Contacts

Dr. Giedrė Kvieskienė

contacts

Address Studentų st. 39
Phone +370 5 260 78 84
Internal telephone no. 1 684
E-mail giedre.kvieskiene@leu.lt
Responsibilities

Socialinės komunikacijos instituto direktorė

Education and occupation

1975 – 1980 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete. Įgijo istorikės pedagogės metodininkės specialybę.

1984-1988 m. apgynė socialinių mokslų (edukologijos) daktarės disertaciją Peterburgo (Rusija) kultūros institute.

Scientific degrees and titles

Socialinių mokslų daktarė 1988, docentė 1991, profesorė 2008

Professional experience

Nuo 1980 iki 1988 metų dirbo Lietuvos kultūros centro vyr. moksline bendradarbe, direktoriaus pavaduotoja.
1988 - 1996 m. Lietuvos Kultūros darbuotojų tobulinimosi institute vadovavo Kultūros švietimo katedrai.
Nuo 1996 iki 1998 metų dirbo Švietimo ir mokslo ministerijoje, papildomo ugdymo skyriaus vedėja. Nuo 1981 metų iki šiol dėsto Vilniaus pedagoginio universiteto Meninio ugdymo, Pedagogikos, Socialinės pedagogikos, Socialinės sanglaudos katedrose.

Foreign languages known

Lietuvių: puikus;
rusų: puikus;
anglų: puikus;
lenkų:pradinis.

Other activities

Kartu su Vilniaus pedagoginio universiteto kolegomis 1999 metais įkūrė Socialinės pedagogikos katedrą, kuriai vadovavo iki 2004 metų. 2004 metais įkūrė Socialinės komunikacijos institutą, kuriam vadovauja iki šiol. 2007 metais Vilniaus pedagoginio universiteto Senato sudaryta Socialinių mokslų srities edukologijos krypties habilitacijos komisija patvirtino Giedrės Kvieskienės habilitacijos tinkamumą habilitacijos reikalavimams. 2008 metais Vilniaus pedagoginio universiteto Senatas išrinko Giedrę Kvieskienę profesore.

Giedrė Kvieskienė yra viena iš pirmojo po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos kultūros kongreso (1991 m.) iniciatorių, Vaikų vasaros poilsio (1995 m.), Nacionalinės vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos (1996 m.), Vaikų ir paauglių socializacijos bei Pilietinio ugdymo programų autorių, Socialinių pedagogų įvedimo darbo grupės pirmininkė, Tarpžinybinės vaiko gerovės komisijos narė.
Visuomeninė veikla

• Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos direktorė.
• Laikinųjų vaikų globos namų "Atsigręžk į vaikus" steigėja, valdybos pirmininkė.
• Projekto „Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių – pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas“ vadovė.
• Projekto „Vaikų gerovės srities specialistų rengimui bei kvalifikacijos kėlimui būtinos infrastruktūros sukūrimas Vilniaus pedagoginiame ir Klaipėdos universitetuose“ vadovė.
• Lietuvos Respublikos Seimo darbo grupės Šeimos koncepcijai parengti narė.
• Socializacijos, Narkomanijos prevencijos, Vaikų ir paauglių nusikalstamumo, Kryptingo užimtumo programų valdymo grupės narė.
• ŠMM užsakomojo tyrimo „Lėšų, skirtų pažintinei veiklai bendrojo lavinimo mokyklose, panaudojimo efektyvumas” vadovė.
• ŠMM užsakomojo tyrimo „Mokinių kultūrinės edukacijos poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“ vadovė.
• 2005-2009. PhD-Act; New Models of Activism in European Social Work. First 3 rd Circle Module for European excelence in PhD Studies of the Social Profesions. ).
• 2005-2009. ERASMUS. Koncorsiumo partneriai: Bielefeldo universitetas, Vokietija, Kauno Technologinis universitetas, Lodzės universitetas, Liverpulio universitetas, Jungtinė karalystė, Messina universitetas, Italija, Gdansko universitetas, Lenkija, Arhus universitetas, Danija, Laplandijos universitetas, Suomija, Ioanina universitetas, Graikija, Wuperatal universitetas, Prieiga per internetą:http://drupal.phd-act.info/node/117
• Tempus IV. Advancing the three cycle system in social work education in six European countries.
• Europos Tarybos ekspertas sociokultūrinio ugdymo klausimais (a member of EU Committee, Advisory Group on policies and practices for teaching socio cultural diversity (ED-DS). 2006 - 2009.
• Europos Pilietinio ugdymo tinklo ekspertas,(NESE - Networking European Citizen Education ).
• CIVITAS INTERNATIONAL tinklo ekspertė.

