Contacts

Assoc. Prof. Dr. Lina Murinienė

contacts

Address T. Ševčenkos g. 31, 214 kab.
Phone +370 5 233 38 43, +370 6 146 08 04
Internal telephone no. 2 323
Fax +370 5 233 52 99
E-mail lina.muriniene@leu.lt
Responsibilities

Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros vedėja
Lituanistikos fakulteto tarybos narė
Lituanistikos fakulteto bakalauro studijų komiteto pirmininkė
Lituanistinių tyrimų centro vadovė

Education and occupation

1990 m. baigtas Šiaulių pedagoginis institutas (dabar – Šiaulių universitetas) ir įgyta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija
1992–2000 m. Vilniaus universiteto kalbotyros krypties doktorantūros studijos

Scientific degrees and titles

2000 m. humanitarinių mokslų (filologijos) daktarė
2012 m. docento pedagoginis vardas

Professional experience

1995–1999 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo vyriausioji kalbos konsultantė
1997–2006 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių kalbos katedros lektorė
2002–2004 m. UAB vertėjų biuro „Magistrai“ redaktorė
2004–2007 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė, Kalbos konsultacijų banko vadovė
2007–2010 m. Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Liuksemburge nacionalinė ekspertė
2007–2011 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėja
nuo 2011 m. Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros vedėja

Foreign languages known

Anglų, rusų, latvių.

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Fonetika, Teksto redagavimo teorija, Gramatikos normos ir dabartinė vartosena, Redagavimo praktikumas, Specialybės kalbos kultūra (anglų filologijos studentams).

 • Master studies
 • Bendroji kalbotyra, Fonologija, Teksto kūrimo teorija, Lyginamoji baltų ir skandinavų filologija.

  Research activities

 • Research areas
 • Lietuvių filologija.
  Fonetika, fonologija, dialektologija, kompiuterinė lingvistika, kalbos politika, kalbos norminimas ir kodifikacija, kalbos pragmatika.

 • Scientific publications
 • Mokslinių publikacijų sąrašas po disertacijos gynimo (nuo 2000 metų)

  MOKSLO MONOGRAFIJA

  1. Murinienė L. Rytinių šiaurės žemaičių fonologija: vokalizmas ir prozodija. ISBN 978-9955-704-39-3. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007, 304 p.

  STRAIPSNIAI periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, esančiuose tarptautinėse duomenų bazėse:

  - Lietuvos periodiniuose:

  1. Murinienė L. [kartu su A. Girdeniu]. Kirčio atitraukimo į proklitiką savitumai rytinėje šiaurės žemaičių tarmėje. – Baltistica. ISSN 0132-6503, 2001, t. XXXVI (1), p. 87–102 (leidinys įtrauktas į MLA International Bibliography, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts tarptautines duomenų bazes).

  2. Murinienė L. Jungtukų ir jungiamųjų žodžių vartojimo dažnis sakytinėje kalboje. – Kalbos kultūra. ISSN 0130-2795, 2005, nr. 78, p. 162–170 (leidinys įtrauktas į CEEOL (2002–2005 m.), MLA International Bibliography tarptautines duomenų bazes).

  3. Murinienė L. Verstinių Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų pavadinimų sandaros tipai. – Kalbos kultūra. ISSN 0130-2795, 2008, nr. 81, p. 151–165 (leidinys įtrauktas į MLA International Bibliography tarptautinę duomenų bazę).

  4. Murinienė L. Rytinių šiaurės žemaičių fonologinė sistema: mitai ir tikrovė. – Baltistica. ISSN 0132-6503, 2010, XLV (1), p. 55–63 (leidinys įtrauktas į MLA International Bibliography, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts tarptautines duomenų bazes).

  5. Murinienė L. Veiksmažodžio „skatinti“ vartosena verstiniuose Europos Sąjungos dokumentuose. – Kalbos kultūra. ISSN 0130-2795, 2012, nr. 85, p. 103−112 (leidinys įtrauktas į CEEOL (2002–2005 m.), MLA International Bibliography tarptautines duomenų bazes).

  STRAIPSNIAI kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose:

  - Lietuvos:

  1. Murinienė L. Akmenės šnektos balsinių fonemų klasifikacija ir jų diferencinių požymių hierarchija. – Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. ISNN 1392-8600, 2002, t. 1 (4), p. 22–29.

  - užsienio:

  1. Murinienė L. Patskaņa e asimilācija Akmenes izloksnē. – Valoda-2005. Valoda dažādu kultūru kontekstā (zinātnisko rakstu krājums XV). ISBN 9984-14-273-6. Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2005, 53.–57. lpp.

  2. Murinienė L. Valodas normēšanas un normu izkliedes problēmas globalizācijas kontekstā. – Valoda-2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā (zinātnisko rakstu krājums XVI). ISBN 9984-14-273-6. Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2006, 36.–40. lpp.

