Contacts

Prof. Dr. Aivas Ragauskas

contacts

Address Studentų str. 39, Room 224
Phone +370 5 270 59 40
Internal telephone no. 1 740
Fax +370 5 270 59 40
E-mail aivas.ragauskas@leu.lt
Education and occupation

1999 Vilnius Pedagogical University Doctor of Humanities sciences

2002 Vilnius Pedagogical University Associate Professor of Humanities sciences
2015 Vilnius Pedagogical University Professor of Humanities sciences

Scientific degrees and titles

Vilnius Pedagogical University History Faculty, History Teacher

Professional experience

1992-2014 Lithuanian University of Educational Sciences
1995-2001, 2005-2009 The Lithuanian Institute of History
1995-1997 Vytautas Magnus university
2001-2003 Mykolas Romeris university
1999-2001 Klaipeda university

Foreign languages known

Polish, English, Russian, Lithuanian

Other activities

Membership in professional organizations
Member of the Lithuanian National Historians Committee (since 2004)

Delivered subjects

 • Undergraduate studies
 • Historical Culture II (History and Ecology)
  Modern historical film/movie
  The history of elite

 • Master studies
 • Lithuanian Local historical sources and historiography
  Lithuanian Local Society II: family history

  Research activities

 • Research areas
 • Social History of Late Middle Ages and Early New Times, Applied History, Local History in Lithuania, Source History (History (05 H), History of Education (Education (07 S)

 • Scientific publications
 • LDK: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos studijos. Konstantinui Avižoniui–90, sudarė A.
  Ragauskas, R. Jurgaitis, Vilnius, 2001. (ISBN 9955–516–01–1)

  Istoriko atsakomybė. Straipsnių rinkinys, sudarytojai Nelė Asadauskienė, Edvardas Kriščiūnas,
  Aivas Ragauskas, Vilnius: VPU leidykla, 2002.– 238, [1] p. (ISBN 9955–516–27–5)
  Lokalios bendrijos tarpdalykiniu požiūriu, straipsnių rinkinys, sudarytojai Aivas Ragauskas, Vladas
  Senkus, Tadas Tamošiūnas, Vilnius: VPU leidykla, 2004. – 84, [2] p. (ISBN 9955–516–64–X)
  Santykis su istorine praeitimi XXI amžiaus Vilniuje, sudarytojai Alvydas Nikžentaitis, Aivas
  Ragauskas, Vilnius, 2004, 76 p.
  Lietuvos Lokalinių tyrimų padėtis, straipsnių rinkinys, sudarytojai A. Ragauskas, V. Senkus, Ž.
  Mačiukas, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas 2005, 214 p. (ISBN 9955–20–078–2)
  Lietuvių raštijos istorijos studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytojai A.Ragauskas,
  D.Vaišnienė, Vilnius: VPU leidykla, 2005, t. 1: Iš spaudos draudimo istorijos. – 176 p. (ISBN
  9955–516–96–8)
  Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas, sudarė A. Ragauskas, M.
  Tamošaitis, Vilnius: VPU leidykla, 2006.–554 p. (Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis
  žodynas, t. 2) (ISBN 978–9955–20–146–5)
  1991 metų sausio 13–oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste, sudarė A. Ragauskas,
  L. Truska, Vilnius: VPU leidykla, 2006.–300 p. (ISBN 9955–20–139–8)
  Lietuvos Respublikos I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių
  biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis,Vilnius: VPU leidykla, 2007. – 847 p.
  (Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas, t. 3). (ISBN 978–9955–20–146–5)
  Florilegium Lithuanum, sudarytojai Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas,
  Vilnius: VPU leidykla, 2010.–420 p. (ISBN 978-9955- 20-518- 0)

  Project activities

 • National projects
 • “20th century History of Lithuania ". Manager - Doc. dr R. Jurgaitis. The ongoing project is funded
  by Research Council of Lithuania,"Historic Adolfas Šapokas scientific heritage: research and
  publication" (LIT-2- 45). The project is implemented in accordance with the National Program of
  Lithuanian Development for the period 2009-2015. Participant-executor.
  Author of Všį Demokratinės politikos institutas 2008-2009 the international educational civic
  electronic project "Elections of the most notable personalities of the Grand Duchy of Lithuania:
  Lithuania, Ukraine and Belarus", Member of the Evaluation Commission
  (http://www.remote.lt/magnusducatus)