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Socialinė pedagogika, Prevencinė pedagogika, Socialinė komunikacija. Baigiamasis studijų darbas.

 • Master studies
 • Socialinės komunikacijos paradigmos.

  Research activities

 • Research areas
 • Pozityvioji socializacija, socialinė pedagogika, socialinis darbas, vaikų ir jaunimo gerovės indeksai

 • Scientific publications
 • Kvieskienė G., Socialinėspolitikos paradoksai: tarp išgyvenimo ir kokybės. Socialinis ugdymas: mokslo darbai, Socialinis darbas ir ugdymas. Socialinis ugdymas: mokslo darbai, Socialinis darbas ir ugdymas. T. 24, ISSN 1392-9569 p. 57- 69 (SocINDEX with Full Text (EBSCO), SocINDEX (EBSCO), TOC Premier (EBSCO).

  Kvieskienė G., Ugdymo paradoksai: tarp reformos ir krizės. Socialinis ugdymas: mokslo darbai, Socialinis ugdymas. Nr. 9 (22) (2009), p. 17 – 35. ISSN 139-9569 (SocINDEX with Full Text (EBSCO), SocINDEX (EBSCO), TOC Premier (EBSCO).

  Kvieskienė G., Indrašienė V., Merfeldaitė O. Socialinės pedagoginės pagalbos komandos narių atrankos kriterijai // Pedagogika. – T. 83 (2006), ISSN 1392-0340, p. 103-108, EBSCO Information services of databases, http://www.ebsco.com; Modern Language Association Bibliography: http:// International Bibliography: http:// www. mla.org

  Kvieskienė G., Gorlanova J. Sociocultural integration challenges in modern society: based on hypothesis and research hoc Advisory group on policies and practices for teaching sociocultural diversity ED-DS (2006) // Socialinis ugdymas: mokslo darbai, Socialinis darbas ir ugdymas. 2008, Nr. 5 (16), p. 5–30. ISSN 1392-9569 (SocINDEX with Full Text (EBSCO), SocINDEX (EBSCO), TOC Premier (EBSCO).

  Kvieskienė G. Paradoxes of social policy: between reform and crisis : 7th annual TiSSA plenum & preconference : August 23 to 28, Vilnius, Lithuania. ISBN 9789955204435 P.115.

  Kvieskienė G., Petronienė O. Neformaliojo vaikų švietimo prieinamumas // Socialinis ugdymas. T. 14 (2007), p. 60 – 79. - ISSN 1392-9569.SocINDEX with Full Text (EBSCO), SocINDEX (EBSCO), TOC Premier (EBSCO).

  Kvieskienė, G. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija. Lithuanian College of Democracy//Demokratijos mokykla, sud. Kvieskienė G., Vilnius: Presvika, 1997, p.8-13. ISBN: 9986-805-17-1, prieiga per internetą: http: ERIC #: ED434056.

  Kvieskienė G. (ed), Demokratijos mokykla (Democracy School). Lithuanian College of Democracy. Vilnius. 1997, 192 p. ISBN 9986-805-17-1, ERIC #: ED434056

  Kvieskienė, G. Demokratijos pamokos. Democracy Lessons//Demokratijos mokykla, sud. Kvieskienė G., Vilnius: Presvika, 1997, p.8-13. ISBN: 9986-805-17-1, prieiga per internetą: http: ERIC #: ED434056,

  Kvieskienė G., Metcalf, K., Nixson, W.A, Patrick, J.J., Vontz,T.S. Implementation of Project Citizen in Indiana, Latvia and Lithuania, in Project Citizen in Indiana, Latvia, and Lithuania, USA: ERIC, 2000, p. 103-125. ISBN 0-941337-25-4

