autentiškuose dokumentuose (LPD)

  Gretinamoji kalbotyra (anglų ir lietuvių kalbos)

 • Master studies
 • Funkcinė gretinamoji lingvistika

  Semantika

  Leksikografija

  Research activities

 • Research areas
 • Leksikologija, semantika, sintaksė, užsienio kalbų mokymas.

 • Scientific publications
 • http://aleph.library.lt/F?func=find-b&request=selmistraitis+linas&find_code=WAU&local_base=vpu02

  Project activities

 • Projects of EU Structural Funds
 • ,,Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas įgyvendinama pagal BPD priemonę 2.4. „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ VP1-2.1-ŠMM-01-Vpriemonės „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“. ŠMM, NEC.

  Applied research activities

 • Expert activities
 • Ugdymo plėtotės centro kalbų nepriklausomas ekspertas.

 • Scientific conferences, seminars
 • 1. III Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Pokyčiai epochos paradigmose ir galimybės, kurias jos teikia anglų kalbos studijoms". Slovėnija: Liublianos universitetas. 2012-05-10/12. Pranešimas ,,Anglicisation of Indian Borrowings: Phonetic, Morpohological and semantic Aspects".

  2. V Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos fukcionavimo aspektai". Vilnius: LEU. 2012-04-26/27. Pranešimas ,,The Influence of the English Language over Transformations in English and Lithuanina lexis".

  3. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija ,,Innovations and perspectives in Teaching Foreign Languages in the Context of Globalization and Cultural Dialogue". Almaty: Kazachijos Abajaus nacionalinis pedagoginis universitetas. 2011-12-09. Pranešimas ,,Semantic Features of Indian Loanwords in the English Language.

  4. XII Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Vinogradovo skaitymai: tekstas, kontekstas, intertekstas". Rusija: Maskvos miesto pedagoginis universitetas. 2011-10-11/12. Pranešimas "Синтаксические особенности предложений, формирующих рассуждение в форме внутренней речи".

  5. IV Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Kalbos funkcionavimo aspektai lingvistiniame, didaktiniame ir sociokultūriniuose kontekstuose. Vilnius: VPU. 2010-11-18/19. Pranešimas ,,Linguistic Features of Entries in English and Lithuanina dictionaries".

  6. II Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Kalba ir tarpkultūrinė komunikacija“. Vilnius: VPU. 2009-05-12/15. Pranešiams «О некоторых внешних заиствовниях в русском и литовсом языках»

  7. Seminaras „Web 2.0 naudojimas klasėje“. VPU, Tarptautinė kalbų tarnyba, Britų taryba. 2009 vasaris.

  8. Seminaras ,,Kompetencijų ugdymas ir bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių ir kitos mokymo(si) medžiagos turinio vertinimas“. 2009-12-09

  Respublikinė konferencija-seminaras ,,Rusų kalbos (užsienio kalbos) ugdymo turinys atsižvelgiant į dabartines užsienio kalbų mokymo terndencijas“, Palangos senoji gimnazija, 2008 m. lapkričio 8-9 d. Pranešimas ,,Užsienio kalbų mokytojo profesinės kompetencijos“.

  9. III Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Aspects of Language Functioning in Different Linguistic, Didactic and Sociocultural Contexts”. Vilnius, VPU. Rugsėjo 25-26, 2008. Pranešimas ,,Empoyment of Personifying and Dehumanizing Metaphors in ,,Carry on, Jeeves“ by P.G. Wodehouse“.

  10. The 11th International Biennial Conference of LAKMA “Sharing Experiences in ELT, Literature, Culture and Linguistics“. Šiauliai, 2006 m. spalio 20-21. Skaitytas pranešimas “The Correlation of morphemic and Derivational Structures of Seemingly Identical Lexemes“.

  11. Tarptautinė konferencija ,,Художественный текст: восприятие, анализ, интерпретация в контексте межкультурной коммуникации», VPU, 2006 balandžio 27-29. Pranešimas «Англицизмы в русском языке последних десятилетий (на материале русскоязычных средств массовой информации)».

  12. Tarptautinė konferencija ,,Aspects of Language Functioning in Different Linguistic, Didactic and Sociocultural Contexts”, Vilnius, 17-18 lapkričio 2005. Pranešimas “The Use of Internet Resources in Developing Four Communicative Skills”.

  13. Tarptautinė konferencija «IX Виноградовские чтения. Актуальные вопросы филологии и проблемы столичного образования», 10-12 ноября 2005 г. Москва, Московский городской педагогический университет. Pranešimas «Семантические особенности рассуждений в форме внутренней речи героев в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».

  14. Tarptautinė konferencija ,,Kalbos vientų semantika ir struktūra", 2005 birželio 10 d. Klaipėdos universitetas. Pranešimas „The Role of Time Expressing Devices in Text Cohesion and Coherence".

