Contacts

Assoc. Prof. Dr. Alvyra Galkienė

contacts

Address Studentų st. 39, Room 309
Phone +370 5 279 01 85
Internal telephone no. 1 385
E-mail alvyra.galkiene@leu.lt
Education and occupation

Doktorantūros studijos VPU. Daktaro mokslo laipsnis suteiktas 2001 m. už edukologijos darbą „Pedagoginės sąveikos ypatumai integruoto ugdymo sąlygomis“

Šiaulių Kazio Preikšo pedagoginis institutas (dabar Šiaulių universitetas), įgytas pagalbinės mokyklos mokytojos (dabar specialiosios pedagogės) ir logopedės kvalifikacinis laipsnis.

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija

Scientific degrees and titles

Socialinių mokslų (edukologijos krypties) daktarė, docentė.

Professional experience

2005 m. iki dabar Lietuvos edukologijos universiteto, Ugdymo mokslų fakulteto, Eduklogijos katedros docentė.

1993 - 2012 Vilniaus katalikiškosios mokyklos "Versmė" direktorė.

1976 - 1993 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centras, logopedė

Foreign languages known

Anglų, prancūzų, rusų.

Awards

Ordino už nuopelnus Lietuvai medalis

Biografija paskelbta leidinyje „Kas yra kas Lietuvoje. Švietimas ir studijos“. Kaunas: Neolitas, 2007.

Biografija paskelbta leidinyje „Kas yra kas. Lietuvos moterys“ Kaunas: Neolitas, 2007

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Kurso "Ugdymo sistemos" modulis "Specialiosios pedagogikos pagrindai"

 • Master studies
 • Dėstomi dalykai:

  Specialiųjų poreikių vadyba

  Heterogeninių grupių didaktika

  Asmenų, turinčių intelekto ir kognityvinių funkcijų sutrikimą, edukacija

  Research activities

 • Research areas
 • Specialioji pedagogika.

  Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, integracija į visuomenę

 • Scientific publications
 • PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

  Moksliniai straipsniai

  1.Galkienė Alvyra. Šiuolaikinio mokytojo vaizdinys: mokinių požiūris // Pedagogika: mokslo darbai, Nr. 101, 2011, p. 82 – 90.

  2.Galkienė Alvyra. Asmens lygiavertiškumo puoselėjimas – orios asmenybės ugdymo prielaida // Pedagogika: mokslo darbai, Nr. 95, 2009, p. 45 – 52. Prieiga per internetą: www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/PDF/2009/95/gal45-52.pdf

  3.Gevorgianienė V., Galkienė A., Grincevičienė V. 2008. Verslumo gebėjimų raiška kryptingo ugdymo sąlygomis. Pedagogika: mokslo darbai. Nr. 89, p.90 – 98. ISSN 1392-0340: Duomenų bazės: C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library); EBSCO Publishing: Education Research Complete, MLA: Modern Language Association International Bibliography; CSA: Sociological Abstracts

  4.Galkienė A., Cijūnaitienė A. 2007. Mokymo metodų taikymo veiksmingumas ir populiarumas. Pedagogika: mokslo darbai. Nr. 87, p. 77 – 85. ISSN 1392-0340. Duomenų bazės: C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library); EBSCO Publishing: Education Research Complete, MLA: Modern Language Association International Bibliography; CSA: Sociological Abstracts.

  5.Gevorgianienė V., Galkienė A., Grincevičienė V. 2006. Neįgalumą turinčių asmenų verslumo gebėjimų samprata. Pedagogika: mokslo darbai. Nr. 82, p.116 – 123. ISSN 1392-0340: Duomenų bazės: C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library); EBSCO Publishing: Education Research Complete, MLA: Modern Language Association International Bibliography; CSA: Sociological Abstracts.

  6.Galkienė A. 2006. Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, iššūkiai integruoto ugdymo paradigmai Lietuvoje. Pedagogika: mokslo darbai. Nr. 84, p. 146 – 152. ISSN 1392-0340. Duomenų bazės: C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library); EBSCO Publishing: Education Research Complete, MLA: Modern Language Association International Bibliography; CSA: Sociological Abstracts.

  7.Galkiene A. 2005. Samopoczucie a sukces zawodiwy pedagoga pracującego w klasach integracyjnych. // Red. A. Szerląg. Wymiary wspołczesnej edukacji na Litwie : wybrane aspekty. Kroków: Impuls, p. 229 – 246. ISBN 83-7308-512-2.

  8.Galkienė , A. Heterogeninių grupių didaktika: specialieji poreikiai bendrojo lavinimo mokykloje. Mokomoji priemonė. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2005, 206 p. ISBN 9986-38-561-X.