  Kvieskienė G., Žadeikaitė L., Patrick J. J. Constitutional Democracy in Lithuania//Civic Education in Teacher Education. Volume 4. The Social Studies Development Center of Indiana University in Association with Civitas: An International Civic Education Exchange Program. Edited by Gregory E. Hamot, John J. Patrick and Gregory E. Hamot: Indiana University Social Studies Development Center. 2005. 180-217 p. ISBN 0-9773916-0-4,

  Kvieskienė. G. Civic Education in Pre-Service Training Program for Teachers and Children Welfare Professionals//Social Work&Society. The International Online - Only Journal. Vol.4 (2006), Issue 1. ISSN: 1613 – 8953. Prieiga per internetą: http://www.socwork.net/2006/1/debate/kvieskiene

  Giedre Kvieskiene and Jozef Podgorecki. Socialinė komunikacija. (Vilnius, UAB "Baltijos kopija", 2003), pp.92-98

  Kvieskienė, G., Masson, T. C. Integrating Civic Education and Social Work: the Social Educator Master’s Degree Program at Vilnius Pedagogical University. Civic Education in Teacher Education, Volume 3, The Social Studies Development Center of Indiana University in Association with Civitas: An International Civic Education Exchange Program. Edited by Gregory E. Hamot, John J. Patrick and Robert S. Leming: Indiana University Social studies Development Center, USA, 2004,. ISBN 0-941339-28-9, p. 189–215

  Kvieskienė, G. Development of Positive Educational Paradigms: Theory and Practice Entwicklung erziehugs - wissenschafticher Paradigmen: Gerd- Bodo von Carlsburg (Hrsg./ed.) PETR LANGEuropäischer Verlag der Wissenschaften. Theorie und Praxis, Sonderdruck 2007, p.123-132

  Kvieskienė, G. Balkutė A.Child Welfare Profesionals‘ training by integration USA‘s models of Civic and Democracy Education in Vilnius Pedagogical University. Tatar State Humanitarian Pedagogical University, 2007, p. p. 139 –143 ISBN 5-98245-030-8

  Kvieskienė, G., Indrašienė, V. The Social Work Master‘s Degree program at Social Communication Institute. Challenges in Global constitutional Democracy and Democracy Education: Volume 10, Vilnius Pedagogical University, 2005, p. 7–39. ISSN 1392-9569;

  Zaleskienė, I., Kvieskienė, G. Pilietinės visuomenės ugdymas telkiant bendruomenes. Socialinis ugdymas. - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006, T. 12, ISSN 1392-9569, p. 7 – 18,

  Kvieskienė G. Socialinio pedagogo kompetencijos samprata // Pedagogika. – T. 53 (2001), p. 63-67

  Kvieskienė, G., Šimaitis, A. Socialinio pedagogo kompetencijos metmenys. Socialinis ugdymas IX. 2005. 7–14 p. ISSN 1392-9569.

  Kvieskienė G., Socialinė integracija ir socialinė reabilitacija. // Socialinis ugdymas. T. 13 (2006), p. 5 – 7. - ISSN 1392-9569.

  Kvieskiene G. Sociocultural Integration Challenges in Modern Society. TISSA. The International „Social Work and Society“ Academy. - Kaunas: Technologija, 2007. p. 129-130.

  Indrašienė V., Kvieskienė G., Merfeldaitė O. Tarpdalykinės socialinės-pedagoginės pagalbos komandos veiklos modelis, sprendžiant vaikų socialinės atskirties problemas. Tiltai. Nr. 4 (41).- Klaipėdos universitetas, 2007, ISSN 1392-3137, p. 97-108.