 • Projects of EU Structural Funds
 • "Improving the quality of teacher training by updating the programs of the first cycle at the Vilnius
  Pedagogical University". According to the 2007-2013 Program 2 of the Operational Program for the
  Development of Human Resources Development "Lifelong Learning" priority, "Improving the
  quality of studies, increasing internationalization". No. VP1-2.2- SHMM-07- K-01- 046. Applicant -
  LEU. Manager. The project is scheduled for 2010-2012.
  "Improving the quality of education in education at the renewal of the first cycle programs at the
  Lithuanian University of Educational Sciences". According to the 2007-2013 Priority 2 of the
  Operational Program for the Development of Human Resources Development "Lifelong Learning",
  "Improving the quality of studies, increasing internationalization". No. VP1-2.2- SHMM-07- K-01-
  062. Applicant - LEU. Manager. The project is scheduled for 2010-2012.

 • International projects
 • The project is "Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie
  dawnej Rzeczypospolitej" 2012-2014. Grant "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki" w
  latach 2012-2014 Nr 12H 11 0016 80. Project promoter. His theme " Szlachta pochodzenia
  mieszczańskiego w WKsL w wiekach XVII-XVIII (na przykładzie mieszczaństwa wileńskiego)”
  The Culture and Education project "Vytinės Road", 2013. Participated: Trakai Culture Center,
  Gdansk National Maritime Museum, Belarusian Public institution “Grodnoinvest”, Kaliningrad
  World Ocean Museum and Lithuanian partners – Trakai historical Museum, Lithuanian Sea
  Museum, Lithuanian University of Educational Sciences and Klaipeda Tourism and Culture
  Information Center. Project promoter.

  Applied research activities

 • Compiled research publications
 • Articles in peer reviewed international, foreign and Lithuanian periodicals, continuing or one-
  time publications
  Iš miestietiškos kilmės LDK bajorijos istorijos. Vilniaus suolininkas Reinholdas Wittmacheris-
  Palmstruchas (1612-1670) ir jo švediška nobilitacija, Istorija. 2013, t. 91, p. 18–31. ISSN
  1392–0456. Duomenų bazėse: ABC-CLIO Historical abstracts; C.E.E.O.L.; CSA: Sociological
  Abstracts; MLA: Modern Language Association International Bibliography; EBSCO Publishing:
  Academic Search Complete; EBSCO Publishing: TOC Premier; EBSCO Publishing: Current
  Abstracts.