  15. Tarptautinė konferencija ,,Взаимодействие языков и культур: русский язык в культурно-коммуникативном пространстве новой Европы» (Langauges and Cultures Interaction: Russia Language in the Cultural and Communication Space of the New Europe“ . Organizatoriai VU, Valstybinis A.Puškino vardo rusų kalbos institutas, Baltijos rusų institutas. Latvija, Ryga. 2005-04-28/ 2005-04-30. Pranešimas «Использование интернетных ресурсов в обучении РКИ».Respublikinė mokslinė-metodinė konferencija ‚,Rusų (užsienio) kalbos komunikacinės kompetencijos ugdymas bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose“, 2005-03-22, Šiauliai, ,,Romuvos vid. mokykla“. Pranešimas «Использование интернетных ресурсов в развитии коммуникативной компетенции»

  16. Tarptautinė konferencija ,,Humanitariniai mokslai ir naujoji Europa“, VDU, 2005 sausio 13-14. Pranešimas “Temporal Peculiarities of the Text Structure in the Short Novel “Sula” by Toni Morrison”.

  Tarptautinė konferencija "Co-operation on research training in the Baltic Sea Area". Ryga, 2004 gegužė.

  17. Seminaras rusų kalbos mokytojams iš NVS ir Baltijos šalių Maskvoje, Valstybiniame A.Puškino vardo rusų kalbos institute. 2003 lapkričio 02 - 2003 lapkričio 08.

  Seminaras “Debatai aukštojoje mokykloje”, Druskininkai. 2001-10-30 – 2001-02-01

 • Research visits, qualification development courses
 • 1. Stažuotė Liublianos universitete, Slovėnija. 2012 m. gegužės 9 d. - 2012 m. gegužės 18 d.
  2.Stažuotė Abajaus vardo nacionaliniame pedagoginiame universitete, Kazachija. 2011 m. lapkričio 24 d. - 211 gruodžio 18 d.
  3. Stažuotė Hyderabado Anglų ir kitų užsienio kalbų universitete, Indija, 2011 m. sausio 6 d. - 2011 m. balandžio 1 d.
  4. Stažuotė M. Tanko valstybiniame Pedagoginiame universitete, Minskas, Baltarusija, nuo 2010-03-10 iki 2010-03-17
  5. Sankt Peterburgo tarptautinis kultūrinis istorinis vasaros universitetas prie Rusijos mokslų akademijos Sankt Peterburgo Istorijos instituto. 2009-07-17/29.
  6. ŠMM, UPC kvalifikacijos kėlimas ,,Europos aplanko būsimiems kalbų mokytojams taikymas Lietuvoje“. Seminaras, VPU, 2008 birželio18-19 d. (12 valandų). Vedė doc.dr. David Newby (Austrija).
  7. Kvalifikacijos kėlimas ,,Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos e.mokymosi aplinka“. 32 val. kursas. 2008 birželis. Baltijos edukacinių technologijų institutas. ( Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA)
  8. Mokslinė stažuotė Erfurto universitetas. 2008 metų birželio 30 – liepos 9 d.
  9. Komandiruotė: 12-oji Kinijos tarptautinė studijų mugė. 2007 m. kovo 1-12 d. Pekinas, Šanchajus (Kinija).
  10. Mokslinė stažuotė Krokuvos pedagoginiame universitete, Lenkija, 2007 m. birželio 19-25 d.
  11. Stažuote Erfurto universitete, Vokietijoje. Nuo 2006-06-19 iki 2006-06-26.
  12. Stažuotė Didžiojoje Britanijoje, Noridže „Multimedia and New Technologies in Language Teaching“., 2004-07-18 – 2004-07-31.
  13. “Švietimo plėtotės Rusijoje” programos ir Aukštojo mokslo palaikymo programos (“Atviros visuomenės” institutas) remiamoje IV Tarptautinėje vasaros stovykloje “Komunikacinės kultūrų strategijos” Novosibirske (2001-08-01 – 2001-08-25) išklausytas paskaitų kursas ir apgintas mokslinis tiriamasis projektas.

 • Work in editorial boards
 • Filologijos fakulteto tęstinis mokslo darbų leidinys Kalba ir kontekstai. ISSN 1822-5357. (CSA duomenų bazė)

 • Work in national and international programmes
 • Nacionalinio egzaminų centro (NEC) Euopos sąjungos Struktūrinių fondų projektas „Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra“ (2007)

  Educational and science dissemination activities

 • Popular science and didactic publications
  1. Selmistraitis L. Seminars in English lexicology: Semantics. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011, 70 p. ISBN 9789955206293
  2. СельмистрайтисЛ. Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011, 104 p. ISBN 978-9955-20-657-6.
  3. Сельмистрайтис Л. Сборник упражнений по лексикологии современного русского языка. Vilnius, 2004, 2006. (5,25 spaudos lankai).
  4. Jasudavičiūtė R., Selmistraitis L. Seminars in English Lexicology: Word Structure. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, 50 p. ISBN 9955200863
 • Pedagogical work abroad
 • Vigo universitete, Ispanija, 2016 m. balandžio 17-22 d., ERASMUS programa

  Turino universitete, Italija, 2015 m. gegužės 09 –15 d., ERASMUS programa

  Vakarų Bohemijos universitete, Pilzenas, Čekija, 2014 m. balandžio 28 – gegužės 3, ERASMUS programa

  Fatih universitete Turkija, 2013 m. balandžio 21–27 d. , ERASMUS programa

  Liublianos universitete, Slovėnija. 2012 m. gegužės 9–18 d., ERASMUS programa

  Abajaus vardo nacionaliniame pedagoginiame universitete, Kazachija. 2011 m. lapkričio 24 d. - 2011 gruodžio 18 d.