  Kvieskienė G., Ruika, D., Zaijvej S., Žadeikaitė L. Sergančiųjų narkomanija socialinės reabilitacijos ypatumai. // Socialinis ugdymas. T. 13 (2006), p. 93 – 153. - ISSN 1392-9569

  Monografijos, STUDIJOS, VADOVĖLIAI

  Kvieskienė G. Pozityvioji socializacija. – Vilnius: VPU Leidykla. 2005. 184 p. ISBN 9955-20-021-9, prieiga per internetą: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:B.03~2005~ISBN_9955-20-021-9/DS.001.0.01.BOOK

  Kvieskienė G. Socializacija ir vaiko gerovė.- Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2003. 249 p.ISBN 9955-568-04-06, prieiga per internetą: www.vpu.lt/bibl/elvpu/37059.pdf

  Kvieskienė G. Pozityvioji socializacija kaip ugdymo paradigma. Habilitacijai teikiamų darbų apžvalga. Socialiniai mokslai, edukologija (07S). Vilnius, 2007 - 44 p.- ISBN 978- 9955- 20-213-4

  Kvieskienė G., Žadeikaitė L., Patrick J. J.Constitutional Democracy in Lithuania. Edited by Gregory E. Hamot, John J. Patrick and Gregory E. Hamot: Indiana University Social Studies Development Center. 2005. 99-137 p. ISBN 0-9773916-0-4.

  Imbrasienė G., Jociūtė A., Kvieskienė G., Mikalauskaitė, A., Pūras, D., Stonienė, L., Slušnys,L. Children and Women in Lithuania: (Publishing by Lithuanian National Committe for UNICEF through a Granto from the UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe), Vilnius: Valgra, 2003, 73p. ISBN 9955-493-11-9

  Kvieskienė G. Kvieska V., Socialinės partnerystės įtaka inovacijoms. V. 2011, 210 p.

  Metodiniai darbai, susiję turinio sklaida

  Gyvenimo laisvėje vadovas / sudarė Giedrė Kvieskienė, Odeta Merfeldaitė, Asta Railienė … [et al.]. - Vilnius : Baltijos kopija, 2008. - 172 p. : iliustr. - ISBN 978-9955-568-63-6

  Evaldas Karmaza, Algimantas Šimaitis, Giedrė Kvieskienė, Marija Barkauskaitė, Renata Garckija, Elena Kasperavičiūtė, Odeta Merfeldaitė, Sandra Valantiejienė, Diana Ingelevič. Prekyba moterimis ir vaikais: metodiniai patarimai pedagogams. Prevencinės veiklos aspektai. Internetinė knyga. 2006.

  Merfeldaitė O., Piliavecas A., Zaivej S., Uscila R., Kanapinskaitė J., Railienė A., Kvieskienė, G. Vaikų, iškrentančių iš bendrojo lavinimo sistemos, skaičiaus mažinimas: prevencinių grupių veikla ugdymo institucijose. Mokomoji knyga. – Vilnius: Baltijos kopija, p. 234, 2007.

  Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių-pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas : metodinė mokymų medžiaga / sudarytojai Giedrė Kvieskienė, Živilė Barkauskaitė-Lukšienė. - Kaunas : Arx Baltica, 2008- Kn. 1. - 2008. - 300 p. - ISBN 978-9955-755-79-1

  Indrašienė V., Kvieskienė G. Socialinio darbo ypatumai vaikų globos namuose: metodinė priemonė. Vilnius: Lodvila, 2008, 115 p. ISBN 978-9955-786-06-1.

  Kvieska V., Kvieskienė G. Finansų valdymas // Vadovas mokytojui. Prieiga per internetą: http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod4/.

  Kvieskaitė E., Kvieskienė G. Specialiųjų terminų žodynas // Vadovas mokytojui. Prieiga per internetą: http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod4/.

  Kvieskienė G., Kvieskaitė E. Paslaugos // Vadovas mokytojui. Prieiga per internetą: http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod4/.

  Kvieskienė G., Zaleskienė I. Tausojantis vartojimas // Vadovas mokytojui. Prieiga per internetą: http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod4/.

  Numgaudienė A., Kvieskienė G. Sauga ir sveikata // Vadovas mokytojui. Prieiga per internetą: http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod4/.

  Targamadzė V., Kvieskienė G. Įvadas į vartotojų švietimą // Vadovas mokytojui. Prieiga per internetą: http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod4/.

  Vadovas mokytojui / Sud. G. Kvieskienė. Prieiga per internetą: http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod4/.