  9.Galkienė, A., Dudzinskienė, R. 2004. Veiklos koordinavimo reikšmė specialiosios pedagoginės pagalbos efektyvumui ugdant heterogenines moksleivių grupes. Specialusis ugdymas, Nr. 1 (10), p. 39 – 48. ISSN 1392-5369. Duomenų bazės: Education Research Index (EBSCO sąrašas) nuo 2005, Education Research Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2006, Current Abstracts (EBSCO sąrašas) nuo 2006, TOC Premier (EBSCO sąrašas) nuo 2006, MLA International Bibliography (nuo 2/15 2006).

  10.Kugelmass J. W., Galkienė A. 2003. Democratic Reform and the Emergence of Special Needs Education in Lithuania. European Journal of Special Needs Education, Vol. 18, p. 53-70. ISSN 1469-591X. Duomenų bazės: Australian Education Index (AEI); ASSIA; British Education Index; Contents Pages in Education; Educational Research Abstracts online (ERA); ERIC; Exerpta Medica; FRANCIS; Language and Linguistics Behavior Abstracts; National Children Bureau and Special Educational Needs Abstracts and National Database for Research into International Education (NDRI). http://www.tandf.co.uk/journals.

  11.Kugelmass J. W., Galkienė A. 2003. Education in Post-Soviet Lithuania and the Inclusion of Children with Special Education Needs // Kugelmass J. W., Dennis J. R. (ed.). Advocating for children and families in an emerging democracy: The post-Soviet Experience in Lithuania. USA: Information Age Publishing, Chapter 4, p. 63 – 92. ISBN 1-930608-46-2.

  12.Galkienė A. 2002. Pedagogo asmenybės kūrybiškumo ir funkcinio ugdymo santykis. Specialusis ugdymas: mokslo darbai. Nr. 2(7). ISSN 1392-5369. Duomenų bazės: Education Research Index (EBSCO sąrašas) nuo 2005, p. 63 – 65. Education Research Complete (EBSCO sąrašas) nuo 2006, Current Abstracts (EBSCO sąrašas) nuo 2006, TOC Premier (EBSCO sąrašas) nuo 2006, MLA International Bibliography (nuo 2/15 2006).

  13.Galkienė, A. (1999). Negalios vaikų ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. Pedagogika, 39, 148 – 163

  Konferencijų medžiaga

  1. Pasirengimo profesinei karjerai bendrojo lavinimo mokykloje prielaidos: recenzuota konferencijos pranešimų medžiaga. Sud. Alvyra Galkienė. 2008, Vilnius: VPU. 168 p. ISBN 978-9955-20-230-1.

  2. Galkienė A. Ugdymo metodų reikšmė verslumo kompetencijos raidai // Pasirengimo profesinei karjerai bendrojo lavinimo mokykloje prielaidos: recenzuota konferencijos medžiaga (sud. A. Galkienė). Vilnius: VPU, 2008. – p. 29 – 46. ISBN 978-9955-20-230-1.

  3. Galkienė A. Kodėl vis dar abejojama dėl neįgaliųjų integracijos? Pagalba vaikams su negalia ir jų šeimoms: konferencija, 2006 m. spalio 26 – 27 d., Lietuvos Respublikos Seimas. http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_d=60755&p_r=3709&p_k=1.

  Monografijos

  1.Galkienė, A., Pedagoginė sąveika integruoto ugdymo sąlygomis: monografija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2003, 169 p. ISBN 9986-38-412-5.

  Metodinės knygos

  1.Galkienė A., Gevorgianienė. 2008. Neįgalimą turinčių mokinių verslumo ugdymo programa. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. – 68 p., ISBN 978-9955-20-237-0.

  2.Galkienė A., Gevorgianienė V., Grincevičienė V. 2008. Neįgalimą turinčių mokinių rengimas profesinei karjerai: Mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 172 p., ISBN 978-9955-20-241-7.

  3.A. Galkienė. Heterogeninių grupių didaktika: specialieji poreikiai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2004, 209 p. ISBN 9986-38-561-X.

  4.Galkienė A. (sud.) 2001. Keli integruoto ugdymo aspektai: metodinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Viltis. ISBN 9955-421-02-9.

  5.Galkienė A. Neįgalumo situacijoje esančių asmenų integracija, kaip visuomeninės struktūros dėmuo. A. Galkienė (Red.).. Keli integruoto ugdymo aspektai. Vilnius: Viltis, 2001, p. 11 – 36.

  Leidžiami mokslo darbai.

  1. Edukacinės studijos (VI). Jaunųjų mokslininkų darbai. Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo aspektai (sudarytoja A. Galkienė). – Vilnius: VPU leidykla, 2008. – 292 p. ISSN 1822-9204.

  2. D. Asačiovienė, A. Galkienė. Šeimos nuostatų į neįgalumą turintį vaiką reikšmė jo savijautai // Edukacinės studijos (VI). Jaunųjų mokslininkų darbai. Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo aspektai. Vilnius: VPU leidykla, 2008, p. 7 – 16. ISSN 1822-9204.