  Įvadas (1.Vilniaus istorija Adolfo Šapokos tyrimuose.2.Publikuojami tekstai.3.Tekstų rengimo
  principai), Adolfas Šapoka, Raštai, t. 1: Vilniaus istorija, parengė Aivas Ragauskas, Vilnius, 2013,
  p. 11–75 (ISBN 978-9955- 20-850- 1).
  Žingsnis pirmyn, du atgal? Dėl 1657–1662 m. Vilniaus miesto tarybos aktųknygos publikacijos,
  Istorijos šaltinių tyrimai, sudarė Artūras Dubonis, Vilnius, 2013, t.4, p. 231–260 (ISSN 2029-0705).
  Istoriko Stasio Samalavičiaus (1930–1992) senojo Vilniaus tyrimai ir jų publikavimas, Stasys
  Samalavičius, Vilniaus miesto kultūra ir kasdienybė XVII-XVIII amžiuose. Sudarė Almantas
  Samalavičius, parengė Aivas Ragauskas, Vilnius, 2011, p. 13–20 (ISBN 978-9955- 20-723- 8).
  Tarp žemaitukų žirgų ir lietuvių skalikų: pramoninė midaus gamyba tarpukario Lietuvoje, Inveniens
  quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti. Mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos mokslų akademijos
  tikrajam nariui profesoriui habil. dr. Algirdui Gaižučiui 70-mečio proga. Sudarytojai G. Blažienė, S.
  Grigaravičiūtė, A. Ragauskas, Vilnius, 2011, p. 624–663 (ISBN 978-9955- 20-655- 2).
  Įvadas (1. Lukas Markovičius „Mundijus“ ir jo byla. 2. Dokumentai ir jų skelbimo principai. 3.
  Publikuojamų dokumentų sąrašas. 4. Įvade ir paaiškinimuose dažniausiai vartojama literatūra ir
  šaltiniai, santrumpos), Vilniaus burmistro Luko Markovičiaus „Mundijaus“ kalbos, laiškai ir kiti
  raštai (1551-1584 m.). Sudarė Aivas Ragauskas, Raimonda Ragauskienė, Vilnius, 2010, p. VI–LXX
  (ISBN 978–9955–20–505–0).
  Midaus brolijos – Vilniaus stačiatikių kultūros fenomenas (XV a. vidurys—XVII a. vidurys),
  Florilegium Lithuanum, sudarytojai Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas,
  Vilnius, 2010, p. 229-241 (ISBN 978-9955- 20-518- 0).
  Ar istorikas Teodoras Narbutas (1784–1864) buvo istorijos šaltinių falsifikuotojas, Acta
  humanitarica universitatis Saulensis, Šiauliai, 2009, t. 9, p. 324–335 (ISSN 1822–7309).
  Nemiestietiška Vilniaus sociotopografija: valdančiojo elito žemėvalda XV a. pabaigoje – XVI a.
  pirmojoje pusėje, Istorija. 2008, t. 72, p. 32–39. (ISSN 1392–0456).
  Viešasis gyvenimas Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje XVIII a., Vilniaus žemutinė pilis XIV
  a.–IX a. pradžioje: 2005–2006 m. tyrimai, sudarė Liudas Glemža,Vilnius, 2007, p. 100–111. (ISBN
  978–9986–9071–7–6).
  Kova dėl 1568 m. Vilniaus miesto valdžios elito nobilitacinės privilegijos Rusijos imperijoje (XIX
  a. pirmas – trečias dešimtmetis), Vilniaus istorijos metraštis. Vilnius, 2007, t. 1, p. 79–96. (ISSN
  1822–8828).
  Iš Vilniaus miesto socialinio žemėlapio XVII – XVIII a.: elgetų brolija, Istorija. Lietuvos aukštųjų
  mokyklų mokslo darbai, 2007, t. 67, p. 15–23. (ISSN 1392–0456).
  Źródła do historii urzędu wójta wileńskiego (koniec XIV w.–koniec XVIII w.) Czy istniały księgi
  sądu wójtowskiego, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šaltiniai: faktas, kontekstas, interpretacija,
  sud. A. Dubonis, Vilnius, 2006, p. 395–417. (ISBN 9955–514–62–2)
  Kiek Lietuvoje būta „respublikų“? Valstybės kontinuiteto problema politinėje istorinėje
  simbolikoje, Parlamento studijos, 2006, nr. 6, p. 71–88.(ISSN 1648–9896)

  І. Марзалюк, А. Рагаускас, Р. Рагаускене, Г. Кіркене, В. Станіславський, В. Степанков, Б.
  Черкас, Українське Козацтво і Велике князівство Литовське, Київ: Балтія Друк, 2014.–200 c.
  Aleksandras Sinkevičius (1908–1989): trečdalis gyvenimo, paskirto lietuviškam midui, Vilnius,
  2008. – 51, [1] p. (ISBN 978–9955–918–00–4).

  Vilniaus miesto valdantysis elitas XVII a. antrojoje pusėje (1662–1702 m.), Vilnius, 2002. – 477,
  [1] p. 480 p. ( ISBN 9986–23–098–5 ). Rec.: Z. Noga, Klio, 2007, nr. 9, s. 133–134; J.
  Sarcevičienė, Lietuvos istorijos metraštis. 2002 m., Vilnius, 2004, t. 2, p. 166–197.
  (su bendraut. R. Ragauskiene), Barboros Radvilaitės laiškai Žygimantui Augustui ir kitiems. Studija
  apie XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų korespondenciją, Vilnius, 2001. – 253, [2]
  p. (ISBN 5–415–01613–9).