  Skaityta kviestinių pranešimų pasaulinio ir europinio lygio konferencijose, kongresuose:

  Kvieskienė, G. The discourse on welfare and education in Lithuania.Education and the Capability Approach – Towards a European Perspective for Welfare Service Research. Scientific Report. European Science foundation. Münster, Germany May 3-5, 2007; Prieiga per internetą: http://www.esf.org/fileadmin/be_user/ew_docs/06-241_Report.pdf;

  Kvieskienė, G. Sociocultural Integration Challenges in Modern Society. TiSSA Plenum 2006.4th annual meeting. Program. Prieiga per internetą: http://www.tissa.net/archive/archive_2006_program.htm

  Kvieskienė, G. Challenges of Socultural Integration on Prospect of EU Recommendation. TiSSA 2007: Abstracts. 5th annual. meeting.Program. Prieiga per internetą: http://www.tissa.net/tissa2007/t07_paper.htm

  Kvieskienė, G. Paradoxses of Social Policy in Lithuania. TISSA 2009: Abstracts. 9th annual. meeting. Program. Prieiga per internetą: http://www.tissa.net/tissa2009/t09_paper.htm

  Kvieskienė, G. Integrating Children with Disabilities in the Lithuanian society. Iš: Regional network for Children. General Assembly. NGO.UNICEF, Stambul, 2003, p. 120-136, prieiga per internetą: http://rnc.iatp.az/fragment/about_us/general_assembly/2003/meeting_minutes/Istambul,%20Turkey%202003%20-%20Agenda.pdf

  Project activities

 • National projects
 • Projekto „Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių – pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas“ vadovė.

  • Projekto „Vaikų gerovės srities specialistų rengimui bei kvalifikacijos kėlimui būtinos infrastruktūros sukūrimas Vilniaus pedagoginiame ir Klaipėdos universitetuose“ vadovė.
  • Lietuvos Respublikos Seimo darbo grupės Šeimos koncepcijai parengti narė.
  • Socializacijos, Narkomanijos prevencijos, Vaikų ir paauglių nusikalstamumo, Kryptingo užimtumo programų valdymo grupės narė.
  • ŠMM užsakomojo tyrimo „Lėšų, skirtų pažintinei veiklai bendrojo lavinimo mokyklose, panaudojimo efektyvumas” vadovė.
  • ŠMM užsakomojo tyrimo „Mokinių kultūrinės edukacijos poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“ vadovė.
  • 2005-2009. PhD-Act; New Models of Activism in European Social Work. First 3 rd Circle Module for European excelence in PhD Studies of the Social Profesions. ).
  • 2005-2009. ERASMUS. Koncorsiumo partneriai: Bielefeldo universitetas, Vokietija, Kauno Technologinis universitetas, Lodzės universitetas, Liverpulio universitetas, Jungtinė karalystė, Messina universitetas, Italija, Gdansko universitetas, Lenkija, Arhus universitetas, Danija, Laplandijos universitetas, Suomija, Ioanina universitetas, Graikija, Wuperatal universitetas, Prieiga per internetą:http://drupal.phd-act.info/node/117
  • Tempus IV. Advancing the three cycle system in social work education in six European countries.
  • Europos Tarybos ekspertas sociokultūrinio ugdymo klausimais (a member of EU Committee, Advisory Group on policies and practices for teaching socio cultural diversity (ED-DS). 2006 - 2009.
 • Projects of EU Structural Funds
 • Projekto „Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių – pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas“. (ESF-2.4-028) vadovė. 2005-2009.

  Projekto „Vaikų gerovės srities specialistų rengimui bei kvalifikacijos kėlimui būtinos in- frastruktūros sukūrimas Vilniaus pedagoginiame ir Klaipėdos universitetuose“ (BPD 04-ERPF-1.5.1-01-04/0027) vadovė. 2005-2009.