  3. Muriniene L. Lithuanian Language Etiquette: Inherited and Borrowed Greetings and Farewell Formulas. – Valoda-2012: Valoda dažādu kultūru kontekstā (zinātnisko rakstu krājums). ISBN 978-9984-14-601-0. Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2012, 303.-311. lpp.

  4. Муринене Л. Отношение молодежи к литовским формулам прощания 'viso gero' (всего хорошего) и 'sudiev' (с богом). – Рациональное и эмоциональное в русском языке: Международный сборник научных трудов. ISBN 978-5-7017-1964-2. Москва: МГОУ, 2012, с. 345–349.

  NERECENZUOTA SPAUSDINTA MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

  - tarptautinių konferencijų:

  1. Murinienė L. Modalumo raiškos tendencijos dalykiniuose tekstuose. – Tarptautinės Jono Jablonskio konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2001, p. 15.

  2. Murinienė L. Elektroninė bendrinės kalbos normų sklaida. – Bendrinė kalba ir visuomenė. Tarptautinės Jono Jablonskio konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, p. 24–26.

  3. Murinienė L. Kalbos normų sklaidos internetu dabartis ir perspektyvos. – Материалы XXXV международной филологической конференции. Балтийские языки: культура речи и стилистика (тезисы докладов). Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2006, с. 29–30.

  4. Murinienė L. Balsių kiekybės opozicija ir jos neutralizacija rytinių šiaurės žemaičių tarmėje. – 43. Artura Ozola dienas konference. Alvils Augstkalns (1907–1940) un baltu valodu pētniecība (anotācijas un tēzes). Rīga: Latvijas universitāte, 2007, 24. lpp.

  5. Murinienė L. [kartu su D. Pūriene]. Joto tarptautiniuose žodžiuose rašymo ir tarimo problemos. – 44. Artura Ozola dienas konference. Valodas skaņas un burti, to savstarpējās attieksmes (referātu anotācijas un kopsavilkumi). Rīga: Latvijas universitāte, 2008, 23.–24. lpp.

  6. Murinienė L. [kartu su D. Pūriene]. Jotas tarptautiniuose žodžiuose: tarties tyrimas // 45. Artura Ozola dienas konference. Baltu valodas diahroniska un areālā aspektā. Veltījums Jurim Plākim (1869–1942) 140. Gadadiena (referātu anotācijas un kopsavilkumi). Rīga: Latvijas universitāte, 2009, 36.–37. lpp.

  7. Murinienė L. Tarptautinių žodžių, turinčių V+i tipo hiatą, rašybos ir tarties problemos. – Tarptautinės mokslinės konferencijos „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“ pranešimų tezės. Vilnius, 2012 m. rugsėjo 27 d. Tezės skelbtos internete www.vpu.lt/document.aspx?id=13195.

  8. Murinienė L. Tarptautinių žodžių hiato [i] + [e] tarties problemos. – Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija (pranešimų tezės). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 46–47.

  - nacionalinių konferencijų:

  1. Murinienė L. Atsisveikinimo formuluočių „sudiev“ ir „viso gero“ konkurencija. – LEU Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros ir Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokslinės metodinės konferencijos „Šiuolaikinės lituanistikos įžvalgos: teorija ir praktika“ pranešimų tezės. Vilnius, 2012 m. kovo 23 d. Tezės skelbtos internete: http://www.lituanistai.vpu.lt/images/stories/TEZS_GALUTINIS_1.pdf

  RECENZUOTA SPAUSDINTA MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

  - tarptautinių konferencijų:

  1. Murinienė L. Lithuanian Language Etiquette: Inherited and Borrowed Greetings and Farewell Formulas // Conference on the Baltic Studies in Europe. Stockholm: Södertörn University, 12-15/06/2011. Tezės skelbtos internete: https://www.dropbox.com/login?email=conference.balticstudies%40sh.se&cont=/invite%3Fk%3D55aa1dbda69795d727c84ba4d78c2141#login

  2. Murinienė L. Pronunciation problems of Standard Lithuanian: an experimental study of the consonant [j] and the vowel [i] in international words // Baltiškųjų studijų pažangos asociacijos (Association for the Advancement of Baltic Studies) konferencija „The Global Baltics: The Next twenty Years“: Chicago: University of Illinois, April 26-28, 2012. Tezės skelbtos internete http://depts.washington.edu/aabs/2012-chicago-conf/2012%20AABS%20Abstracts%20Apr24.pdf

  3. Murinienė L. Verstiniai Europos Sąjungos teisės aktai ir jų kalbos įtaka lietuvių administraciniam stiliui (Translations of the European Union Legislation and Their Impact on the Lithuanian Administrative Style). – Tarptautinės mokslinės konferencijos „Stilistika šiuolaikinio mokslo ir globalizacijos kontekste“ pranešimų tezės. Vilnius, 2012 m. lapkričio 9–10 d. Tezės skelbtos internete http://www.lituanistai.vpu.lt/images/stories/Tezs_STILISTIKA.pdf.

