Contacts

Assoc. Prof. Dr. Deimantas Karvelis

contacts

Address T. Ševčenkos g. 31, 227, 204 kab.
Phone +370 5 233 08 24
Internal telephone no. 2 308
Fax +370 5 233 22 78
E-mail deimantas.karvelis@leu.lt
Education and occupation

1993 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas Istorijos fakultetas Istorijos mokytojas

Scientific degrees and titles

2009 m. – humanitarinių mokslų daktaras

Professional experience

1991–1992 m. – LTS laikraščio „Viltis“ korespondentas
1993–1994 m. – Vilniaus S. Nėries gimnazijos istorijos mokytojas
1993–1994 m. – Lietuvos istorijos instituto, LDK istorijos skyriaus, laborantas
1994–1998 m. – Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantas
1994–2002 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos istorijos katedros asistentas
1998–2004 m. – M. Mižigurskajos privačios vidurinės mokyklos istorijos mokytojas
1998–2008 m. – Žydų vidurinės mokyklos „Menachemo namai“ istorijos mokytojas
2003 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos istorijos katedros lektorius.
2004–2007 m. – Vilniaus Mindaugo vidurinės mokyklos istorijos mokytojas
2007–2008 m. – Vilniaus S. Daukanto vidurinės mokyklos istorijos mokytojas
2008 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Mokslo ir plėtros prodekanas
2010 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros docentas

Foreign languages known

Rusų, lenkų, vokiečių, lotynų

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Lietuvos istorija (XVI–XVIII a.), Istorinė regionalistika, Socialinės komunikacijos istorija.

 • Master studies
 • Lietuvos istoriniai regionai

  Research activities

 • Research areas
 • Lokalinė istorija, LDK giminių istorija, įvairių socio ir konfesinių grupių istorinė atmintis, Lietuvos bažnyčios istorija, dvarų paveldas

 • Scientific publications
 • 2006–2012 m. mokslinių publikacijų sąrašas

  MOKSLO MONOGRAFIJOS,
  STUDIJOS, FUNDAMENTINIAI IR
  ORIGINALŪS TEORINIAI MOKSLO DARBAI

  1. Karvelis, D., Ragauskienė, R. Iš Radvilų giminės istorijos: Dubingių kunigaikštystė 1547–1808 m. Vilnius: VPU leidykla, 2009, p. 431. (ISBN 978-9955-20-485-5)


  STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE IR TĘSTINIUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE, ESANČIUOSE KITOSE DUOMENŲ BAZĖSE, BET NESANČIUOSE LMT PATVIRTINAME DUOMENŲ BAZIŲ SĄRAŠE

  Lietuvos kituose:

  1. Laidotuvės Biržų Radvilų dvaro aplinkoje XVI–XVII a.: socialinės komunikacijos reiškinys. Žiemgala, 2008, nr. 1, p. 13–16. (ISSN 1648-7230)
  2. Evangelikų reformatų mokyklos ir špitolės Radvilų Biržų kunigaikštystėje XVI a. pabaigoje – XVII a. viduryje. Žiemgala, 2006, nr. 2, p. 16–23. (ISSN 1392-3781)
  3. Lokalinės visuomenės geografinė erdvė. Biržų kunigaikštystės susiformavimas, teritorinės struktūros ypatumai, ribos. Biržų istorijos apybraižos. Vilnius, 2006, p. 37–48. (ISNB 9955-476-39-7)
  4. Iš Biržų pilies istorijos. Lokalinė visuomenė, švedai ir Livonijos karai. Biržų istorijos apybraižos. Vilnius, 2006, p. 65–88. (ISNB 9955-476-39-7)
  5. Religinės ir tautinės mažumos Radvilų Biržų kunigaikštystėje XVI–XVII amžiuje. Biržų istorijos apybraižos. Vilnius, 2006, p. 89–114. (ISNB 9955-476-39-7)
  6. Radvilos ir Biržai. Biržų istorijos apybraižos. Vilnius, 2006, p. 115–122. (ISNB 9955-476-39-7)

  Užsienio vienkartiniuose leidiniuose:

  1. Przymus wyznaniowy w „księstwie birżańskim“ u schyłku XVI i pierwszej połowy XVII wieku, Litwa w epoce Wazów, red. W. Kriegseisen, A. Rachuba, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN. Warszawa, 2006, s. 257–276. (ISBN 83-89729-70-9)


  STRAIPSNIAI KITUOSE RECENZUOJAMUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE

  Lietuvos periodiniuose:

  1. „Bastioninės Biržų pilies arsenalas XVI–XVII a“. Karo archyvas, 2008, t. XXIII, p. 39–73. (ISSN 1392-6489)
  2. „Dvaras Radvilų Biržų kunigaikštystėje XVI a. pab.-XVII a.vid“. Žiemgala, 2007, nr. 2. p. 5–14. (ISSN 1392-3781)
  3. Karas ir taika Radvilų Biržų kunigaikštystėje XVI a. pab. – XVII a.vid.“. Karo archyvas, 2007, t. XXII. p 34–88 . (ISSN 1392-6489)


  RECENZUOTA SPAUSDINTA MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

  Tarptautinių, vykusių Lietuvoje:

  1. Evangelikų-reformatų dvasininkijos religinė kasdienybė XVI a. pab. – XVII a. viduryje Radvilų Biržų kunigaikštystėje. Lietuvos evangelikų reformatų sinodui 450 metų. Vilnius, 2008, p. 94–135. (ISBN 978-9955-609-30-8)
  2. Antrosios Biržų pilies (1659–1695) rūmų statyba ir interjero bei eksterjero kūrimas. XVI–XVII a. koklinės krosnys šiauriniame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paribyje. Konferencijos medžiaga. Žiemgalos leidykla, Kaunas, 2006, p. 17–35. (ISBN 9955-434-19-8)

  Applied research activities

 • Scientific conferences, seminars
 • 2008 m. rugsėjo 23 d. Vilnius, nacionalinė konferencija „Karas ir visuomenė Baltijos regiono istorijoje“. Skaitytas pranešimas „Karinė tarnyba etmono Kristupo II Radvilos valdose XVII a. pirmoje pusėje“.
  2007 m. rugsėjo 15 d. Vilnius, tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos Evangelikų reformatų Bažnyčios Unitas Lithuaniae I Sinodo 450 metų sukakčiai paminėti. Skaitytas pranešimas „Evangelikų reformatų dvasininkijos religinė kasdienybė XVI a. pab. – XVII a. viduryje Radvilų Biržų kunigaikštystėje“.
  2007 m. gruodžio 7 d. Vilnius, III nacionalinė mokslinė konferencija „Kaimas Lietuvos istorijoje: kraštovaizdis, bendruomenė, gyvenimo būdas“. Skaitytas pranešimas „Valstiečių kasdienybės horizontai Radvilų valdose XVI–XVII a.“

 • Research visits, qualification development courses
 • 2003 m. Lekt. dr. Deimantas Karvelis stažavosi Rusijos valstybiniame pedagoginiame A. I. Gerceno universitete (Rusija).
  2002 m. Lekt. dr. Deimantas Karvelis stažavosi Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institute.