  Projekto „Kryžkelė: koalicija už lygių konkurencinių galimybių darbo rinkoje stiprinimą“ (EQ/2004/1130-12/488) vadovė. 2005- 2008

  Vaikų gerovės srities specialistų rengimui bei kvalifikacijos kėlimui būtinos infrastruktūros sukūrimas Vilniaus pedagoginiame ir Klaipėdos universitetuose/Vilniaus pedagoginiame universitete ir Klaipėdos universitete sukurti modernią infrastruktūrą, reikalingą vaikų gerovės specialistų švietimo ir mokslo veiklų vykdymui bei profesinių – pedagoginių kompetencijų tobulinimui . (ESF) vadovė. 2005 – 2009 m.

 • International projects
 • Tempus IV programos projekto „Advancing the three cycle system in social work education in six European countries“ vadovė Lietuvoje (2008–2012); 2007–2009 m.

  Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema „ Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“„Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų socialinės brandos įgyvendinimas“/Visuomenė ir asmens su klausos negalia savivertė socializacijos procese“ kvalifikacijos kursų lektorė; 2009

  „New models of activism in European Social work“ 3rd cycle studies PhD_ACT (Modulių doktorantams parengimas ir adaptavimas) 2006 – 2009m. Vykdančiosios grupės vadovė, modulio Cultural Diversity and Migration rengėja. www.phd-act.info

  Will to Dream. Paraiškovas: City College Manchester (Didžioji Britanija). SOCRATES projekto, vadovė

  Applied research activities

 • Compiled research publications
 • Kvieskienė Giedrė . Socialinis ugdymas: mokslo darbais. Nr. 9 (22) (2009), p. 17 – 35. ISSN 139-9569 (SocINDEX with Full Text (EBSCO), SocINDEX (EBSCO), TOC Premier (EBSCO)gdymas. T. 22 (2009), ISSN 1392-9569, p. 6-16 (SocINDEX with Full Text (EBSCO), SocINDEX (EBSCO), TOC Premier (EBSCO). Mokslinė redaktorė, Redakcinės kolegijos pirmininkė.

  Kvieskienė Giedrė. Logos. Mokslo darbai.Thomson ISI Arts and Humanities Citaton Index , The Philosopher's Index, Produced by Philosopher's Information Center, CEEOL. Redakcinės kolegijos narė.

  Kvieskienė Giedrė. Social Policy and Social Work in Transition. International, the English-language peer-reviewed journal. The EU-Tempus ‘ACES’ project that is implemented by Sheffield Halam University (UK), Tbilisi State University (Georgia), Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine), University of Ljubljana (Slovenia), Tallinn University (Estonia) and Vilnius Pedagogical University (Lithuania) launches Redakcinės kolegijos narė.

 • Expert activities
 • Europos Pilietinio ugdymo tinklo ekspertas, (NESE - Networking European Citizen Education ). Topics / Subjects: Didactics, Citizenship education/ civic education / democratic citizenship
  CIVITAS INTERNATIONAL tinklo ekspertė.
  Policies and Practices for Teaching Sociocultural Diversity” projekto ED-DS (2009) 24 Europos Tarybos ekspertė. (2006 – 2009), EU tarybos skurdo tinklo ekspertė 2012,Neformaliojo švietimo sąnaudų ir prieinamumo, kultūrinės edukacijos, jaunimo visuomeninio dalyvavimo, žalingo reklamos poveikio vaikams universalių daugiafunkcinių centrų steigimo galimybių problemos, Socialinės - pedagoginės ir psichologinės pagalbos mokykloje efektyvumas . Kartu su Europos Parlamento ekspertų tyrimo grupe ištirtos mokytojų ir universitetų vadovų sociokultūrinės kompetencijos. Tyrimais pagrįstas pozityviosios socializacijos teorinis modelis bei atskleisti jo valdymo mechanizmai. Tyrimo rezultatai apibendrinti straipsniuose ir monografijose (žr. publikacijų sąrašą.