  4. Murinienė L. Lietuvių kalba globalizacijos sąlygomis. – Tarptautinės mokslinės konferencijos „Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste“ tezės. Vilnius: Edukologija, 2013, p. 72–73.

  5. Муринене Л. О некоторых проблемах стандартизации литовской грамматики: конкуренция падежей. – Глагольные и именные категории в системе функциональной грамматики. Сборник материалов конференции 9-12 апреля 2013 г. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2013, с. 188-192.

  Project activities

 • National projects
 • 2011–2012 m. projekto „Europos Sąjungos dokumentų kalbos tyrimas“ pagal VLKK Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdytoja.

  2012–2014 m. projekto „Lietuvių kalbos sintaksės normų ir rekomendacijų santykio su dabartine vartosena tyrimas“ (K-2/2012) pagal VLKK Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vadovė.

 • Projects of EU Structural Funds
 • 2011–2012 m. projekto „Dalyko mokytojų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Vilniaus pedagoginiame universitete“ (pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“) ekspertė vykdytoja.

  2011–2013 m. projekto „Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-007 priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ vykdytoja.

  Applied research activities

 • Expert activities
 • Nuo 2012 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė; Tarties ir kirčiavimo, Laikinosios „Vertimo vadovo“ ir Vadovėlių vertinimo pakomisių narė; VLKK Kalbos programų koordinavimo tarybos narė.
  2003–2012 m. – kviestinė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertė.
  Straipsnių rinkinio „Kalba ir žmonės“ (sudarytojas Artūras Judžentis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 268 p., ISBN 978-9955-33-486-6) recenzentė.
  Reginos Kliukienės monografijos „Šiaurės žemaičių tarmės konsonantizmas: akustinės ir audicinės ypatybės“ (Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011, 168 p., ISBN 9789955634775) recenzentė.
  Juozo Aleksandravičiaus „Kretingos tarmės žodyno“ (sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Daiva Vaišnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, XL, 512 p., ISBN 978-609-411-072-6) recenzentė.

 • Scientific conferences, seminars
 • Dalyvavimas mokslinėse konferencijose per pastaruosius 5-erius metus

  1. 2009 m. kovo 20–21 d. Latvijos universiteto 45-oji tarptautinė Arturo Ozolo konferencija: Jotas tarptautiniuose žodžiuose: tarties tyrimas [bendraautorė D. Pūrienė].

  2. 2011 m. birželio 12–15 d. Södertörno universiteto (Stokholmas) 9-oji tarptautinė baltiškųjų studijų Europoje konferencija: Lithuanian Language Etiquette: Inherited and Borrowed Greetings and Farewell Formulas.

  3. 2012 m. sausio 26–27 d. Daugpilio universiteto XXII tarptautinė mokslinė konferencija „Zinātniskie lasījumi“: Lietuvių kalbos etiketas: atsisveikinimo formuluotė „sudiev“.

  4. 2012 m. kovo 23 d. LEU Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros ir Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokslinė metodinė konferencija „Šiuolaikinės lituanistikos įžvalgos: teorija ir praktika“: Atsisveikinimo formuluočių „sudiev“ ir „viso gero“ konkurencija.

  5. 2012 m. balandžio 26–28 d. Baltiškųjų studijų pažangos asociacijos (Association for the Advancement of Baltic Studies) konferencija „The Global Baltics: The Next twenty Years“ (Ilinojaus Universitetas, Čikaga): Pronunciation problems of Standard Lithuanian: an experimental study of the consonant [j] and the vowel [i] in international words.

  6. 2012 m. rugsėjo 27 d. LEU tarptautinė konferencija „XXI a. kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“: Tarptautinių žodžių, turinčių V+i tipo hiatą, rašybos ir tarties problemos.

  7. 2012 m. spalio 18–20 d. VU tarptautinė konferencija, skirta profesoriui Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti: Tarptautinių žodžių hiato [i] + [e] tarties problemos.

  8. 2012 m. lapkričio 9–10 d. LEU ir VU tarptautinė konferencija „Stilistika šiuolaikinio mokslo ir globalizacijos kontekste“: Verstiniai Europos Sąjungos teisės aktai ir jų kalbos įtaka lietuvių administraciniam stiliui (Translations of the European Union Legislation and Their Impact on the Lithuanian Administrative Style).

  9. 2013 m. vasario 21–22 d. LEU, VU ir VDU tarptautinė konferencija „Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste“: Lietuvių kalba globalizacijos sąlygomis.