  Dėl šv. Baltramiejaus mugės Vilniuje tradicijų, Vilnius, 2013. El. publikacija:
  http://www.amatugildija.lt/ 83.
  Adolfas Šapoka, Raštai. T. 1: Vilniaus istorija, tekstus parengė, įvadą ir komentarus parašė Aivas
  Ragauskas, Vilnius, 2013, (ISBN 978-9955- 20-850- 1)
  Edukacinis elektroninis projektas „Orbis Lituaniae“ (www.ldkistorija.lt). Dalyvis: 50 aprašymų
  (www.ldkistorija.lt) ir 10 video pasisakymų (http://www.youtube.com/user/orbislituaniae), 2012
  Vilniaus miesto kultūra ir kasdienybė XVII – XVIII amžiuose. Sudarė A. Samalavičius, parengė A.
  Ragauskas. Vilnius: Edukologija, 2011, p. 512. ISBN 978-9955- 20-723- 8.
  Vilniaus burmistro Luko Markovičiaus „Mundijaus“ kalbos, laiškai ir kiti raštai (1551-1584 m.).
  Sudarė Aivas Ragauskas, Raimonda Ragauskienė. Įvadą parašė ir komentarus parengė, mokslinę
  redakciją atliko, lenkiškus tekstus parengė ir į lietuvių kalbą išvertė, asmenvardžių ir vietovardžių
  rodyklę sudarė Aivas Ragauskas. Rusėniškus tekstus parengė ir į lietuvių kalbą išvertė Raimonda
  Ragauskienė. Vokiškus tekstus parengė ir į lietuvių kalbą išvertė Vilija Gerulaitienė. Lotyniškus
  tekstus parengė ir į lietuvių kalbą išvertė Rita Katinaitė, Vilnius, 2010. – LXX, 223, [1] p. : faks.
  (ISBN 978–9955–20–505–0)
  A.Nikžentaitis, A. Ragauskas, R. Ragauskienė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalendorius –
  žinynas, Vilnius, 2009 [el. išteklius: http://www.delfi.lt/news/daily/history/]
  Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas, sudarė Aivas Ragauskas,
  MindaugasTamošaitis, Vilnius, 2006.–554 p. (Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas, t.
  2) (ISBN 978–9955–20–146–5). Recenzija: G. Błaszczyk, Zapiski historyczne, 2009, t. 74, z. 2
  (ISSN 0044-1791).
  Lithuania. The Millennium Calendar, text by Aivas Ragauskas and Alvydas Nikžentaitis, Vilnius:
  Lietuvos užsienio reikalų ministerija, 2008.
  Lietuvos Respublikos I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) seimų narių
  biografinis žodynas, sudarė Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis,Vilnius: VPU leidykla, 2007.
  – 847 p. (Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas, t. 3). ISBN 978–9955–20–146–5.
  Recenzija: G. Błaszczyk, Zapiski historyczne, 2009, t. 74, z. 2 (ISSN 0044-1791).
  (Subendraautoriais)Istorijos žodynas, redkol. pirm. V. Pukienė, Vilnius: Vaga, 2003.–434 p. (ISBN
  5–415–01682–1)

  Śp. Vytautas Raudeliūnas (2 II 1930 - 4 V 2002), Lituano-Slavica Posnaniensia: studia historica,
  2004, t. 10, s. 271-274.
  (su bendraautoriumi J. Skiriumi), Profesoriui Liudui Truskai – 65, Lietuvos istorijos metraštis. 2002
  metai, Vilnius, 2003, p. 226–229.

 • Expert activities
 • Bachelor and Master's Degree Programs in Archeology at Vilnius University. Conclusions of
  External Reassessment. Group Manager doc. dr Aivas Ragauskas, Vilnius, 2008.
  External evaluation of the European Humanities University. Vilnius, 2009. Member of the expert
  group. Center for Quality Assessment in Higher Education.
  Expert of the Science and Studies Monitoring and Analysis Center (MOSTA). 2010
  Member of the Commission for the Recognition of Persons Deserving Lithuanian Culture and
  History. From 2013
  Expert of the LMT research project "Development of bureaucratic structures in the Grand Duchy of
  Lithuania in 1775-1795" (Contract No. MIP-03/2010). 2011
  Deputy Chairman of the Commission of the Parliament of the Republic of Lithuania for the Office
  of the Seimas "The Historic Heritage of Lithuania's Statehood in Electronic Space". 2010-2013