  3. R. Butkutė, A. Galkienė. Frontalaus, grupinio ir individualaus mokymo santykis pradinėse klasėse integravimo sąlygomis // Edukacinės studijos (VI). Jaunųjų mokslininkų darbai. Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo aspektai. Vilnius: VPU leidykla, 2008, p. 49 – 57. ISSN 1822-9204.

  4. D. Liubinienė, A. Galkienė. Logopedo veikla ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius bendrojo lavinimo mokykloje // Edukacinės studijos (VI). Jaunųjų mokslininkų darbai. Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo aspektai. Vilnius: VPU leidykla, 2008, p. 173 – 185. ISSN 1822-9204.

  5. L. Urbienė, A. Galkienė. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo prieinamumas // Edukacinės studijos (VI). Jaunųjų mokslininkų darbai. Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo aspektai. Vilnius: VPU leidykla, 2008, p. 258 – 263. ISSN 1822-9204.

  Populiarūs straipsniai

  1.Šapalienė B., Galkienė A. Teisė dirbti ir užsidirbti. Viltis, 2003, 1, p. 18 – 19.

  2.Galkienė, A. (2000). Integruotas ugdymas – viešosios nuomonės objektas. Pedagogika, 42, 28 – 37.

  3.Galkienė, A. (2000). Kas yra integruoto neįgaliųjų ugdymo idėja? Informacinis leidinys, 2000, 18 (113), p. 4 – 6.

  4.Galkienė A. Mintys po seminaro Barselonoje. Informacinis leidinys, 1999, 20, p. 10 – 11

  5.Galkienė, A. Integruoto ugdymo idėjos pedagogų praktikų akimis. Informacinis leidinys, 1999, 1 – 2 (56 – 57), p. 1 – 5.

  6.Galkienė, A. Integracija – tai pasitikėjimas. J. Ambrukaitis (Red.), Specialioji mokykla: praeitis, dabartis, ateitis: mokslinės konferencijos medžiaga. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 1998, p. 33 – 39.

  Project activities

 • Projects of EU Structural Funds
 • 2005 – 2008 m. vadovavimas projektui „Neįgalumą turinčių mokinių verslumo kompetencijos ugdymo programos: kūrimas ir įgyvendinimas“ BDP 2004-ESF-2.4.01-04/0158.

  Applied research activities

 • Compiled research publications
 • Edukacinės studijos (VI). Jaunųjų mokslininkų darbai. Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo aspektai (sudarytoja A. Galkienė). – Vilnius: VPU leidykla, 2008. – 292 p. ISSN 1822-9204.

  Pasirengimo profesinei karjerai bendrojo lavinimo mokykloje prielaidos: recenzuota konferencijos medžiaga (sudarytoja Alvyra Galkienė). Vilnius: VPU, 2008. ISBN 978-9955-20-230-1.

 • Expert activities
 • 2007 – 2009 m. Bendrojo lavinimo egzaminų ir moksleivių pasiekimų tyrimų tarybos narė.

  2005 – 2009 m. Specialiųjų mokymo priemonių vertinimo komisijos narė.

 • Scientific conferences, seminars
 • 2009 m. kovo 25 d. Kodėl nemiela mokykla? // Specialiųjų poreikių mokinys: mokyklai - turtas ar našta?: mokslinė - praktinė konferencija, VPU.

  2009 m. vasario 19 – 20 d. Švietimo kaita 1988 – 2008 m. // Asmens lygiavertiškumo puoselėjimas – orios asmenybės ugdymo prielaida: mokslinė - praktinė konferencija. LR Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus pedagoginis universitetas. 2008 m. Pasirengimas profesinei karjerai bendrojo lavinimo mokykloje // Ugdymo metodų reikšmė verslumo kompetencijos raidai: mokslinė - praktinė konferencija. VPU, Vilniaus "Versmės vidurinė mokykla.

  2008 balandžio 23 d. Specialiųjų poreikių asmenų profesinio mokymo ir socialinės integracijos aktualijos // Neįgalumą turinčių mokinių rengimas profesinei karjerai bendrojo lavinimo mokykloje: tarptautinė konferencija, LR Švietimo ir mokslo ministerija. 2008 spalio 16 – 17 d. Kokybiškas švietimas – pripažinta neregių ir silpnaregių teisė // Iššūkiai integruoto ugdymo paradigmai: tarptautinė konferencija. LR Švietimo ir mokslo ministerija, LR Aklųjų ir silpnaregių sąjunga.2006 spalio 26-27. Pagalba vaikams su negalia ir jų šeimoms // Kodėl vis dar abejojama dėl neįgaliųjų integracijos?: tarptautinė konferencija. LR Seimas.

 • Research visits, qualification development courses
 • Stažuotė “Ugdymo patirtis Europos mokyklose”:
  2007 m. 1 savaitės seminaras Romos mokyklose;
  2007 m. 1 savaitės seminaras Seixal (Portugalija) mokyklose;
  2006 m. 1 savaitės seminaras Atėnų (Graikija) mokyklose