  10. 2013 m. kovo 29 d. LKI ir partnerių Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas“ baigiamoji konferencija: Lietuvos edukologijos universitetas – ištikimas lietuvių kalbos mokytojų partneris.

  11. 2013 m. balandžio 9–12 d. Rusijos mokslų akademijos Lingvistinių tyrimų instituto tarptautinė konferencija „Глагольные и именные категории в системе функциональной грамматики“: О некоторых проблемах стандартизации литовской грамматики: конкуренция падежей.

 • Research visits, qualification development courses
 • 2012 m. balandžio–gruodžio mėnesiais pagal LEU įgyvendinamą projektą „Lietuvos edukologijos universiteto strateginė plėtra ir struktūros optimizavimas“ (SFMIS numeris VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-014) dalyvauta universiteto ir jo akademinių padalinių tarybų narių mokymuose tobulinant specialiąsias kompetencijas.

 • Work in national and international programmes
 • Dalyvaujama 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje (pagal priemones „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ ir „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas), taip pat dalyvaujama nacionalinėje Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programoje.

 • Work in research institution and organisation activities
 • Baltiškųjų studijų pažangos asociacijos (Association for the Advancement of Baltic Studies), JAV, narė.
  Lietuvių kalbos draugijos narė.

  Educational and science dissemination activities

 • Popular science and didactic publications
 • Mokslo populiarinamieji leidiniai

  1. Murinienė L. Akmeniškių šnekta ir skiriamosios jos ypatybės. – Akmenė: kraštas ir žmonės (kraštotyrоs monografija, sud. L. Rozga). ISBN 978-609-455-055-3. Utena: UAB „Utenos Indra“, 2012, 114–117.

  Didaktiniai leidiniai

  1. Murinienė L. Redagavimo praktikumo tekstai. Kompaktinė plokštelė. Metodinė priemonė. ISBN 978-9955-20-628-6. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.

  2. Murinienė L. Kalbos kultūros pratimai ir tekstai. ISBN 9955-424-97-4. Vilnius: Presvika, 2003, 3 sp. l.

 • Public lectures
 • Viešos paskaitos ir seminarai, vesti per pastaruosius 5-erius metus

  2009 m. Liuksemburge, Europos Komisijos Vertimo raštu generaliniame direktorate, kartu su vertėjų grupe rengtas seminaras „Be wise when you revise“ (Būk išmintingas redaguodamas). Tikslinė auditorija – Europos Komisijos ir Europos Parlamento pareigūnai ir vertėjai.
  2010 m. Liuksemburge, Europos Parlamento Vertimo raštu generaliniame direktorate, rengti sintaksės tvarkybos seminarai, skirti Jono Jablonskio 150-osioms gimimo metinėms. Tikslinė auditorija – Europos Parlamento pareigūnai ir vertėjai.
  2011 m. Lietuvių kalbos institute skaityta paskaita „Naujausi sintaksės patarimai ir praktinis jų taikymas“. Tikslinė auditorija – kalbos tvarkytojai ir redaktoriai.
  2012 m. kovo 5–15 d. Kaliningrado Imanuelio Kanto universiteto studentams lituanistams skaityta paskaita „Graikų indėlis į Europos gramatiką“.
  2012 m. kovo 27–balandžio 1 d. Liuksemburge, Europos Parlamento Vertimo raštu generaliniame direktorate vestas kalbos seminaras, dalyvauta vaizdo konferencijoje Liuksemburgas – Briuselis, susitikta su vertėjais ir redaktoriais, diskutuota verstinių tekstų taisyklingumo klausimais. Tikslinė auditorija – Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos, Regionų komiteto, Leidinių biuro, Europos Komisijos, Teisingumo Teismo ir kt. institucijų pareigūnai, vertėjai, redaktoriai.
  2012 m. balandžio 4–6 d. Panevėžyje, Vilniuje, Kaune vestas seminaras „Naujausi kalbos, kultūros ir literatūros tyrinėjimai: aktualios temos, skaitmeniniai ištekliai ir jų integracija lietuvių kalbos pamokose“. Tikslinė auditorija – Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės rajonų mokytojai lituanistai.
  2012 m. lapkričio 22 d. Kaune vestas seminaras „Teorinės ir praktinės redagavimo nuostatos“. Tikslinė auditorija – „Šviesos“ ir „Alma litteros“ redaktoriai.
  2012 m. lapkričio 30 d. kalbos praktikos centre „Lingua Lituanica“ vestas kalbos seminaras „Sintaksės patarimai: realioji vartosena ir normos“. Tikslinė auditorija – Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijų kalbos tvarkytojai, terminologai, stilistai ir redaktoriai.
  2013 m. kovo 8 d. skatyta paskaita Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto studentams „Pastarųjų metų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų komentaras“.