 • Scientific conferences, seminars
 • 2007 10 10-11, Vilnius
  International scientific conference „Vilniaus miesto savivaldos istorija Lietuvos miestietiškos
  savivaldos raidos kontekste (XIV a. pab.-XIX a. pirmoji pusė)”. Report „Kai kurie Vilniaus miesto
  valdžios elito (XV a. pab.–XVI a. vid.) sudėties aspektai (su bendraautore R. Ragauskiene)
  2007 12 07, Vilnius
  III National Scientific Conference „Kaimas Lietuvos istorijoje: kraštovaizdis, bendruomenė,
  gyvenimo būdas“. Report „Miestietis kaime: Vilniaus miesto valdančiojo elito žemėvalda XV a.
  pab.–XVI a.“
  2009 07 03, Vilnius
  International scientific conference „Lietuvos tūkstantmetis ir lokalioji istorija”. Report „Lietuvos
  lokalinių tyrimų institutas…” (with P. Jonušu)
  2009 11 26, Vilnius
  National Scientific Conference „Istorikas Juozas Jurginis (1909–1994)“, skirta istoriko Juozo
  Jurginio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Report „Juozo Jurginio darbai iš Lietuvos
  Didžiosios Kunigaikštystės miestų istorijos“
  2011 11 17, Krokuva (Lenkija)
  International scientific conference „Korespondencja miast Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza od
  średniowiecza do XIX wieku”. Report „Korespondencja miasta Wilna w XV-XVIII wieku. Zarys
  problematyki”
  2011 11 25, Vilnius
  International scientific conference „Tarp tradicijų ir naujovių: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
  XVIII amžiuje“.Report „Tarp bendruomenės ir valstybės: pokyčiai Vilniaus miesto valdžios elite
  XVIII a.”
  2013 09 29, Šiauliai.
  National Scientific Conference. Trečiasis Lietuvos istorikų suvažiavimas „Nuo politinės istorijos
  prie istorijos politikos?“ Report: „Privilegijų rinkiniai, pareigūnų sąrašai ir kiti Vilniaus miestietijos
  municipalinės istoriografijos tekstai (XVII a. vid–XIX a. pr.)
  2013 06 07, Minsk–Mir (Baltarusija).
  International scientific conference „Магнацкi двор i сацыяльнае узаемадзеянне (XVI–XVIII
  стст.)“. Report „Пастора - учителя – служебники на дворе Радивиллов в первой половине
  XVII века (на примере доктора Кароля Александра Курциюса († ca 1668)“
  2013 04 26, Vilnius

  International scientific conference ,,Ugdymas kultūros ir žmogaus raidos kryžkelėse: Meilės
  Lukšienės pedagoginio palikimo įžvalgos praeičiai, dabarčiai, ateičiai“.Report „Švietimas Lietuvoje
  (iki XVIII a. pab.): istoriografijos pasiekimai ir spragos“
  2013 05 09–11, Vilnius.
  International scientific conference „Aktualios Lietuvos istorijos ir kultūros problemos“.Report „Kas
  1655–1656 m. rinko švedams mokesčius Žemaitijoje? Vilniaus suolininko Reinholdo Witmacherio
  Palmstrucho švediškos nobilitacijos paraštėje“
  2013 05 10, Vilnius.
  International scientific conference „Aktualios Lietuvos istorijos ir kultūros problemos
  akademiniame diskurse: Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų interpretacijos“.Report Kto wybierał
  Szwedom podatki na Żmudzi w latach 1655-1656? Na marginesie nobilitacji szwedzkiej ławnika
  wileńskiego Reinholda Witmachera Palmstrucha / Kas 1655–1656 m. rinko švedams mokesčius
  Žemaitijoje? Vilniaus suolininko Reinholdo Witmacherio Palmstrucho švediškos nobilitacijos
  paraštėje“
  2013 06 07, Minsk–Mir (Baltarusija).
  International scientific conference „Магнацкi двор i сацыяльнаеузаемадзеянне (XVI–XVIII
  стст.)“. Report „Пастора - учителя – служебники на дворе Радивиллов в первой половине
  XVII века (на примере доктора Кароля Александра Курциюса († ca 1668)“
  2013 09 26–29, Šiauliai.
  National Scientific Conference III Lietuvos istorikų suvažiavimas „Nuo politinės istorijos prie
  istorijos politikos?“. Report: „Privilegijų rinkiniai, pareigūnų sąrašai ir kiti Vilniaus miestietijos
  municipalinės istoriografijos tekstai (XVII a. vid.–XIX a. pr.)“
  2013 11 13, Helsinki (Suomija).
  International scientific conference „III. The Place of Education in World Peace“ (Finland Dialog
  Association). Report „War and Peace in historical education of modern Lithuania“ (su Raimonda
  Ragauskiene)
  2014 05 08-09, Ciechanowiec (Lenkija).
  International scientific conference „Szlachta i ziemianstwo na pograniczach kulturowych
  Rzeczypospolitej od XVI do początkow XX wieku“. Report „Ryga-Wilno- Sztokholm. Z historii szlachty WKsL mieszczańskiego pochodzenia. Wileński ławnik Reinhold Wittmacher Palmstruch (1612–1670)“