 • Scientific conferences, seminars
 • Kvieskienė, G. The discourse on welfare and education in Lithuania.Education and the Capability Approach – Towards a European Perspective for Welfare Service Research. Scientific Report. European Science foundation. Münster, Germany May 3-5, 2007; Prieiga per internetą: http://www.esf.org/fileadmin/be_user/ew_docs/06-241_Report.pdf;

  Kvieskienė, G. Sociocultural Integration Challenges in Modern Society. TiSSA Plenum 2006.4th annual meeting.Program. Prieiga per internetą: http://www.tissa.net/archive/archive_2006_program.htm

  Kvieskienė, G. Challenges of Socultural Integration on Prospect of EU Recommendation. TISSA 2007: Abstracts. 5th annual. meeting.Program. Prieiga per internetą: http://www.tissa.net/tissa2007/t07_paper.htm

  Kvieskienė, G. Integrating Children with Disabilities in the Lithuanian society. Iš: Regional network for Children. General Assembly. NGO.UNICEF, Stambul, 2003, p. 120-136, prieiga per internetą: http://rnc.iatp.az/fragment/about_us/general_assembly/2003/meeting_minutes/Istambul,%20Turkey%202003%20-%20Agenda.pdf

 • Research visits, qualification development courses
 • Indianos universitetas, Educational School, Social Education Centre: 1999 (kovo-balandžio), 2000 (balandžio-gegužės), 2001 (balandžio-gegužės), 2002 (balandžio-gegužės), 2003 (kovo-balandžio), 2004 (spalio), 2005 (balandžio), 2006 (balandžio), 2007, 2010,2011 (balandžio) mokslo tiriamasis darbas, finansuota JAV Švietimo departamento per INTERNATIONAL CIVITAS programą.

 • Research exchange programmes
 • Coimbra, Portugalija 2009, Ryga, Latvija 2011,

 • Work in editorial boards
 • Kvieskienė Giedrė . Socialinis ugdymas: mokslo darbais. Nr. 9 (22) (2009), p. 17 – 35. ISSN 139-9569 (SocINDEX with Full Text (EBSCO), SocINDEX (EBSCO), TOC Premier (EBSCO)gdymas. T. 22 (2009), ISSN 1392-9569, p. 6-16 (SocINDEX with Full Text (EBSCO), SocINDEX (EBSCO), TOC Premier (EBSCO). Mokslinė redaktorė, Redakcinės kolegijos pirmininkė.

  Kvieskienė Giedrė. Logos. Mokslo darbai.Thomson ISI Arts and Humanities Citaton Index , The Philosopher's Index, Produced by Philosopher's Information Center, CEEOL. Redakcinės kolegijos narė.

  Kvieskienė Giedrė. Social Policy and Social Work in Transition. International, the English-language peer-reviewed journal. The EU-Tempus ‘ACES’ project that is implemented by Sheffield Halam University (UK), Tbilisi State University (Georgia), Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine), University of Ljubljana (Slovenia), Tallinn University (Estonia) and Vilnius Pedagogical University (Lithuania) launches Redakcinės kolegijos narė.

 • Work in training researchers
 • Kvieskienė Giedrė – Merfeldaitės Odetos daktaro disertacijos: Socialinės pedagoginės pagalbos komandos veiklos modelis bendrojo lavinimo mokykloje.Socialiniai mokslai, Edukologija (07S), vadovė, 2007.
  Kvieskienė Giedrė - Šukytės Daivos daktaro disertacijos: Neformaliojo ugdymo modelio: teorinis empirinis pagrindimas. Socialiniai mokslai, Edukologija (07S), vadovė, 2007

  Kvieskienė Giedrė – Kęstučio Ralio daktaro disertacijos Sužadėtinių rengimas katalikiškai

  santuokai (socialiniai mokslai, edukologija – 07 S), Vilniaus pedagoginis universitetas, Mokslinė konsultantė prof. dr. Giedrė Kvieskienė, 2009


  Kvieskienė Giedrė – Audronės Juodeikaitės daktaro disertacijos Rizikos grupės vaikų pozityvios socioedukacinės raiškos galimybės teritorinėje bendruomenėje realizuojant neformalaus ugdymo programas (socialiniai mokslai, edukologija -)07S, Kauno technologijos universitetas, komiteto narė, 2009

  Kvieskienė Giedrė - Gitanos Liaudinskienės daktaro disertacijos tema, Teisėtvarkos pažeidimus padariusių nepilnamečių resocializacijos specialistų veiklos socioedukaciniai ypatumai“ (socialiniai mokslai, edukologija). 07S, Kauno technologijos universitetas, komiteto narė, 2009

  Kvieskienė Giedrė - Aistės Urbonienės daktaro disertacijos Studijuojančių socioedukacinio darbo specialybes profesinio pasirinkimo motyvacija ir jos vystymosi edukacinės prielaidos“ (socialiniai m., edukologija, Kauno technologijos universitetas, komiteto narė, ), 2005

  Kvieskienė Giedrė - Sauliaus Lileikio Altruisto ugdymo ankstyvojoje jaunystėje tobulinimo prielaidos (Edukologija, Pedagogika ir didaktika, S270). Klaipėdos universitetas, komiteto narė, 2006

  Kvieskienė Giedrė – Romo Prakapo daktaro disertacijos (socialiniai m., edukologija, 07 S) tema Rizikos grupės vaikų elgesio koregavimas taikant mokyklinį monitoringą. Komiteto narė, 2002.

  Kvieskienė Giedrė
  – Raimundo Čepuko daktaro disertacijos Socialinių pedagogų neuniversitetinio rengimo tendencijos ir jų įvertinimas Lietuvoje. Komiteto narė (Socialiniai
  mokslai, edukologija 07 S), 2005

  Kvieskienė Giedrė – Ingridos Baranauskienės habilitacinės procedūros „Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: socioedukaciniai aspektai“ mokslinio komiteto narė, 2008,
  Kvieskienė Giedrė Renatos Katinaitės, daktaro disertacijos tema: „Nuteistųjų resocializacijos edukaciniai lūkesčiai“, vadovė

  Giedrės Žemaitytės, daktaro disertacijos tema: „Universalių daugiafunkcinių centrų edukacinė plėtra“, vadovė

  Onos Petronienės, daktaro disertacijos tema: „ Neformalaus ugdymo vadyba“, konsultantė;

  Jono Malaškevičiaus, daktaro disertacijos tema: „Kalinčiųjų iki gyvos galvos individualaus atvejo vadyba“, konsultantė

 • Work in national and international programmes
 • Lietuvos kurčiųjų draugijos institucijų veiklos kokybės vertinimo, įvertinant jų institucinius gebėjimus ir veiklų kokybę suaugusių švietmo požiūriu. Užsakovas: VšĮ Respublikinis kurčiųjų reabilitacijos centras, vadovė Prof. hab. dr. Giedrė Kvieskienė 2009/2010 m.
  Universalių daugiafunkcijų centrų (UDC) steigimas ir plėtra. Suaugusių mokymo poreikių Lietuvoje ir jų švietimo galimybių tyrimas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vadovė: doc. G. Kvieskienė 2008 m.
  Mokinių kultūrinės edukacijos poreikių tenkinimas švietimo sistemoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vadovė: doc. G. Kvieskienė 2007
  Lėšų, skirtų pažintinei veiklai bendrojo lavinimo mokyklose, panaudojimo efektyvumui Lietuvoje. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vadovė: doc. G. Kvieskienė 2007
  Reklamos poveikio vaikams (nepilnamečiams) įvertinimas. Problemos ir sprendimo būdai. Prevencijos – edukacijos priemonių parinkimas, užsakovas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovė: doc. G. Kvieskienė, 2007m.
  Neformaliojo vaikų švietimo sąnaudos ir prieinamumas Lietuvoje. Užsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija vadovė: doc. G. Kvieskienė 2006 m.

  Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos paprojekčio nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-035 „Tobulėkime kartu“ Lietuvos „Kurčiųjų draugijos organizacijų veiklos kokybės vertinimo tyrimas įvertinant jų institucinius gebėjimus, veiklų kokybę ir galimybes organizacijos veiklų tobulinimui. G.Kvieskienė (vadovė), I.Zaleskienė, M.Briedis , 2009-2010

  ES SF projekto „ Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ tyrimas – Andragogų profesinės veiklos situacijos analizė. G.Kvieskienė, doc. S.Matekaitė, M.Briedis. 2010 – 2011.

 • Work in research institution and organisation activities
 • Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos steigėja, Socialinių ekonominių tyrimo instituto ekspertė