 • Research visits, qualification development courses
 • UAB „OVC Consulting“, VšĮ „Vilniaus verslo konsultacinis centras“, Training for the period 2007-
  2013. The priority "Quality employment and social inclusion" of the measure "Improvement of
  human resources in the public sector" of the Human Resources Development Operational Program.
  Nr. VP1-1.1- SADM-06- K-01- 105. 2009–2011 .
  Scientific internships in Minsk (Belarus), St. Petersburg (Russia), Paris (France) 2012-2014.
  Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA). Training in the measure "Lifelong
  Learning", Priority 2 of the Human Resources Action Program VP1-2.2- ŠMM-07- K "Improving the
  Study Quality, Increasing Internationalization". 2010

 • Work in editorial boards
 • Member of editorial board. Mūsų praeitis, 1999, Nr. 6. (ISSN 1392–7647).
  Vice-President of the Editorial Board. Parlamento studijos, Vilnius, 2004, nr. 1; Redkolegijos narys;
  2005, nr. 2–5; 2006, nr. 6–7. (ISSN 1648–9896). Redkolegijos pirmininkas; 2009, nr. 8.
  Chairman of the Editorial Board. Vilniaus istorijos metraštis, 2007, t. 1. (ISSN 1822–8828).
  Member of editorial board. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica,
  Kraków, 2009, t. VIII, nr. 66. (ISBN 1689–9903).
  Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Chairman of the Lithuanian Research Commission on
  Local Studies (www.llt.lt). 2008–2011 m.
  Member of editorial board. Lituanistica, 2010 m.
  Member of editorial board. Pedagogika, 2014, t. 113, Nr. 1
  Czasopismo Prawno-Historyczne (Varšuva, Lenkija). Official reviewer.

 • Work in training researchers
 • R. Petrausko disertacijos “Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje–XV a.: sudėtis, struktūra, valdžia”
  (Vilnius, 2001) oponentas. Vilniaus universitetas
  D. Vilimo disertacijos “Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis
  (1564–1588)” (Vilnius, 2002) oficialus ekspertas. Lietuvos istorijos institutas
  V. Selenio (hum. mokslų srities, istorijos krypties, 05 H) daktaro disertacijos „Lietuvos istorikų
  bendrija 1918-1940 m.“ mokslinis vadovas (konsultantas). Vytauto Didžiojo universitetas.
  Disertacija apginta eksternu
  M. Ščavinsko (hum. mokslų srities, istorijos krypties, 05H) daktaro disertacijos „Krikščioniškos
  misijos baltų žemėse X a. pab. – XIII a. I pusė“ oponentas. Klaipėdos universitetas

  D. Karvelio disertacijos „Radvilų Biržų kunigaikštystės visuomenė ir jos komunikacija 1589-1655
  metais“ (Kaunas, 2009) oponentas. Vytauto Didžiojo universitetas
  J. Skurdauskienės (hum. mokslų srities, istorijos krypties, 05 H) daktaro disertacijos „Palivarkinis
  ūkis privačiuose Žemaitijos dvaruose XVI amžiuje“ gynimo tarybos narys. Klaipėdos universitetas
  A.Stankevič disertacijos „Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII a. II pusėje: bajoriškosios
  teisės raiška“(Vilnius, 2013) gynimo tarybos narys. Vilniaus universitetas